REJESTRY EWIDENCJE ARCHIWA

Rodzaje rejestrów

 • Rejestry ogólnodostępne
  • Uchwały rady Gminy
   rejestr prowadzi inspektor ds. obsługi rady gminy  oraz ewidencji działalności gospodarczej.
  • Interpelacji i wniosków radnych
   rejestr prowadzi inspektor ds. obsługi rady gminy  oraz ewidencji działalności gospodarczej.
  • Wniosków i opinii Komisji Rady Gminy
   rejestr prowadzi inspektor ds. obsługi rady gminy  oraz ewidencji działalności gospodarczej.
  • Wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
   rejestr prowadzi inspektor ds. obsługi rady gminy  oraz ewidencji działalności gospodarczej.

 • Rejestry inne
  • Rejestr upoważnień i pełnomocnictw
   rejestr prowadzi inspektor ds. organizacyjnych.
  • Rejestr skarg i wniosków
   rejestr prowadzi inspektor ds. organizacyjnych.
  • Rejestr wyborców
   rejestr prowadzi Kierownik USC.
  • Rejestr wydanych , utraconych dowodów osobistych
   rejestr prowadzi Kierownik USC.
  • Rejestr gospodarstw rolnych
   prowadzi inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa.
  • Rejestr przedpoborowych i poborowych
   prowadzi inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej i kadr.Rodzaje ewidencji

 • Ewidencje ogólnodostępne 
  • Ewidencja działalności gospodarczej
   ewidencję prowadzi ds. obsługi rady gminy  oraz ewidencji działalności gospodarczej.
  • Mienia komunalnego
   ewidencje prowadzi inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa.
 • Ewidencje inne

 • Ewidencja Ludności
  ewidencje prowadzi Kierownik USC.
 • Ewidencja wydanych zaświadczeń:
  - o rocznej przychodowości z gospodarstwa rolnego,
  - o wielkości gospodarstwa do celów podatkowych,
  - o wartości otrzymanych bonów paliwowych.
  ewidencje prowadzi Referat Finansów.

Rodzaje archiwum

 • Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy Rymań
  • Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Gorawinie 1945 - 1974r.
  • Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Rymaniu 1945 - 1974r.
  • Gminna Rada Narodowa w Rymaniu , lata 1973 - 1990r.
  • Urząd Gminy w Rymaniu , lata 1973 - 1990.
  • Urząd Gminy Rymań od 1990r. do chwili obecnej.

   Archiwa prowadzi inspektor ds. organizacyjnych.
 • Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego
  • Byłe USC Starnin - Akty:
   - urodzenia za lata 1955 - 1957
   - małżeństwa za lata 1955 - 1957
   - zgony za lata 1955 - 1957 <br>

  • USC Rymań - Akty:
   - urodzenia za lata 1946 do chwili obecnej
   - małżeństwa za lata 1946 do chwili obecnej
   - zgony za lata 1946 do chwili obecnej
  • Akta zbiorowe do aktów stanu cywilnego wyżej wymienionych.

   Archiwa prowadzi prowadzi Kierownik USC.

   Odpis stanu cywilnego wydawany jest na wniosek zainteresowanego składany na piśmie - osobiście, listownie lub przez USC właściwe dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

   Ze zbioru "Akta zbiorowe do aktów stanu cywilnego" mogą korzystać na pisemny wniosek Sądy i Prokuratura.