Uchwały obowiązujące w 2021 r.

 • UCHWAŁA NR XX/165/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  678 KB
 • UCHWAŁA NR XII/111/20 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
  196 KB
 • UCHWAŁA NR XX/164/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
  1 MB
 • UCHWAŁA NR XVIII/153/20 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.
  288 KB
 • UCHWAŁA NR XVIII/154/20 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  859 KB
 • UCHWAŁA NR IV/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  201 KB
 • UCHWAŁA NR XIX/118/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  193 KB
 • UCHWAŁA NR XV/95/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  191 KB
 • UCHWAŁA NR XV/94/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rymań.
  204 KB