Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Ogłoszenie o przetargu: Przygotowanie i dowóz gorącego posiłku dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drozdowie, Gorawinie i w Rymaniu ( filia Starnin i Dębica).

Rymań: Przygotowanie i dowóz gorącego posiłku dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drozdowie, Szkoły podstawowej w Gorawinie, Zespołu Szkół w Rymaniu z filiami w Starninie i Dębicy oraz dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.
Numer ogłoszenia: 245497 - 2007; data zamieszczenia: 10.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rymań, ul. Nowa 7, 78-125 Rymań, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3583127, fax 094 3583151.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: ug_ryman@zeto.koszalin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i dowóz gorącego posiłku dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Drozdowie, Szkoły podstawowej w Gorawinie, Zespołu Szkół w Rymaniu z filiami w Starninie i Dębicy oraz dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, osób starszych, chorych i niepełnosprawnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gorącego posiłku jednodaniowego typu obiadowego, przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, w okresie od 02.01.2008 roku do 20.12.2008roku dla uczniów Zespołu Szkół w Rymaniu z filiami w Starninie i Dębicy i Szkoły Podstawowej w Drozdowie i Gorawinie, wyłącznie w dni, w których odbywa się nauka w szkołach. Posiłki powinny uwzględniać powszechnie uznane preferencje pokarmowe dzieci. Trzy razy w tygodniu ma być to posiłek w postaci drugiego dania: ziemniaki lub zamiennik ( makaron, ryż, kasza lub inne)-200gram,mięso-80 gram i surówka-60 gram, napój w postaci kompotu lub soku-200ml., a dwa razy w tygodniu zupa z wkładką mięsną z pieczywem porcja zupy powinna mieć objętość 300ml.Posiłki muszą być dostarczane w termosach termoizolacyjnych i wydane najpóźniej do godz.13 00,tak aby uczniowie otrzymali ciepły posiłek. I w punktach wydawania posiłków mieszczących się na terenie tych szkół. Zamawiający nie dopuszcza, ażeby w ciągu dwóch tygodni( 10 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Usługodawca jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu jadłospisu na 5 dni przygotowywania posiłków. Przygotowanie i wydawanie posiłków przez kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe i spełniające wymogi sanitarne. Przygotowanie i wydawanie posiłków w ilości do 200 posiłków dziennie w okresie od dnia 02.01.2008 do dnia 20.12.2008 w dni nauki w szkole. Liczba wydawanych posiłków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości posiłków w poszczególnych placówkach i poszczególnych miesiącach w zależności od liczby dzieci zakwalifikowanych do dożywiania oraz w zależności od posiadanych środków finansowych będących w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu. Ilość posiłków określać będzie lista z podaną ilością uczniów, które będą korzystały z tych posiłków

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 20.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia , 3.posiadają niezbędne wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4.posiadają bazę do przygotowywania posiłków, 5.zrealizuje zamówienie w terminie ustalonym w p-kcie IV SIWZ 6.posiadają odpowiednie środki transportowe do przewozu ciepłych posiłków, 7.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 8.wyraża zgodę na całoroczny okres płatności do 30 dni licząc od wystawienia faktury. Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie dołączonych do oferty przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Oceny spełniania warunków dokona komisja przetargowa powołana do oceny ofert. spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Wykonawca, który nie udokumentuje spełniania wymienionych wymagań, zostanie wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków zawartych w rozdziale VI zamawiający wymaga złożenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów: 1.Wypełniony załącznik nr 1 - formularz: OFERTA 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji). 4.Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji). 5.Oświadczenia o zachowaniu higieny przyrządzania i spożywania posiłków, że zobowiązują się wykonywać posiłki zgodnie z normami kalorycznymi i ilościowymi dla dzieci i młodzieży. 6.Tygodniową kalkulację dożywiania na 2008 rok, która winna zawierać dokładną nazwę składnika, wagę, cenę jednostkową, wartość energetyczną w KCL oraz całkowity koszt posiłku wraz z transportem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug.ryman.ibip.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rymaniu ul. Szkolna 7, 78 - 125 Rymań.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Opieki Społecznej w Rymaniu, ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).