Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Uchwały w 2010 roku

Uchwała Nr L/283/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/282/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Rymań porozumienia międzygminnego

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/281/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymań na 2010 rok

254 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr L/280/10 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011.

49 KBPobierzPodgląd pliku

Opinia RIO do Uchwała Nr XLIX/279/10

199 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIX/279/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań

101 KBPobierzPodgląd pliku

Załączniki do uchwały Nr XLIX/279/10

107 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIX/278/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie opłata targowa na 2011 rok.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIX/277/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIX/276/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności Gminy Rymań i jej jednostek podległych, z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy, Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

76 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIX/275/10 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rymań do zaciągania zobowiązań wekslowych.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/274/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymań na 2010 rok.

196 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/273/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/272/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

42 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/271/10.

285 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/271/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów: Petrykozy, Kinowo, Mechowo, Jarkowo, gmina Rymań.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/270/10.

314 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/270/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/269/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kołobrzeskiego.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVIII/268/10 z dnia 29 września 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rymań.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/267/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymań na 2010 rok.

231 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/266/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/265/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/264/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/263/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rymaniu o inne formy wychowania przedszkolnego.

107 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/262/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie Gminy Rymań ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVII/261/10 z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

42 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/260/10 z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/251/10 Rady Gminy Rymań z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rymaniu o inne formy wychowania przedszkolnego.

43 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/259/10 z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/258/10 z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektów pn.: "Wrota Parsęty II – infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty" i "Wrota Parsęty II – usługi społeczeństwa informacyjnego w dorzeczu Parsęty".

26 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/257/10 z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Rymań”.

153 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLVI/256/10 z dnia 12 lipca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w „Planie Odnowy Miejscowości Gorawino”.

93 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLV/255/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymań na 2010 rok.

247 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLV/254/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za I półrocze.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLV/253/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego.

32 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLV/252/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na mienie Gminy Rymań od Agencji Nieruchomości Rolnych.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLV/251/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Rymaniu o inne formy wychowania przedszkolnego.

141 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLV/250/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z gminnych obiektów sportowo – rekreacyjnych znajdujących się w Rymaniu, przy ulicy Szkolnej 2

58 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLV/249/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVII/145/08 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

32 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLV/248/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

39 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/247/10.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLV/247/10 z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia Gminy Rymań do Stowarzyszenia pod nazwą „Zachodniopomorska Sieć Teleinformatyczna”.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/246/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/245/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/244/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału Gminy Rymań na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

37 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/243/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie podziału Gminy Rymań na obwody głosowania.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIV/242/10 z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/241/10 z dnia 22 marca 2010roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/240/10 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej w miejscowości Starnin.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/239/10 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie nabycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rymań.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/238/10 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej w miejscowości Dębica.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLIII/237/10 z dnia 22 marca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymań na 2010 rok.

154 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/236/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr XL/226/09 z dnia 30.12.2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na 2010 rok.

327 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/235/10 z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. ”Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty”, w którym funkcję Lidera pełnić będzie Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLII/234/10 z dnia 25 lutego 2010roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Dębica”.

35 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/233/10 z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

130 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/232/10.

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/232/10 z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rymań”.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/231/10.

826 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/231/10 z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Drozdowo”.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/230/10.

574 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/230/10 z dnia 16 lutego 2010roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Starnin”.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/229/10.

437 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/229/10 z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Rzesznikowo”.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XLI/228/10 z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie dzierżawy na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

58 KBPobierzPodgląd pliku