Wójt Gminy

Wójt Gminy  Rymań:

mgr  MirosławTerlecki

 
Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151

I piętro, Biuro nr 14

e-mail: ug@ryman.pl

Kompetencje Wójta:

1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
3. Do zadań Wójta należy w szczególności:
- przygotowuje projekty uchwał rady gminy
- określa sposób wykonywania uchwał
- gospodaruje mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa) itp.
- przygotowuje projekt budżetu gminy i wykonuje budżet
- zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostekorganizacyjnych
- wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach należących do kompetencji
4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz