Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Ogłoszenie i SIWZ - zakup autobusu 19+1 miejsc przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rymań: Zakup autobusu 19 + 1 miejsc przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 254549 - 2007; data zamieszczenia: 19.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rymań, ul. Nowa 7, 78-125 Rymań, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3583127, fax 094 3583151.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: ug_ryman@zeto.koszalin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup autobusu 19 + 1 miejsc przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MINIMALNYCH PARAMETRÓW AUTOBUSU Autobus fabrycznie nowy o następujących minimalnych podstawowych parametrach technicznych 1.SILNIK - wysokoprężny turbo diesel - pojemność skokowa silnika 2500 cm3 - moc minimalna 160 KM - spełniający wymagania EURO 4 (bez AD-BLUE) - przepływowy podgrzewacz paliwa, filtr paliwa z seperatorem wody - dogrzewacz silnika 2.NAPĘD - napęd kół tylnych lub przednich - skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana 6cio - biegowa - sprzęgło suche jednotarczowe - ESP 3.UKŁAD HAMULCOWY - ABS, ASR, EBV - Dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania - Hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane - wskaźnik zużycia klocków hamulcowych 4.UKŁAD KIEROWNICZY - zębatkowa przekładnia z blokadą koła kierownicy - hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego 5.PODWOZIE - wzmocnione, niezależne na osi przedniej i tylnej - obręcze kół jezdnych 16 - zawieszenie przednie niezależne, tylne - oś sztywna 6.NADWOZIE - ilość miejsc siedzących 19 +1 - podłoga pokryta antypoślizgową wykładzina w kolorze czarnym - pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego (szyby wklejane stałe, przyciemnione, panoramiczne) - tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej (parapety) - podsufitka tapicerowana - tapicerowanie nadkoli włókniną - boczki niskie tapicerowane materiałem siedzeniowym - półki na bagaż podręczny wraz z oświetleniem - młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych światła obrysowe (dachowe i boczne) - nagrzewnica wodna z rozprowadzeniem (przestrzeń pasażerska) - przegroda za fotelem kierowcy - poręcze ułatwiające wsiadanie - oznakowanie jako pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych - oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego - drzwi tylne dwuskrzydłowe - drzwi boczne w części pasażerskiej z prawej strony otwierane automatycznie - zamontowane podłokietniki od strony przejścia do foteli - siedzenie kierowcy regulowane - poduszka powietrzna kierowcy - tachograf , cyfrowy - klimatyzator 8 KW z centralnym rozprowadzeniem - homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h - immobilizer - centralny zamek - radio - nadwozie z wysokim dachem - blacha ocynkowana 7.ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - odpowiednie fotele pasażerskie w przedziale pasażerskim wykonane w wersji umożliwiającej ich szybki demontaż w celu umożliwienia umocowania na ich miejscu wózków inwalidzkich / 2 wózków/ - winda do przewozu osób niepełnosprawnych . 8.WARUNKI GWARANCJI: - bez limitu kilometrów - uszkodzenia mechaniczne w pojeździe na okres min 2 lata - na lakier nadwozia - min. 6 lata - na perforacje nadwozia - min. 6 lat 9. WYMAGANIA DODATKOWE: - autobus musi posiadać stosowne homologacje - nie dopuszcza się dostawy autobusów wykonanych jako prototypy, serie próbne lub jako produkcję jednostkową - autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się na terenie województwa zachodniopomorskiego - wykonawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją samochodu, w tym instrukcją obsługi, dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji niezbędną do rejestracji pojazdu jako autobusu.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.05.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w ciągu ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) wykonali co najmniej 2 roboty o podobnym zakresie i charakterze jak niniejszy przedmiot zamówienia, co potwierdzą pozytywnymi referencjami od poprzednich Zamawiających, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, -nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawcy mają dostarczyć: 1.Formularz Oferty - załącznik nr 2 . 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - załącznik nr 4. 4.Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art 22 ust. 1 pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ) - załącznik nr 3 5.Referencje lub inne dokumenty od poprzednich kontrahentów zamówień publicznych, potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wykonany z należytą starannością. 6.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5) 6. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug.ryman.ibip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rymań, ul. szkolna 7, 78-125 Rymań, pokój nr 19..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań, sekretariat - pokój nr 13.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

ZAKUP AUTOBUSU 19 + 1 MIEJSC PRZYSTOSOWANEGO DO

PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kierownik zamawiającego

Zatwierdzam:

………………………………….

Rymań, dnia 19.12.2007r.

I. Adres zamawiającego .

Gmina Rymań

ul. Szkolna 7, 78 -125 Rymań

tel. (094) 3583 127, fax (094) 35 83 127

email: ug_ryman@zeto.koszalin.pl

II. Tryb udzielania zmówienia

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego.

III. Przedmiot zamówienia

CPV:34120000-4

Zakup autobusu 19 + 1 miejsc przystosowanego do przewozu osób

niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.

IV. Termin wykonania zamówienia objętego ofertą do 31.05.2008 r .

Wymagany przez zamawiającego termin realizacji dostawy :

31.05.2008 r.

V. Opis przedmiotu zamówienia

(standardowe potrzeby techniczno eksploatacyjne)

Specyfikacja techniczna zamówienia zawarta jest w załączniku nr.1

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- w ciągu ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona

prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) wykonali co najmniej 2 roboty

o podobnym zakresie i charakterze jak niniejszy przedmiot zamówienia, co

potwierdzą pozytywnymi referencjami od poprzednich Zamawiających,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia

- posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej,

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana

według formuły: spełnia - nie spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy z postępowania.

VII. Termin do którego dostawca będzie związany złożoną ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem

terminu składania ofert.

VIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w

celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

wykonawcy mają dostarczyć:

1.Formularz Oferty – załącznik nr 2 .

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis

do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, składek na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

załącznik nr 4.

4.Oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na

podstawie art 22 ust. 1 pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ) – załącznik nr 3

5.Referencje lub inne dokumenty od poprzednich kontrahentów zamówień

publicznych, potwierdzające, że przedmiot zamówienia został wykonany

z należytą starannością.

6.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia

działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) robót

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot

zamówienia, z podaniem ich wartości oraz załączeniem dokumentów

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (na formularzu lub

według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5)

6. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności gospodarczej.

IX. Wskazanie miejsca składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Rymań,

ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań, pokój nr 13 do dnia 07.01.2008 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 07.01.2008 r. o godz. 10.30

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Do kontaktu z oferentami w sprawie wyjaśnień treści „Specyfikacji” ustala się:

Małgorzata Tkacz w godz. 7.15 do 15.15,

email: ug_ryman@zeto.koszalin.pl

Prośby o wyjaśnienie złożone za pomocą telefonu i telefaksu musza być

niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

XI. Oferty winny być składane według wzoru stanowiącego załącznik nr.2

do S.I.W.Z

Składanie ofert

Opis sposobu przygotowania ofert, oferta winna składać się z:

1. formularza ofertowego sporządzonego jako załącznik nr 2 do S.I.W.Z

2. oświadczenia oferenta wg wzoru załączonego jako załącznik nr.3 i nr 4 do

S.I.W.Z.

3.odpisu z właściwego rejestru

4.polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego

5. wykazu wykonanych robót

6. specyfikacji techniczno – ruchowej oferowanej jednostki bazowej

i wymaganego wyposażenia podstawowego i dodatkowego

- Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana

przez uprawnionego przedstawiciela oferenta.

- Ofertę należy sporządzić ściśle według druku stanowiącego załącznik nr. 2 do

warunków.

- Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami ma być spięta, zaś kolejne zapisane

strony ponumerowane i zaparafowane, zwrócone zamawiającemu.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby

podpisującej tą ofertę.

- Nie dopuszcza się ofert częściowych ani wariantowych

- Oferty o wyżej opisanej zawartości i wyłącznie w żądanej formie należy

składać w zamkniętych pojedynczych kopertach oznaczonych pieczęcią

firmową składającego i hasłem:

„OFERTA – PRZETARG NA DOSTAWĘ AUTOBUSU

PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH”

Informacje o trybie otwarcia i oceny oferty

Przed otwarciem Przewodniczący Komisji:

- przedstawi skład komisji przetargowej

- poda ilość złożonych ofert

- dokona sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia ofert

- poda kwotę, przeznaczoną na realizację zamówienia

Po otwarciu kopert zostaną podane następujące informacje :

- nazwę i adresy potencjalnych wykonawców

- informacje dotyczące ceny

- terminu wykonania zamówienia

- okresu gwarancji

- warunków płatności zawartych w ofertach

1. otwarcie ofert nastąpi w obecności oferentów, którzy stawią się w

oznaczonym miejscu i czasie

2. wszyscy członkowie komisji przetargowej złożą pisemne oświadczenia,

określone w trybie art. 20 Ustawy o Zamówieniach Publicznych

3. podczas otwarcia ofert, oferentom przysługuje prawo złożenia

oświadczeń. Komisja przetargowa przyjmie treść oświadczenia i zajmie

w tej sprawie stanowisko

4. zamawiający może zwrócić się do oferentów z żądaniem udzielenia

wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wyjaśnienia nie

mogą jednak prowadzić do zmiany treści oferty, a w szczególności do

zmiany ceny, mogą jednak uściślić, sprecyzować oferty.

5. szczegółowe sprawdzenie ofert zostanie dokonane przez komisję

w terminie, który poda przewodniczący komisji

6. zamawiający powiadomi o wyniku zamieszczając ogłoszenie w miejscu

publicznie dostępnym. W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego

oferta została wybrana zawiadamiający określi termin i miejsce zawarcia

umowy.

7. we wszystkich sprawach nie ujętych w szczegółowych warunkach

przetargu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

XII. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej i zawartość oferty

1. Warunkiem przystąpienia do oceny jest stwierdzenie zgodności parametru

przedmiotu zamówienia i wyposażenia podstawowego wraz z specyfikacją

techniczną /załącznik nr 1/

2. Cena brutto zamawianego pojazdu zostanie oceniona oddzielnie dla każdej

oferty i waga / znaczenie / tego kryterium wynosi 100%

3.W ocenie ofert prowadzącej do ustalenia najkorzystniejszej oferty wykonania

zamówienia będą zastosowane następujące kryteria: cena

Ilość punktów będzie obliczona wg następującego wzoru, który będzie

stosowany do wszystkich kryteriów:

Cena oferowana minimalna brutto

Ilość punktów za badane kryterium = x 100 %

cena badanej oferty brutto

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą

ofertę. Przez najkorzystniejszą ofertę należy rozumieć bilans ceny odnoszący

się do przedmiotu zamówienia.

Każda oferta będzie miała przydzieloną ilość punktów obliczonych na

podstawie wyżej przedstawionego wzoru, maksymalną ilość punktów jaką

można uzyskać będzie 100 pkt.

Cena ofertowa jest ceną brutto oraz powinna obejmować wynagrodzenie za

wszystkie obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usług objętych

zamówieniem. Oznacza to, że cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne

do wykonania zadania tj. podatki, ubezpieczenia, wymagane wyposażenie itp.

Powinna ona obejmować ewentualne rabaty i upusty.

Lp. Kryterium wyboru

Oferty

Waga

1. Cena brutto 100%

XIII Pozostałe ustalenia i informacje

1.Oferenci którym doręczono niniejszą „Specyfikację ….” mogą zwrócić się do

zamawiającego w sprawie treści „ Specyfikacji…” . wszelkie zapytania winny

mieć formę pisemną ze względu na wymóg jednoczesnego powiadomienia

o treści wyjaśnień wszystkich pozostałych uczestników przetargu, przy czym

odpowiedzi udzieli się na prośby, które wpłyną najdalej na 6 dni przed terminem

składania ofert.

2. W niniejszym postępowaniu przetargowym nie wymaga się wnoszenia

wadium.

3. Składający ofertę i zamawiający zobowiązują się do podpisania umowy po

upływie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejdzej

oferty.

4. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Do niniejszej specyfikacji zostanie załączony wzór umowy.

6. Niniejsza specyfikacja jest przekazywana nieodpłatnie.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania oferentów.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy

w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

Uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którzy

uznają, że został naruszony w toku postępowania ich interes prawny przysługują

środki odwoławcze w postaci protestów w trybie i na zasadach określonych

w Dziale VI Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XV. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ.

Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie w trybie art. 22 i art. 24 Ustawy – Prawo

zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i składek

ZUS

Załącznik nr 5 – Doświadczenie zawodowe

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Zatwierdzam:

Złącznik Nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMAGANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

MINIMALNYCH PARAMETRÓW AUTOBUSU

Autobus fabrycznie nowy o następujących minimalnych podstawowych parametrach

technicznych

1. SILNIK

- wysokoprężny turbo diesel

- pojemność skokowa silnika 2500 cm3

- moc minimalna 160 KM

- spełniający wymagania EURO 4 (bez AD-BLUE)

- przepływowy podgrzewacz paliwa, filtr paliwa z seperatorem wody

- dogrzewacz silnika

2. NAPĘD

- napęd kół tylnych lub przednich

- skrzynia biegów manualna, mechaniczna, zsynchronizowana 6cio - biegowa

- sprzęgło suche jednotarczowe

- ESP

3. UKŁAD HAMULCOWY

- ABS, ASR, EBV

- Dwuobwodowy, hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania

- Hamulce tarczowe przednie i tylne wentylowane

- wskaźnik zużycia klocków hamulcowych

4. UKŁAD KIEROWNICZY

- zębatkowa przekładnia z blokadą koła kierownicy

- hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego

5. PODWOZIE

- wzmocnione, niezależne na osi przedniej i tylnej

- obręcze kół jezdnych 16”

- zawieszenie przednie niezależne, tylne – oś sztywna

6. NADWOZIE

- ilość miejsc siedzących 19 +1

- podłoga pokryta antypoślizgową wykładzina w kolorze czarnym

- pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego (szyby wklejane stałe,

przyciemnione, panoramiczne)

- Tapicerowanie przestrzeni pasażerskiej (parapety)

- Podsufitka tapicerowana

- Tapicerowanie nadkoli włókniną

- boczki niskie tapicerowane materiałem siedzeniowym

- półki na bagaż podręczny wraz z oświetleniem

- młoteczki do zbicia szyb umieszczone przy wyjściach ewakuacyjnych

- światła obrysowe (dachowe i boczne)

nagrzewnica wodna z rozprowadzeniem (przestrzeń pasażerska)

- przegroda za fotelem kierowcy

- poręcze ułatwiające wsiadanie

- oznakowanie jako pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych

- oświetlenie stopnia bocznego - wejściowego

- drzwi tylne dwuskrzydłowe

- drzwi boczne w części pasażerskiej z prawej strony otwierane automatycznie

- zamontowane podłokietniki od strony przejścia do foteli

- siedzenie kierowcy regulowane

- poduszka powietrzna kierowcy

- tachograf , cyfrowy

- klimatyzator 8 KW z centralnym rozprowadzeniem

- homologowany ogranicznik prędkości do 100 km/h

- immobilizer

- centralny zamek

- radio

- nadwozie z wysokim dachem

- blacha ocynkowana

7. ZABUDOWA SPECJALISTYCZNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

- odpowiednie fotele pasażerskie w przedziale pasażerskim wykonane w wersji

umożliwiającej ich szybki demontaż w celu umożliwienia umocowania na ich miejscu

wózków inwalidzkich / 2 wózków/

- winda do przewozu osób niepełnosprawnych .

8. WARUNKI GWARANCJI:

- bez limitu kilometrów

- uszkodzenia mechaniczne w pojeździe na okres min 2 lata

- na lakier nadwozia – min. 6 lata

- na perforacje nadwozia – min. 6 lat

9. WYMAGANIA DODATKOWE:

- autobus musi posiadać stosowne homologacje

- nie dopuszcza się dostawy autobusów wykonanych jako prototypy, serie próbne lub

jako produkcję jednostkową

- autoryzowana stacja obsługi musi znajdować się na terenie województwa

zachodniopomorskiego

- wykonawca wyda pojazd wraz z całą dokumentacją samochodu, w tym instrukcją

obsługi, dokumentem gwarancyjnym i świadectwem homologacji niezbędną do

rejestracji pojazdu jako autobusu.

Załącznik nr 2

Nazwa firmy (wykonawcy):…………………… dnia……

…………

………………………………………………….

Adres wykonawcy………………………………

Powiat:…………………………………………..

Województwo:…………………………………..

REGON:…………………………………………

…………………………………………………..

(numer telefonu i faksu wykonawców wraz z numerem kierunkowym oraz adres e-mail)

OFERTA

1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, dotyczy: zakup autobusu 19 + 1

miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Oferujemy wykonanie :

Cena brutto: ……………………………………………………..zł

Słownie złotych: ………………………………………………………………………………

………..

Podatek VAT w wysokości: …………………………………….zł

Słownie złotych:………………………………………………………………………………

…………

Cena netto:……………………………………………………….zł

Słownie złotych:………………………………………………………………………………

…………

2. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi oraz warunki płatności –

zgodnie z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym specyfikacją

istotnych warunków zamówienia.

3. W ciągu ostatnich 5 lat wykonaliśmy co najmniej dwie roboty o podobnym zakresie i

charakterze jak niniejszy przedmiot zamówienia. Wykaz tych robót wraz z referencjami

stanowi załącznik do niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego

wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą na czas wskazany w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do

zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym

przez zamawiającego.

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

a) wykonanie……………………………………………………………………………………

……..

firmie o nazwie…………………………………………………………………………………

……..

z siedzibą w ……………………………………………………………..………………………

……

reprezentowanej przez:…………………..……………………………………………………

………

b) wykonanie……………………………………………………………………………………

……..

firmie o nazwie…………………………………………………………………………………

……..

z siedzibą w ……………………………………………………………..………………………

……

reprezentowanej przez:…………………..……………………………………………………

………

..……………………………………

Podpisy osób uprawnionych do składnia

Oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 3

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Nazwa Wykonawcy:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Telefon ………………………............. fax ……………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam,

że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Treść art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006

r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Treść art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub

wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po

ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ przewiduje zaspokojenia

wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub

przestępstwa skarbowego.

5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za

przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę

zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w

celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu

osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo

związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu

sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

3. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych

warunków, lub złożone dokumenty zawierają błędy,

4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania

ofertą.

Załączeniek nr 4

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, że :

1. Nie zalegamy z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne do Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych 1

2. Uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 1

3. Uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 1

1 – niepotrzebne skreślić

........................................................

Podpis

/ upoważniony przedstawiciel Wykonawcy /

Załącznik nr 4

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam, .:

1. Nie zalegamy z opłacaniem podatku do Urzędu Skarbowego 1

2. Uzyskaliśmy zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 1

3. Uzyskaliśmy wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego 1

1 – niepotrzebne skreślić

........................................................

Podpis

/ upoważniony przedstawiciel Wykonawcy /

ZAŁĄCZNIK NR 5

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa Wykonawcy

...............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.........

Adres

Wykonawcy................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

.........

Numer telefonu ................................................. Numer fax

.............................................................

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót , odpowiadających swoim rodzajem

i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (potwierdzone referencjami lub

innymi dokumentami).

Rodzaj zamówienia Nazwa Zamawiającego, adres, telefon,

osoba do kontaktu

Całkowita wartość

zamówienia

Wartość za, którą

Wykonawca był

odpowiedzialny

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Załącznik Nr 6

WZÓR UMOWY

UMOWA Nr…………………

Dnia ………………..została zawarta umowa pomiędzy ………………………………………

…………………………………………….. …………………… zwanym w treści umowy

Zamawiającym, a :

Firmą……………………………………………………………………………………………

.z siedziba w ……………………………………………………………………………………

.. reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………

….. zwanym w treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Na podstawie, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dostarcza przedmiot zamówienia –

autobusu 19 + 1 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ,

na podstawie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu

nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu: ……………………………………………………

……………………….

Przedmiot zamówienia zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,

zgodny jest ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą.

§2

Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie: 31.05.2008 rok

§3

1. Odbioru jakościowego dostaczonego towaru dokona w dniu dostawy upoważniony

przedstawiciel Zamawiającego.

2. W przypadku braku zastrzeżeń z ww. czynności zostanie sporządzony protokół odbioru.

3. Sprzedający odpowiada za wady dostarczonego samochodu z tytułu rękojmi, według

zasad Kodeksu cywilnego.

§4

Strony uzgadniają cenę przedmiotu zamówienia zgodnie z drukiem oferty na kwotę

brutto:…………………………………………………………………………………………

..(słownie:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zł) należność z tytułu podatku VAT:…………………………………………………………

(słownie:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………zł)

należność netto:……………………………………………………………………………..

(słownie:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………zł)

§5

Płatność za wykonaną dostawę odbędzie się na podstawie przedstawionej faktury VAT oraz

protokółu odbioru przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury,

przelewem na konto bankowe Wykonawcy w banku:………………………………………

Nr rachunku: ………………………………………………………………………………….

§6

1. Sprzedający zapłaci Kupującemu kary umowne:

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wartości umowy, o której

mowa w §4, za każdy dzień zwłoki ,

2) za zwłokę w wymianie lub naprawie reklamowanych materiałów – w wysokości 0,2%

wartości umowy, o której mowa w §4, za każdy dzień zwłoki,

2. Sprzedający zapłaci Kupującemu odszkodowanie z tyułu nieuzasadnionego zerwania

umowy w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w §4 ,

3. Kupujący zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania

umowy w wysokości 20% wartości umowy, o której mowa w §4,

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego

przekraczającego wysokość naliczonych kar umownych.

§7

Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji zgodnie z załącznikiem

nr 2 dołączonym do SIWZ:

1. Uszkodzenie mechaniczne w pojeździe na okres min 2 lat bez limitu km …………………

……………………………………………………………………………

2. Na lakier nadwozia min 6 lat

…………………………………………………………………………………………………

3. Na perforacje nadwozia min 6 lat

…………………………………………………………………………………………………

§8

Serwis gwarancyjny oraz naprawy w obrębie gwarancji będą wykonywane przez

autoryzowane stacje. W przypadku unieruchomienia pojazdu w okresie gwarancyjnym nie

wynikającym z winy użytkownika, wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego holowania

uszkodzonego pojazdu do autoryzowanej stacji naprawczej.

§9

W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa mają zastosowanie odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego.

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane włącznie pisemnymi

aneksami podpisanymi przez obie strony.

§11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze

stron.

§12

Umowa został zawarta na czas określony od ………………….do ……………………

………………………….. ……………………………….

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA