Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zezwolenie na imprezę masową

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udzielenie zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie Gminy Rymań. Druk do pobrania.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Opinię właściwych miejscowo komendantów Powiatowych Policji i Straży Pożarnej oraz kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego), które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez policję zagrożeniach.

2. Opinie właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

3. Graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:

a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,

b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

4. Regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej.

5. Program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej.

6. Informację o przewidywanej maksymalnej liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, oraz informację określającą stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb: porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik co najmniej 10 porządkowych na 300 osób obecnych na imprezie i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób.

7. Wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej.

8. Pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy.

9. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

10. Polisę ubezpieczeniową, (Organizator imprezy masowej ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom imprez masowych, na które wstęp jest odpłatny)

11. Pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

12. Organizator imprezy masowej załącza do wniosku informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących dźwięk i obraz w celu utrwalenia przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania się osób.

Ponadto dołączyć należy:

1. Zgodę właściciela (zarządcy) obiektu lub terenu, na którym ma odbywać się będzie impreza. Zgoda powinna zawierać ewentualne uwarunkowania wynikające z ustaw szczególnych zobowiązujących ich do przestrzegania przepisów związanych np. z ochroną dóbr kultury czy przyrody.

2. Opinię inspektora ds. budownictwa Urzędu Gminy Mielno w przypadku imprez związanych z zajęciem pasa drogowego

Opłaty:

1. Opłata skarbowa za wniosek – 5,00 zł. (na podst. art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej – w znakach opłaty skarbowej).

2. Opłata skarbowa za załącznik 0,50 zł. (na podst. art. 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r o opłacie skarbowej – w znakach opłaty skarbowej).

3. Opłata stała za wydanie decyzji – 76,00 zł. - w znakach opłaty skarbowej.

Znaki opłaty skarbowej – do nabycia w kasie urzędu Gminy w Rymaniu.


Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy:
Wójt Gminy Rymań wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jej wydania w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Oświaty, Kultury i Sportu pok. nr 23 tel. (94) 3583127 w. 23

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Rymań w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98 poz 1071 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity – Dz.U. Nr 120 poz. 1298 z 2001r.)


Dodatkowe informacje:
Organizator imprezy masowej występuje do Wójta Gminy Rymań z wnioskiem na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.