Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Skarbnik

Skarbnik Gminy

Paulina Rymuza-Kluska


Tel. 94 35 34 820 lub 94 35 83 127 wew.20
e-mail: p.rymuza-kluska@ryman.pl

I piętro, Biuro nr 20


Do zadań Skarbnika - głównego księgowego budżetu należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów budżetu gminy,

2) kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

3) opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu

4) prowadzenie rachunkowości budżetu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami:

a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,

b) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,

c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez Referat Finansowy oraz jednostki i zakłady budżetowe.

5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:

a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,

c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d)zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz opłaty zobowiązań.

6) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych spraw,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu i jego zmian,

c) następnej kontroli operacji stanowiących przedmiot księgowania ,

7) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Wójta dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

8) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,

9) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania,

10) wykonywanie innych poleceń Wójta.