Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Wójt Gminy

Wójt Gminy  Rymań:

mgr  Mirosław Terlecki

 
Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151

I piętro, Biuro nr 14

e-mail: ug@ryman.pl

Kompetencje Wójta:

1. Wójt jest organem wykonawczym gminy.
2. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
3. Do zadań Wójta należy w szczególności:
- przygotowuje projekty uchwał rady gminy
- określa sposób wykonywania uchwał
- gospodaruje mieniem komunalnym (sprzedaż, dzierżawa) itp.
- przygotowuje projekt budżetu gminy i wykonuje budżet
- zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych jednostekorganizacyjnych
- wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach należących do kompetencji
4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz