42 sesja Rady Gminy - 23.11.2023

 • Uchwała Nr XLII/330/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.
  315 KB
 • Uchwała Nr XLII/331/23 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.
  1 MB
 • Uchwała Nr XLII/332/23 w sprawie opłaty targowej.
  326 KB
 • Uchwała Nr XLII/333/23 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
  345 KB
 • Uchwała Nr XLII/334/23 w sprawie zmian budżetu na 2023 r.
  1 MB
 • Uchwała Nr XLII/335/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023-2030.
  1 MB
 • Uchwała Nr XLII/336/23 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
  301 KB
 • Uchwała Nr XLII/337/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.
  311 KB
 • Uchwała Nr XLII/338/23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
  1 MB
 • Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały NrXLII/338/23 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków
  138 KB
 • Uchwała Nr XLII/339/23 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rymań.
  304 KB