Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Uchwały w 2005 roku

Uchwała nr 134/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie gminy Rymań nieruchomości Skarbu Państwa będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gościno.

22 KBPobierz

Uchwała nr 136/05 z dnia 14 lutego 2005 r. zmieniająca uchwale nr VII(58)2003 z dnia 12.09.2003 r. w sprawie bezpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych na mienie gminy Rymań.

22 KBPobierz

Uchwała nr 137/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2005 rok.

20 KBPobierz

Załącznik do uchwały 137/05.

35 KBPobierz

Uchwała nr 138/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia gminnej strategii rozwiązywania problemów alkoholowych.

160 KBPobierz

Uchwała nr 139/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

111 KBPobierz

Uchwała nr 140/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia gminy Rymań do spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kołobrzegu.

25 KBPobierz

Uchwała nr 142/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

30 KBPobierz

- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dot. uchwały nr XXI/142/2005

2.4 MBPobierz

Uchwała nr 143/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy a 2005 rok.

50 KBPobierz

Uchwała nr 144/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zmian uchwały rady Gminy Nr XXI(140)2005 w sprawie przystąpienia gminy Rymań do spółki pod nazwa Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp.z o.o w Kołobrzegu.

22 KBPobierz

Uchwała nr 145/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rymań.

22 KBPobierz

Uchwała nr 146/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rymań.

50 KBPobierz

Uchwała nr 147/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodno-Kanalizacyjnych w Gminie Rymań na lata 2005-2006.

21 KBPobierz

Uchwała nr 148/05 z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Rymań na 2005 rok.

22 KBPobierz

Załącznik do uchwały nr 148/05

2.5 MBPobierz

Uchwała nr 149/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w ZGKiM.

27 KBPobierz

Uchwała nr 150/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Rymań".

21 KBPobierz

Załącznik do uchwały nr 150/05.

44 KBPobierz

Uchwała nr 151/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 202/2002 r. Rady Gminy w sprawie ustalenia sieci publicznych szkoł podstawowych oraz granic ich obwodów.

21 KBPobierz

Uchwała nr 152/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

111 KBPobierz

Uchwała nr 153/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie likwidacji środków specjalnych jednostki budżetowej pod nazwa "Zespół szkol Publicznych w Rymaniu".

21 KBPobierz

Uchwała nr 154/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2004 oraz udzielenia absolutorium.

23 KBPobierz

Uchwała nr 155/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Tadeuszem Meszczyk.

21 KBPobierz

Uchwała nr 159/05 z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.

21 KBPobierz

Uchwała nr 160/05 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenie zgody na udział Gimnazjum w Rymaniu w Programie „Szkoła Marzeń”.

21 KBPobierz

Uchwała nr 161/05 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenie zgody na udział Szkoły Podstawowej w Drozdowie w Programie „Szkoła Marzeń”.

21 KBPobierz

Uchwała nr 162/05 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie wyrażenie zgody na udział Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu w Programie „Szkoła Marzeń”.

22 KBPobierz

Uchwała nr 163/05 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia diet dla sołtysów gminy Rymań za udział w pracach organów gminy.

21 KBPobierz

Uchwała nr 164/05 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

21 KBPobierz

Uchwała nr 165/05 z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

86 KBPobierz

Uchwała nr 166/05 z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zebezpieczenia przyznanych środkow wekslem "in blanco".

21 KBPobierz

Uchwała nr 167/05 z dnia 28 września 2005 r w sprawie nabycia nieruchomości nr 261 położonej w Rymaniu.

21 KBPobierz

Uchwała nr 168/05 z dnia 28 września 2005 r w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonych w Rymaniu przy ul. Polnej.

22 KBPobierz

Uchwała nr 169/05 z dnia 28 września 2005 r w sprawie odwołania Kierownika USC w Rymaniu.

19.5 KBPobierz

Uchwała nr 170/05 z dnia 28 września 2005 r w sprawie powołania Kierownika USC w Rymaniu.

19.5 KBPobierz

Uchwała nr 174/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok.

64 KBPobierz

Uchwała nr 175/05 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od srodkow transportowych na terenie Gminy Rymań na 2006 rok.

27 KBPobierz

Załączniki 1,2,3,4,5,6,7 do uchwały nr 175/05.

77 KBPobierz