Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Koronawirus - informacje

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

   Przewodniczący

Rady Gminy Rymań

 

INFORMACJA

   Z dniem 31 grudnia 2011 r. upływa kolejna kadencja ławników sądowych.  Zgodnie z ustawą  z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 z zm.) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Rada Gminy powinna dokonać wyboru nowych ławników.

 

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie , Rada Gminy Rymań wybiera:

- 1 ławnika do  Rejonowego Sądu Pracy w Kołobrzegu.

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.      

    Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

 

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia inne organizacje społeczne i zawodowe , zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru – druk listy obywateli do pobrania .

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia - druk karty  zgłoszenia kandydata na ławnika  do pobrania - dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 

Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Gminy Rymań w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.

 

Zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych oraz te które wpłyną do Rady Gminy po upływie określonego terminu pozostaną bez dalszego biegu.  Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w  Urzędzie Gminy Rymań .


Przewodniczący
Rady Gminy Rymań
Mirosław Ekiert

 

Lista osób zgłaszających kandydata.

81 KBPobierzPodgląd pliku

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

74 KBPobierzPodgląd pliku

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

760 KBPobierzPodgląd pliku