Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

ZARZĄDZENIA WÓJTA W 2012 ROKU

Zarządzenie Nr 42/2012 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymań.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2012 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2012 w sprawie: przekazania majątku Gminy Rymań dla Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

73 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. Wykonywanie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach realizacji projektu pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA realizowanego przez Gminę Rymań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2. Świadczenie usług transportowych na zajęcia pozalekcyjne dla uczestników Projektu AKTYWNOŚĆ ROZWIJA realizowanego przez Gminę Rymań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

171 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2012 w sprawie: zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Rymań.

23 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zarządzanie projektem usług edukacyjnych i szkoleniowych pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA realizowanego przez Gminę Rymań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2012 w sprawie: przekazania majątku Gminy dla Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

83 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2012 w sprawie: konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonywanie usług edukacyjnych i szkoleniowych PROJEKT SYSTEMOWY - Indywidualizacja nauczania w Szkole Podstawowej w Rymaniu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

40 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2012 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Drozdowie.

44 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2012 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie: powołania Komisji ds. szacowania szkód łowieckich

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2012 w sprawie: przekazania majątku Gminy dla Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

76 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2012 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie: ustalenia ceny arkusza kopii lub wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2012 w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do wykonania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2012 w sprawie: umorzenia należności cywilnoprawnych.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2012 w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika GOPS w Rymaniu do przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest "Dożywianie uczniów w szkołach oraz innych osób w ramach programu wieloletniego pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie Gminy Rymań".

61 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2012 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna”.

23 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2012 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

337 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2012 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rymań w roku szkolnym 2012/2013.

42 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2012 w sprawie: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę paliwa do środków transportowych Urzędu Gminy Rymań.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2012 w sprawie: przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymaniu oraz powołania komisji skontrowej.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2012 w sprawie: restrukturyzacji istniejących formacji obrony cywilnej i utworzenia formacji obrony cywilnej

295 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 09/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę Sali wiejskiej i utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębica.

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 08/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę placu zabaw w miejscowości Drozdowo, Gorawino, Jarkowo, Kinowo, Rymań, Rzesznikowo, Starnin.

43 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 07/2012 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 06/2012 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na następujące zadanie: Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę publiczną w Rymaniu

29 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 05/2012 w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 04/2012 w sprawie: upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu

61 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 03/2012 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2012 rok

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 02/2012 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2012r., zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Rymań jest organem prowadzącym.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 01/2012 w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2012 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zaleconych.

6.0 MBPobierzPodgląd pliku