Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

ZARZĄDZENIA WÓJTA W 2007 ROKU

1. Zarzaazenie  Nr 1(2007 Wojta Gminy Ryman z dnia 02.01.2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru oplaty targowej na terenie miejscowosci Ryman.

2. Zarzadzenie  Nr 2(2007 z dnia 02.01.2007 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej

3. Zarządzenie Nr 3(2007 z dnia 02.01.2007 r. w sprawie: upoważnienia do wystepowania  w imieniu Wojta Gminy do czynnosci zwiazanych z pracami goodezyjnymi.

4. Zarządzenie  Nr 4(2007 z dnia 30.01.2007 r. w sprawie: wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za organizowanie i kontrolowanie pracy skazanych.

5. Zarządzenie  Nr 5(2007 z dnia 05.03.2007 r. w sprawie: zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu gminy Ryman na 2007 rok i planu finansowego zadan zleconych.

6. Zarządzenie  Nr 6(2007 z dnia 05.03.2007 r. w sprawie: ustalenia planu finansowania form  doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok.

7. Zarzadzenie  Nr 7(2007 z dnia 12.03.2007 r. w sprawie: powołania komisji mieszkaniowej.

8. Zarządzenie  Nr 8(2007 z dnia 15.03.2007 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania  z realizacji budżetu gminy Rymań za 2006 rok.

9. Zarządzenie  Nr 9(2007 z dnia 16.03.2007 r. w sprawie: przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika USC.

10. Zarządzenie  Nr 10(2007 z dnia 16.03.2007 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert zlozonych w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na Zakup paliwa do srodkow transportowych".   - zalacznik  do zarzadzenia Nr 10 dot. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej.

11. Zarządzenie  Nr 11(2007 z dnia 26.03.2007 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie Nr 5(99   z dn.01.12.1999r. w sprawie okreslenia zasad zwrotu kosztow poniesionych na zakup okularow.

12. Zarzadzenie Nr 12(2007 z dnia 27.03.2007 r. w sprawie przydzielenia  pracownikom   Urzedu Gminy odziezy roboczej, środkow czystosci.

13. Zarzadzenie Nr 13(2007 z dnia 28.03.2007 r. w sprawie powolania komisji ładu i porządku w gminie Ryman.

14. Zarządzenie Nr 14(2007 z dnia 12.04.2007 r. w sprawie powolania komisji do odbioru   koncowego inwestycju pt. " Budowa Hali Sportowej w Rymaniu".

15. Zarządzenie Nr 15(2007 z dnia 20.04.2007r. w sprawie wymagan,jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o zezwolenie na odbior odpadow komunalnych od wlasciciela nieruchomosci lub oprozniania zbiornikow bezodplywowych.

16. Zarządzenie Nr 16(2007 z dnia 04.05.2007 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych.

17. Zarządzenie Nr 17(2007 z dnia 04.05.2007 r. w sprawie umorzenia należności cywilnoprawnych.

20. Zarzadzenie Nr 20(2007 z dnia 28.06.2007 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali Sportowej przy Zespole Szkół w Rymaniu.  -  zalacznik  do wyżej wymienionego zarządzenia.

21 Zarządzenie  Nr 21 2007 z dnia 18.07.2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania  wniosków o udzielenie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podreczników  i zakup jednolitego stroju.

22. Zarządzenie  Nr 22 2007 z dnia 30.07.2007r. w sprawie wyznaczenia inkasenta poboru opłaty targowej na terenie miejscowosci Rymań.

23. Zarzadzenie  Nr 23 2007 z dnia 08.08.2007r. w sprawie instrukcji archiwalnej.

25. Zarzadzenie  Nr 25/2007 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rymań

30. Zarządzenie Nr 30 2007 z dnia 01.10.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  przetargu nieograniczonego na Przebudowę kotłowni lokalnej z paliwa stałego na gaz ziemny b budynku Urzędu Gminy oraz docieplenie i zmiana elewacji budynku OSP Rymań.

31. Zarządzenie Nr 31 2007 z dnia 30.10.2007r. dot. : zmian w budżecie.

33. Zarządzenie Nr 33(2007) z dnia 16.11.2007r. w sprawie zmiany zarzadzenia nr6 (2007 Wojta Gminy Ryman z dnia 05.03.2007r. w sprawie ustalania planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2007 rok, zatrudnionych w szkołach,  dla których Gmina Rymań jest organem prowadzacym.

34. Zarządzenie Nr 34(2007) z dnia 16.11.2007r. w sprawie powołania zespołu do dokonania oceny ofert i propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty.

35. Zarządzenie Nr 35(2007) z dnia 28.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu  dzierżawnego gruntów komunalnych.

36. Zarządzenie Nr 36(2007) z dnia 30.11.2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

37. Zarządzenie Nr 37(2007 z dnia 12.12.2007r. w sprawie ustalenia wysokosci minimalnych stawek czynszu za najem, dzierżawe lokali bedących wlasnocia Gminy.

39. Zarządzenie Nr 39(2007) z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmian w budżecie na 2007 r.

40. Zarządzenie Nr 40(2007) z dnia 28.12.2007r. w sprawie powolania komisji przetargowej - zakup autobusu 19+1 miejsc przystosowanych do przewozu osob niepelnosprawnych.

Zarządzenie Nr 1/07

22 KBPobierz

Zarządzenie Nr 3/07

67 KBPobierz

Zarządzenie Nr 4/07

66 KBPobierz

Zarządzenie Nr 7/07

22 KBPobierz

Zarządzenie Nr 11/07

21 KBPobierz

Zarządzenie Nr 12/07

23 KBPobierz

Zarządzenie Nr 13/07

68 KBPobierz

Zarządzenie Nr 14/07

21 KBPobierz

Zarządzenie Nr 20/07

64 KBPobierz

Załącznik do Zarządzenie Nr 20/07

71 KBPobierz

Zarządzenie Nr 21/07

66 KBPobierz

Zarządzenie Nr 22/07

26 KBPobierz

Zarządzenie Nr 23/07

56 KBPobierz

Zarządzenie Nr 25/07

111 KBPobierz

Zarządzenie Nr 30/07

32 KBPobierz

Zarządzenie Nr 31/07

188 KBPobierz

Zarządzenie Nr 33/07

22 KBPobierz

Zarządzenie Nr 34/07

26 KBPobierz

Zarządzenie Nr 35/07

30 KBPobierz

Zarządzenie Nr 36/07

154 KBPobierz

Zarządzenie Nr 37/07

66 KBPobierz

Zarządzenie Nr 39/07

149 KBPobierz

Zarządzenie Nr 40/07

71 KBPobierz