Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Sposób stanowienia aktów publicznoprawnych - uchwały rady gminy.

1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy radny oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2. Projekty uchwał składa się na sesji Rady przewodniczącemu obrad, a w czasie między sesjami w Urzędzie.

3. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:

1) tytuł uchwały;

2) podstawę prawną;

3) postanowienia merytoryczne;

4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;

5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.

4. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz ewentualnie informację o skutkach finansowych jej realizacji.

5. Projekty uchwał powinny być zaopiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego.

6. Jeżeli projekt uchwały został złożony w okresie między sesjami – Przewodniczący Rady kieruje wniosek na posiedzenie komisji, która ma opiniować projekt w zakresie swojej właściwości.

7. Jeżeli projekt uchwały został skierowany do kilku komisji, komisje te mogą obradować nad nim wspólnie.

8. Komisja przedstawia na sesji opinie o projekcie  uchwały wnioskując o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek lub przyjęcie projektu z określonymi poprawkami albo odrzucenie projektu.

9. Jeżeli projekt uchwały złożony został na sesji, Rada może przystąpić niezwłocznie do jego uchwalenia lub odesłać  go do zaopiniowania przez właściwą komisję.

10. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

11. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego Rady prowadzącego obrady.

12. Uchwały numeruje się uwzględniając kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), numer sesji (cyframi rzymskimi) i rok podjęcia uchwały.

13. Oryginały uchwał Rady rejestruje się oraz  przechowuje  w wyznaczonej przez Wójta komórce Urzędu.

14. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

15. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

16. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przeliczając głosy oddane "za", "przeciw"" i "wstrzymujące się", sumując je, porównując z listą radych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem rady, nakazując odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

17. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

18. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.