Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

ZARZĄDZENIA WÓJTA W 2011 ROKU

Zarządzenie Nr 40/2011 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wywóz odpadów komunalnych z obiektów będących własnością gminy oraz innych miejsc publicznych i wywóz surowców wtórnych z terenu gminy Rymań.

99 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2011 w sprawie: upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz do pobierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

58 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2011 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2011 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2011 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.

4.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2011 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania Przemocy.

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2011 w sprawie: konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Kinowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2011 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 583 000 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego na rok 2011.

98 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2011 w sprawie: przedłożenia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy Rymań za pierwsze półrocze 2011 r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.

7.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2011 w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w Gminie Rymań.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2011 w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie ZW w lokalach będących własnością Gminy Rymań wyposażonych w pomierniki ciepła

67 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2011 w sprawie: powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu Panu mgr Henrykowi Gromek.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2011 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2011 w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2011 w sprawie: zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2011 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Gminy Rymań.

173 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Rymań z dnia 26.03.2009 r.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2011 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2011 w sprawie: wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Gminy w Rymaniu.

327 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej i wyznaczenia jej przewodniczącego.

103 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2011 w sprawie: upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

109 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2011 w sprawie: upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

62 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie sali wiejskiej w miejscowości Jarkowo.

42 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2011 w sprawie: powołania komisji do odbioru końcowego inwestycji pt.: „Budowa sali wiejskiej w miejscowości Jarkowo”.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2011 - Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2011 r.

91 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2011 w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Rymań.

597 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2011 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok

131 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie sal wiejskich na terenie gminy Rymań

42 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2011 w sprawie: rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych

68 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2011 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2011r., zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Rymań jest organem prowadzącym.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie: ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym gminy

70 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2011 w sprawie: ustalenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Rymań na 2011 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych.

4.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2011 w sprawie: wykonania przepisów instrukcji kancelaryjnej.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą położonych na terenie Gminy Rymań.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie: rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych.

100 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 1/2011 w sprawie: rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych.

69 KBPobierzPodgląd pliku