Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Sekretarz

Sekretarz Gminy

inż. Krystyna Golik

Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151 wew. 11
e-mail: k.golik@ryman.pl

I piętro, Biuro nr 15

 

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,

3) organizowanie współdziałania z osiedlami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,

4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

6) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,

7) adaptacja zawodowa nowo zatrudnionych pracowników samorządowych,

8) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,

9) przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

10) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie

11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,

12) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,

13) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,

14) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta,

15) gospodarka etatami oraz funduszem płac,

16) wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników

17) utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:

warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,

a) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,

b) świadczeń socjalnych,

c) podwyższania kwalifikacji zawodowych.

18) opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi),

19) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,

20) uczestniczenie w pracach Zarządu bez prawa głosowania,

21) wykonywanie innych poleceń Wójta.