Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Urzęd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

inż. Ryszard Hawańczak

Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151 wew. 33
e-mail: r.hawanczak@ryman.pl

Parter, Biuro nr 9

Zakres czynności

Do zadań Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych oraz ewidencji ludności a w szczególności :

1) rejestracja urodzin, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,

2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,

3) sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,

4) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,

5) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6) stwierdzanie legitymacji procesowej do występowania do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,

7) wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,

8) wykonywanie zadań wynikających z konkordatu,

9) prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,

10) prowadzenie stałego rejestru wyborców.