Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa

Inspektor ds.  gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa

Barbara Kanderska


Tel. 94 35 34 801 lub 94 35 83 127 wew.31
e-mail: b.kanderska@ryman.pl
Parter, Biuro nr 10


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

Zakres czynności

Stanowisko ds. nieruchomościami, rolnictwa i leśnictwa poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w Regulaminie Organizacyjnym realizuje następujące zadania szczegółowe:

1/ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą i dzierżawą nieruchomości
    stanowiących własność gminy,
2/ organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania
    wieczystego i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy,
3/ wykonywanie czynności związanych z nabyciem mienia komunalnego,
4/  prowadzenie spraw w zakresie podziałów geodezyjnych nieruchomości,
5/ prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych,
6/ tworzenie zasobów gruntów i gospodarowanie nimi zgodnie z zasadami
    określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
7/ prowadzenie akt własnościowych gospodarstw rolnych i wydawanie
    zaświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
8/ prowadzenie ewidencji  lasów niepaństwowych i jej aktualizacja,
9/ wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew,
10/wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew ,
11/nadzór nad właściwym utrzymaniem i ochroną istniejących zadrzewień,
12/prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny,
13/prowadzenie spraw dotyczących zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt,
14/przyjmowanie i przekazywanie informacji o pojawianiu się i terminach
     zwalczania chwastów, chorób i szkodników występujących w  uprawach,
15/prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych,
16/współdziałanie z jednostkami pracującymi  na rzecz rolnictwa,
17/wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta lub Sekretarza Gminy.

Ponadto do Pani obowiązków należy:

1/ dbałość o wykonywanie zadań publicznych Gminy z uwzględnieniem
    interesu Państwa, interesu Gminy oraz indywidualnych interesów obywateli,
2/ przestrzeganie prawa,
3/ wykonywanie zadań Urzędu Gminy sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
4/ przygotowywanie i aktualizowanie informacji dot. Spraw załatwianych na
    zajmowanym stanowisku pracy, które podlegają umieszczeniu w Biuletynie
    Informacji Publicznej oraz bieżące przekazywanie tych informacji
    administratorowi BIP w Urzędzie Gminy,
5/  udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym
     oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu
     jeżeli prawo tego nie zabrania,
6/ zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo
    przewidzianym,
7/ przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
8/ zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami
    współpracownikami i interesantami,
9/ zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,
10/uczestnictwo w naradach i szkoleniach organizowanych przez kierownictwo
     Urzędu lub na jego zlecenie.
11/pełnienie zastępstwa pracownika zatrudnionego na stanowisku
     ds komunalnych.

Stanowisko oznacza się symbolem RLG