Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Referat Finansów

Kierownik Referatu Finansów

Skarbnik Gminy:
Paulina Rymuza-Kluska
 


Tel. 94 35 34 820 lub 94 35 83 127 wew.20
e-mail: p.rymuza-kluska@ryman.pl
I piętro, Biuro nr 20

Referat Finansów podlega bezpośrednio Skarbnikowi Gminy:

- stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej 
    Inspektor  Danuta Skowrońska

Tel. 94 35 34 818 lub 94 35 83 127 wew.18
e-mail: e.skowronska@ryman.pl
I piętro, Biuro nr 16

 

- stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
    Inspektor  Izabela Obszyńska

Tel. 94 35 34 813 lub 94 35 83 127 wew.13
e-mail: i.obszynska@ryman.pl
I piętro, Biuro nr 17

 

- stanowisko pracy ds. podatków i opłat
    Podinspektor  Justyna Piotrowska

Tel. 94 35 34 813 lub 94 35 83 127 wew.13
e-mail: j.piotrowska@ryman.pl
I piętro, Biuro nr 17

 

- stanowisko pracy ds. ds. płacowych i rozliczeń
    Inspektor Ewelina Borek

Tel. 94 35 34 806 lub 94 35 83 127 wew.36
e-mail: e.borek@ryman.pl
parter, Biuro nr 11

 

- kasjer Lilla Kornecka

Tel. 94 35 34 820 lub 94 35 83 127 wew.20
e-mail: l.kornecka@ryman.pl
parter, Biuro nr 1

Zadania Referatu
Referat Finansów poza zadaniami wspólnymi realizowanymi przez wszystkie wydziały i samodzielne stanowiska określone w §10 Regulaminu Organizacyjnego realizuje następujące zadania szczegółowe:
1) Wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym w postępowaniu o zwolnieniu od kosztów sądowych osób fizycznych.
2) Opracowanie projektu budżetu gminy.
3) Przekazywanie właściwym jednostkom do realizacji zadań i ustaleń wynikających dla nich z uchwalonego budżetu gminy.
4) Zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonania budżetu gminy, a szczególnie czuwanie nad stałym zachowaniem równowagi budżetowej.
5) Przygotowanie propozycji dotyczących zmian w budżecie.
6) Opracowywanie sprawozdań (rocznych i okresowych) z wykonania budżetu gminy oraz z działalności finansowej gminy.
7) Prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego.
8) Opracowywanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w ustawach.
9) Przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatków i opłat.
10) Przygotowanie w porozumieniu z właściwymi jednostkami projektów uchwał Rady Gminy w sprawach majątkowych gminy , przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących spraw wymienionych w art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a - i, ustawy o samorządzie terytorialnym.
11) Opracowywanie o porozumieniu z właściwymi jednostkami projektów uchwał Rady Gminy w sprawach :
a) określenie wysokości sumy, do której zarząd miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
b) współdziałanie z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku.
12) Dokonywanie wymiaru i poboru podatku i opłat, które zgodnie z ustawami szczególnymi, stanowią dochody budżetu gminy, a których wymiar i pobór należy do właściwości urzędów skarbowych.
13) Określanie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności tego podatku i sposobu jego poboru, zarządzanie poboru tego podatku w drodze inkasa i określania inkasentów, a także wprowadzanie ulg i zwolnień w tym podatku innych niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie).
14) Określanie wysokości dziennych stawek opłaty targowej i sposobu poboru tej opłaty, zarządzanie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określanie inkasentów oraz ich wynagrodzenia (przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie).
15) Stosowanie innych zwolnień od opłaty targowej niż określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych (przygotowywanie projektów uchwał w tej sprawie).
16) Opracowywanie w porozumieniu z właściwymi jednostkami projektów uchwał wprowadzających opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez komórki organizacyjne urzędu, jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej ( art. 16 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
17) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących finansowania powiązanych z budżetem miasta przedsiębiorstw, jednostek i zakładów budżetowych oraz sprawowanie nadzoru nad ich gospodarką finansową.
18) Prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dyscypliny budżetowej.
19) Zbieranie materiałów informacyjnych niezbędnych do dokonania wymiaru podatków i opłat oraz właściwe ich rozpracowywanie i wykorzystanie.
20) Przeprowadzenie kontroli i lustracji płatników podatków i opłat pod katem prawidłowości opodatkowania i wymierzenia opłat.
21) Przygotowywanie projektów uchwał dotyczących umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania terminów płatności należności podatkowych.
22) Nadawanie biegu odwołaniom w sprawach podatków i opłat.23) Prowadzenie księgowości podatków i opłat sprawozdawczości w tym zakresie.
24) Egzekwowanie zaległych należności podatkowych, a szczególnie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe.
25) Utrzymywanie współpracy z urzędem skarbowym w Kołobrzegu w zakresie planowania i wykonywania dochodów budżetu gminy.
26) Prowadzenie spraw związanych z poborem należności z tytułu nałożonych na osoby fizyczne i prawne grzywien, mandatów i innych obligatoryjnych opłat.
27) Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń dla pracowników urzędu.
28) Prowadzenie kasy.
29) Opracowywanie sprawozdań z realizacji programów gospodarczych.
30) Udzielanie organom egzekucyjnym, w tym również sądowym żądanych informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.
31) Dokonywanie wymiaru składek emerytalnych dla rolników.