Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Inspektor ds. obsługi rady gminy oraz ewidencji działalności gospodarczej

Inspektor ds. obsługi rady gminy  oraz ewidencji działalności gospodarczej

mgr Agnieszka  Tymek

Tel. 94 35 34 826 lub 94 35 83 127 wew.26
e-mail: a.tymek@ryman.pl

I piętro, Biuro nr 24


Stanowisko ds. obsługi rady gminy  oraz ewidencji działalności gospodarczej podlega bezpośrednio Wójtowi Gminy.

 

Zakres czynności

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. obsługi Rady Gminy oraz działalności gospodarczej należy w szczególności:

1)    przygotowywanie we współpracy z właściwym merytorycznie stanowiskiem pracy materiałów dotyczących projektów  Uchwały Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów a także terminowe ich doręczanie,

2)    przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje,

3)    przekazywanie – za pośrednictwem sekretariatu – korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,

4)    przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,

5)    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,

6)    protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,

7)    prowadzenie rejestru uchwał Rady, innych postanowień Rady i jej komisji oraz zarządzeń Wójta,

8)    prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,

9)    organizowanie szkoleń radnych i członków komisji Rady nie będących radnymi,

10)prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych zawieranych przez Gminę

     za wyjątkiem umów o pracę,

11)współpraca z organami sołectw oraz organizacja wyborów organów

     sołectw,

12)prowadzenie spraw związanych z ochroną zdrowia

     i funkcjonowaniem służby zdrowia,

13)prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,

14)prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów

     alkoholowych,