Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Uchwały w 2007 roku

Uchwała Nr XV/90/07 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2008 rok.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/89/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rymań na rok 2008.

477 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/88/07 w sprawie dopłaty do grup taryfowych dot. Usług wodociągowych.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/87/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007.

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/86/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań.

70 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/85/07 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Stanowiącej własność Gminy Rymań.

68 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/84/07 w sprawie dzierżawy na okres 1 roku składników mienia komunalnego. na terenie Gminy Rymań.

117 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/83/07 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011.

109 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/82/07 w sprawie określenia wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania stanowiących podstawę do ustalenia zasad wynagradzania pracowników GOPS.

46 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XV/81/07 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/80/07 w sprawie dopłat do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowych.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/79/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego obrotowego na bieżące wydatki.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIV/78/07 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.

84 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/77/07 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Rymań "Puls Rymania".

47 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/76/07 w sprawie obciążenia nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Gorawinie.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/75/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/210/2006 r. dot. procedury uchwalania budżetu gminy.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/74/07 w sprawie określenia podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań na 2008 rok.

99 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/73/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia stawek podatku rolnego na obszarze Gminy Rymań w 2008 roku.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/72/07 w sprawie opłaty targowej.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/71/07 w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rymań.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/70/07 w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr 665 w obrębie Rzesznikowo.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XIII/69/07.

143 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/69/07 w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Rymań.

81 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/68/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XIII/67/07 w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr XII/66/07 w sprawie powiadomienia skarbnika gminy i sekretarza gminy o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.

113 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr XII/65/07 w sprawie zapewnienia pomocy finansowej Spółce "Miejskie Wodociągi i kanalizacji Sp. z o.o w Kołobrzegu przy realizacji projektu „ Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w Dorzeczu Parsęty” współfinansowanego ze środków FS.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/64/07.

116 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/64/07.

159 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr XI/64/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia zakresu rzeczowego i źródeł finansowania przedsięwzięcia "Zintegrowana Gospodarka Wodno - Ściekowa w Dorzeczu Parsęty.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr XI/63/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 492 położonej w m. Rzesznikowo.

68 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/62/07

150 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/62/07

160 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr XI/62/07 w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół.

82 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr XI/61/07 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa kotłowni dla budynku urzędu gminy.

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/60/07 w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

79 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XI/59/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

143 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr XI/58/07 w sprawie zmiany uchwalenia budżetu gminy Rymań na 2007 r.

65 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/57/07 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego.

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/56/07 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/193/06.

68 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/55/07 w sprawie weksla dla Miejskich Wodociągów w Kołobrzegu.

74 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/54/07 w sprawie weksla dla Miejskich Wodociągów w Kołobrzegu.

74 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/53/07 w sprawie poręczenia weksla na rzecz ZMiG Dorzecza Parsęty.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/52/07 w sprawie poręczenia weksla na rzecz ZMiG Dorzecza Parsęty.

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/51/07 w sprawie zbycia nieruchomości w Rymaniu.

11.5 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/50/07 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Rymaniu.

11.5 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/49/07 w sprawie zbycia nieruchomości w Gorawinie

12.4 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/48/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

78 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr X/47/07 w sprawie przyjęcia zmian w statucie ZMiG Dorzecza Parsęta.

21 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr IX/46/07 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Ploty - Koszalin na terenie Gminy Rymań.

23 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr IX/45/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Lędowa.

22 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr IX/44/07 w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie usuwania odpadów komunalnych.

67 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr IX/43/07 w sprawie zmian planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

85 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr IX/42/07 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

139 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr IX/41/07 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr IX/40/07 w sprawie wykonania ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2006 r Nr 218 poz.1592 ,Nr 249 poz.1832, Dz.U.2007 r Nr 25 poz.162).

22 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr VII/39/07 w sprawie reprezentowania Gminy Rymań przez Wójta Gminy Rymań w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania w Szczecinie.

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr VII/38/07 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rymań do zaciągania zobowiązań wekslowych.

21 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr VII/37/07 w sprawie zmiany uchwały Nr VI/21/2007 Rady Gminy dot. regulaminu określającego wysokość wydatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr VII/36/07 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani na 2007 rok.

93 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr VII/35/07 w sprawie zmiany nieruchomości.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr VII/34/07 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rymań.

139 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr VII/33/07 w sprawie powierzenia reprezentowania w Zgromadzeniu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta.

21 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/32/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Rzesznikowie.

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/31/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki Nr 266/34 położonej w miejscowości Drozdowo.

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/30/07 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów gminy Rymań.

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/29/07 w sprawie ustalenia miesięcznej zryczałtowanej diety dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rymań.

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/28/07 w sprawie ustalenia diet dla radnych.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/27/07 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/26/07 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rymań na rok 2007.

341 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/25/07 w sprawie Statutu Urzędu Gminy Rymań.

69 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr VI/24/07 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi.

84 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr VI/23/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Gołkowo.

68 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr VI/22/07 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego w Drozdowie.

66 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwala Nr VI/21/07 w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli.

139 KBPobierzPodgląd pliku