Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Wójt

Wójt

Mirosław Terlecki

 
Tel. (94) 35 83 127, Tel. (94) 35 83 151

I piętro, Biuro nr 14

Zadania Wójta :

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

1) właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Sekretarza Gminy i Skarbnika,

2) prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,

3) ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,

4) stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,

5) właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

 

Wójt jako Przewodniczący Zarządu Gminy tworzy warunki zapewniające operatywność działania Zarządu, w szczególności poprzez:

1) organizowanie pracy Zarządu,

2) ustalanie propozycji porządku dziennego posiedzeń Zarządu,

3) zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie nim,

4) przedkładanie do rozpatrzenia na posiedzeniach Zarządu stosownych materiałów.

 

Ponadto Wójt:

1) kieruje bieżącymi sprawami gminy,

2) reprezentuje gminę na zewnątrz,

3) w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Zarządu,

4) wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,

5) składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności miasta w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Zarząd,

6) prowadzi gospodarkę finansową miasta,

7) ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

8) odpowiada w imieniu Zarządu za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie i Zarządowi,

9) koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,

10) załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,

11) nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,

12) podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,

13) wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady i Zarządu.