Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Uchwały w 2009 roku

Uchwała Nr XL/227/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 rok.

50 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/226/09.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/226/09.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/226/09.

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/226/09.

99 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/226/09.

43 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/226/09.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/226/09.

166 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/226/09.

113 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/226/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na rok 2010.

71 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/225/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie obciążenia nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Gorawinie.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/224/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w miejscowości Rymań.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/223/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie bezpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rymań.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/222/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dzierżawy na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

134 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/221/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie dzierżawy na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

134 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/220/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych gminy.

96 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/219/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2010 rok.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/218/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.

143 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/217/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Rymań

88 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XL/216/09 z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2010 rok.

46 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/215/09 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zaciągnięcia przez gminę Rymań długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego

41 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/214/09 z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

402 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/213/09 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIX/212/09 z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji i e-usług.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/211/09 z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Skrzydłowo.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVIII/210/09 z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymań.

44 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/209/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie użyczenia na okres 10 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

120 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/208/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie dzierżawy na okres 2 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

102 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/207/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie dzierżawy na okres 2 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

81 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/206/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości lokalowych w miejscowości Starnin.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/205/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Rymaniu przy ul. Polnej.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/204/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej w miejscowości Gorawino.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/203/09 z dnia 29 października 2009roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

32 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/202/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań na 2010 rok.

103 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/201/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie opłaty targowej.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/200/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok .

44 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/199/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

51 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/198/09.

92 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/198/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2009-2015.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVII/197/09 z dnia 29 października 2009 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne na terenie Gminy Rymań.

86 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/196/09 z dnia 09 września 2009 roku w sprawie obciążenia nieruchomości prawem użyczenia.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/195/09 z dnia 09 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w miejscowości Mechowo.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/194/09 z dnia 09 września 2009 roku w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXVI/193/09 z dnia 09 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok .

255 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/192/09 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie bezpłatnego przejęcia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rymań.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/191/09 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rymań.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/190/09 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/126/08 Rady Gminy Rymań z dnia 29 września 2008r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Drozdowie.

32 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/189/09 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XV/103/2004 Rady Gminy Rymań z dnia 09 lipca 2004 roku w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Rymań.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/188/09 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Rymań.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/187/09 z dnia 19 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIV/186/09 z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

201 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/185/09 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok.

45 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/184/09 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do projektu „ Moje gimnazjum- moja szansa” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie

30 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/183/09.

612 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/183/09 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kinowo”

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/182/09 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Gorawino”.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/181/09 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dębica.

148 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/180/09 z dnia 21 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXIII/179/09 z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rymań.

36 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/178/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/177/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie : absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/176/09.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/176/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rymań na lata 2009 – 2032” .

82 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/175/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymań.

240 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/174/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach, oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/173/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/172/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/171/09 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Publiczna Szkoła Podstawowa w Drozdowie.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/170/09.

532 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXI/170/09 z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Jarkowo”.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/169/09 z dnia 09 marca 2009 r .w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rymań do zaciągania zobowiązań wekslowych.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXX/168/09 z dnia 09 marca 2009 r.w sprawie wezwania do usunięcia naruszeń interesu prawnego.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/167/09 z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego”, w którym funkcję Lidera pełnić będzie Powiat Szczecinecki.

126 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/166/09.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/166/09.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/166/09.

8.8 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/166/09.

5.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/166/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Płoty – Koszalin w obszarze Gminy Rymań.

99 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/165/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

276 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIX/164/09 z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zamiaru zmiany sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Rymań.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/163/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia górnej granicy stawki opłat za usługi podmiotów posiadających zezwolenie w zakresie usuwania odpadów komunalnych.

62 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/162/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

100 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/161/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

100 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/160/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

56 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/159/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie dzierżawy na okres 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

57 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/158/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej w miejscowości Leszczyn. Leszczyn.

59 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/157/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Drozdowo na rzecz najemcy.

128 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/156/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze , częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania.

27 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/155/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na 2009 rok.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/154/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok

61 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/153/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.

299 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/152/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radną Bogusławą Wronka.

30 KBPobierzPodgląd pliku