Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Komisje Rady Gminy_Kadencja 2014 - 2018

1. Komisja Rewizyjna:

1.  RADNY  SOĆKO GRZEGORZ - PRZEWODNICZĄCY      
2.  RADNA  FIGURSKA MARIOLA - WICEPRZEWODNICZĄCA
3.  RADNA  CHABERA KATARZYNA 
4.  RADNA  ANDRUSIÓW  MAŁGORZATA
5.  RADNY  CIENKUSZ HUBERT 

Zadania Komisji:

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Wójta , Urzędu Gminy, Zarządów Osiedli oraz gminnych jednostek organizacyjnych.
2. Przedmiotem kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną jest: - przestrzeganie prawa, - przestrzeganie Statutu Gminy, statutów Osiedli i gminnych jednostek organizacyjnych, - realizacja budżetu gminy, - gospodarka finansowa gminnych jednostek organizacyjnych, - realizacja uchwał Rady Gminy.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

Wniosek Komisja przekazuje najpóźniej w ciągu 10 dni od daty otrzymania sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Przewodniczącego Rady.

2. Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej:

1.   RADNY  OSTRYSZ  ANDRZEJ  – PRZEWODNICZĄCY
2.   RADNY  BIERNACKI  WIESŁAW - WICEPRZEWODNICZĄCY
3.   RADNA  SIERECKA  ANNA
4.   RADNY  CIENKUSZ HUBERT 
5.   RADNY  RUCIŃSKI  GRZEGORZ 

Zadania komisji:

1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy. 2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy.
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Planowanie i realizacja zamierzeń wynikających z ogólnego planu przestrzennego zagospodarowania gminy.
7. Ocena realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie gminy.
8. Restrukturyzacja usług komunalnych.
3. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska:  

1.    RADNY  RUCIŃSKI  GRZEGORZ  - PRZEWODNICZĄCY
2.    RADNY  PIETRASZ  ROMAN - WICEPRZEWODNICZĄCY
3.    RADNA  PAKOS  GRAŻYNA
4.    RADNY  BIERNACKI  WIESŁAW
5.    RADNY  OSTRYSZ  ANDRZEJ

Zadania Komisji:


1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy. 2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń.
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla Gminy.
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Zajmowanie się problemami ładu i porządku w gminie.
7. Analiza i wnioskowanie w sprawach dotyczących rolnictwa.
8. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska

.
4. Komisja Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej:

1.   RADNY  SIELICKI  KRZYSZTOF -  PRZEWODNICZĄCY
2.   RADNA  SIERECKA  ANNA -   WICEPRZEWODNICZĄCA
3.   RADNA  ANDRUSIÓW  MAŁGORZATA
4.   RADNA  CHABERA KATARZYNA 
5.   RADNA  MAKAREWICZ  ZYTA

Zadania Komisji:

1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy. 2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
3. Rozpatrywanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy.
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy.
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Kontrolowanie poprzez analizę działalności gospodarki gminy na podstawie informacji Kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz sprawozdań.

.
5. Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu:

1.   RADNA  PAKOS  GRAŻYNA-  PRZEWODNICZĄCA
2.   RADNA  MAKAREWICZ  ZYTA -  WICEPRZEWODNICZĄCA  
3.   RADNY  SOĆKO GRZEGORZ
4.   RADNY  SIELICKI KRZYSZTOF
5.   RADNA  FIGURSKA MARIOLA

Zadania Komisji:

1. Współudział w wypracowywaniu strategii rozwoju społeczno- gospodarczego gminy oraz w projektowaniu i ocenie realizacji budżetu gminy. 2. Inspirowanie i promowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju gminy
3. Rozpatrywanie oraz opiniowanie projektów uchwał i ich założeń
4. Wyrażanie opinii w sprawach istotnych dla gminy
5. Podejmowanie i rozpatrywanie wniosków kierowanych do komisji.
6. Ocena funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych
7. Inicjowania działań na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych w zakresie ochrony zdrowia
8. Ocena funkcjonowania placówek kulturalnych w gminie
9. Zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie sportu, rekreacji i turystyki