Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Ogłoszenie i Zapytanie ofertowe dot. wymiany pokrycia dachowego na budynku biblioteki w Rymaniu. wraz z załącznikami NR - 1 i Nr - 2.

Nazwa Inwestycji:

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

NA BUDYNKU BIBLIOTEKI W

RYMANIU

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE

Imię i Nazwisko Podpis

Opracował

mgr Jacek Piotr

Rodowański

Prezes

Zarządu

Sławomir Florczak

Wrzesień 2007 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE

Spis treści

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robót objętych ST

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

1.6. Określenia podstawowe

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne

2.2. Składowanie materiałów

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

3.2. Sprzęt i maszyny, który mogą być uSyte do wykonywania robót (podstawowe)

3.3. Pozostały sprzęt, maszyny oraz sprzęt i maszyny zamienne

4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

4.2. Transport materiałów

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

5.2. Roboty przygotowawcze

5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

5.5. Projekt organizacji budowy

5.6. Projekt technologii i organizacji montaSu

5.7. Czynności geodezyjne na budowie

5.8. Roboty pozostałe

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu

budowy

6. Kontrola jakości robót

6.1. Zasady ogólne

6.2. Kontrola, pomiary i badania

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

8.5. Rozruch technologiczny

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

8.7. Odbiór ostateczny robót

8.8. Odbiór po okresie rękojmi

3

8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

10.1. Informacje podstawowe

10.2. Inne dokumenty

4

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,

prowadzenia robót związanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia

dachowego na budynku biblioteki w Rymaniu” zgodnie z zakresem robót przedstawionym w

Przedmiarze robót.

Podstawą opracowania niniejszej ST są Przedmiary robót, przepisy obowiązującego prawa,

normy i zasady sztuki budowlanej.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Przedmiaru robót jako pomocnicza dokumentacja

przetargowa przy zlecaniu i realizacji robót – wymiana pokrycia dachowego na budynku

biblioteki w Rymaniu.

1.3. Zakres robót objętych ST

ST.1.0.0. Wymagania ogólne – zawiera ogólne wymagania dotyczące robót.

Dokładny zakres robót obejmują Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robót objętych SST został przedstawiony w następujących opracowaniach Projektów

Budowlano-wykonawczych i Przedmiarach robót:

1) Specyfikacja Techniczna ST.1.0.0. – Wymagania ogólne

2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

3) Przedmiary robót

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich

czynności na terenie budowy, metody uSyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami InSyniera/Kierownika projektu.

Wszelkie odesłania do przepisów prawa odnoszą się do wszystkich obowiązujących na terenie

Rzeczpospolitej Polskiej – Ustaw, Rozporządzeń, Obwieszczeń i innych przepisów prawa

miejscowego, które mają zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i których pewną

część wymieniono z pkt. 10 ST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaSe Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacją i

współrzędnymi punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację

projektową:

5

- Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz

projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje

w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe

niezbędne do wykonania robót, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkością

terenu pod realizację poszczególnych odcinków robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ).

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia na własny koszt wszelkich powykonawczych

opracowań wymaganych przez instytucje zewnętrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawcę muszą zostać zaakceptowane przez

InSyniera lub Zamawiającego.

Procedurę wnoszenia poprawek, zmian i sposób nadzoru nad dokumentacją określi Zamawiający

lub InSynier Kontraktu.

1.4.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez InSyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieSności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich

waSności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach

umowy”).

Wykonawca nie moSe wykorzystywać ędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InSyniera/Kierownika projektu, który podejmie

decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieSności, wymiary podane na piśmie są waSniejsze od wymiarów określonych

na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i

SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaSane za wartości docelowe, od

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy

materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub

SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W związku z brakiem projektów dotyczących zabezpieczenia terenu robót budowlanych,

ogrodzenia budowy, bram i furtek, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych

Wykonawca jest zobowiązany:

- przedstawienia InSynierowi/Kierownikowi lub Zamawiającemu projektu zagospodarowania

placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania

akceptacji;

- ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy;

- właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych;

- utrzymania warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z

budową i nienaruszalność ich mienia słucego do pracy, a takSe zabezpieczy Plac Budowy

przed dostępem osób nieupowaSnionych;

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InSynierowi do zatwierdzenia

6

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleSności od potrzeb

i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na

bieco;

- fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w

sposób uzgodniony z InSynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach

określonych przez InSyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona

będzie przez InSyniera. Tablice informacyjne naleSy wykonać zgodnie z wymogami

Funduszu, z którego inwestycja będzie współfinansowany. Wszelkie informacje dotyczące

Funduszu współfinansującego Zamawiający poda do wiadomości Wykonawcy. Wykonawca

jest zobowiązany utrzymać tablice informacyjne w dobrym stanie przez cały okres realizacji

robót;

- koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej

zapłacie i przyjmuje się, Se jest włączony w Cenę Kontraktową poza pozycjami

wymienionymi w Przedmiarze Robót;

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, tj.: zapory, światła ostrzegawcze,

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych;

- Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności, w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa;

- Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez

InSyniera.

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących

obiektów (jezdnie, ścieSki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia

odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aS do zakończenia i

odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InSynierowi/Kierownikowi projektu do

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem,

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleSności od

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieco aktualizowany przez

Wykonawcę. KaSda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga

kaSdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp.,

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez

InSyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z InSynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i

ilościach określonych przez InSyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść

będzie zatwierdzona przez InSyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Se jest

ączony w cenę kontraktową.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu aS do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

7

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z InSynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z

InSynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z InSynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i

ilościach określonych przez InSyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść

będzie zatwierdzona przez InSyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Se jest

ączony w cenę kontraktową.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać uszkodzeń lub uciąSliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skaSenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych

2) środki ostroSności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- moSliwość powstania poSaru

3) Nie uSytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urządzeń emitujących hałas

przekraczający poziom dozwolony dla pory nocnej.

1.4.6. Ochrona przeciwpoSarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoSarowej.

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoSarowy wymagany przez odpowiednie

przepisy wymienione w pkt. 10 ST, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poSarem wywołanym jako

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

8

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoSenia instalacji i urządzeń

podziemnych na terenie budowy i powiadomić InSyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwłocznie powiadomi InSyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

JeSeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie

budowy, spowodowane jego działalnością.

InSynier/Kierownik projektu będzie na bieco informowany o wszystkich umowach zawartych

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i

dróg wewnętrznych. JednakSe, ani InSynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie

ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w

warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obciąSeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach

publicznych przy transporcie materiałów i wyposaSenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska

wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o kaSdym takim przewozie będzie

powiadamiał InSyniera/Kierownika projektu. InSynier/Kierownik projektu moSe polecić, aby

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące

nadmierne obciąSenie osiowe nie będą dopuszczone na świeSo ukończony fragment budowy w

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami InSyniera/Kierownika projektu.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzieS dla ochrony Sycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, Se wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powySej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej.

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić

sporządzenie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” tzw. „planu bioz”, na podstawie

„Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” ujętej w poszczególnych

opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan bioz naleSy opracować zgodnie z wytycznymi

określonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt. 10 ST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia

uSywane do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru robót przez Zamawiającego i Inspektora

9

nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

JeSeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora

nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niS w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach,

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąSenia i wydatki wynikłe z lub związane z

naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków,

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez

InSyniera/Kierownika projektu.

1.4.12. RównowaSność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu,

mogą być równieS stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wySszy poziom

wykonania niS powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego

zatwierdzenia przez InSyniera/Kierownika projektu. RóSnice pomiędzy powołanymi normami a

ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i

przedłoSone InSynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uSycia.

Nie dopuszcza się uSycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęSeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe uSyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uSyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania. JeSeli wymagają tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzymać zgodę na uSycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

10

JeSeli Wykonawca uSył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uSycie spowodowało jakiekolwiek zagroSenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiający.

1.5. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – nazwy i kody grup, klas i kategorii robót

Dział Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45.000000-

7

Roboty budowlane

451.00000-

8

Przygotowanie terenu pod budowę

4511.0000-

1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki

obiektów budowlanych; roboty ziemne

4526.0000-

7

Roboty w zakresie wykonywania pokryć

i konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

45261.000-

4

Wykonywanie pokryć i konstrukcji

dachowych oraz podobne roboty

45261.100-

5

Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261.210-

9

Wykonywanie pokryć dachowych

45261.2 Kładzenie dachów

45261.300-

7

Kładzenie zaprawy i rynien

45261.320-

3

Kładzenie rynien

45261.400-

8

Pokrywanie

45261.410-

1

Izolowanie dachu

45262.000-

1

Specjalne roboty budowlane inne, niS

dachowe

45262.360-

2

Cementowanie

45262.520-

2

Roboty murarskie

45262.600-

7

Sne specjalne roboty budowlane

1.6. Określenia podstawowe

- ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

- Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego

przydatność do stosowania w budownictwie

- Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów

jednośladowych i samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami

11

technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

- Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w

miarą potrzeby rysunki i opisy słuce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga

obmiaru, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaSu - takSe dziennik montaSu

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi

- Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi

przepisami

- Dzień - kaSdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy

- Dzień roboczy - kaSdy z dni kalendarzowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od

pracy

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę upowaSniona do kierowania

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

- Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do kontrolowania

prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, Projektem

Budowlanym i Specyfikacją Techniczną

- Księga obmiaru - akceptowany przez Zamawiającego zeszyt z numerowanymi stronami

stanowiący dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i

zestawień robót. Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora

nadzoru

- Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla

stanowiąca całość techniczno uSytkową, wraz z instalacjami i urządzeniami bądź obiekt

małej architektury

- Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu

weryfikacji ich ilości przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót,

albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nieobjętych przedmiarem

- Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzoną,

odpowiednim dokumentem

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających

zakryciu i zanikających, a takSe dokonywania prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń

technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się takSe

odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do

uSytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest

traktowany jako „odbiór końcowy”

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych teS

„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od

wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie

będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po

zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z

zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów

przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego

dokumentacji powykonawczej

- Plac budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

- Teren zamknięty – naleSy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,

12

- PodłoSe gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy występujący pod obiektem

budowlanym

- PodłoSe geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespól warstw, które powstały w sposób

naturalny lub pod wpływem róSnych procesów geologicznych

- Podwykonawca - kaSda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części

robót lub kaSda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą

Zamawiającego, a takSe prawni następcy tych osób, ale nie Sadna inna osoba

wyznaczona przez te osoby

- Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i

prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niS budowa obiektu

budowlanego

- Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba będąca autorem

dokumentacji budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania

zmian w dokumentacji

- Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe

wyliczenie przewidzianych do wykonania robót

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

- Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego i

terminowego zakończenia realizacji inwestycji

- Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moSliwe do

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty

stopień scalenia robót

- Wyrób budowlany – naleSy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o

wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym,

wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym całość uSytkową

- Zarządzający realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez

zamawiającego, upowaSniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania

umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie

- PZJ - Program Zapewnienia Jakości

- BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

- BIOZ – bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

2. MATERIAŁY

2.1. Uwagi ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o

właściwościach uSytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spełniać wymagania

podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane. Materiały powinny być

zgodne z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca robót zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje

o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji

robót – właściwe oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat

zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a takSe prawnie inne określone dokumenty.

13

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu

udokumentowania, Se materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w

czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach

Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie

materiałów z jakichkolwiek złóS miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty

przed rozpoczęciem eksploatacji złoSa.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych

materiałów z jakiegokolwiek złoSa.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Se postanowienia ogólne lub

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Swiru

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu

robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiązującymi na danym obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moSliwość zastosowania róSnych rodzajów

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiału nie moSe być źniej zamieniany bez zgody Inspektora

nadzoru.

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

14

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów

2.2.1. Składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne

do robót, były zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. JeSeli określone

materiały wymagają zabezpieczenia ze względu na szkodliwy wpływ czynników zewnętrznych

to przy składowaniu Wykonawca zabezpieczy te materiały w sposób odpowiedni dla

występujących zagroSeń. Wszelkie miejsca składowania powinny być doprowadzane do stanu

pierwotnego.

Tymczasowo składowane materiały z rozbiórki, do czasu, gdy będą one wywiezione na

składowisko, do zakładu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego, musza

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska i miejsca składowania.

2.2.2. Kruszywo / piasek/ inne materiały sypkie

Kruszywa i inne materiały sypkie naleSy składować na utwardzanym i odwodnionym podłoSu w

sposób zabezpieczający je przed zmieszaniem i zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i

frakcjami kruszywa.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

2.3.1. Materiały nieszkodliwe dla otoczenia

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie

uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru będą niezwłocznie usunięte z placu budowy. W

uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiającym, Inspektor nadzoru

moSe zezwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych Nie

odpowiadających wymaganiom określonym w Dokumentacji Projektowej i SST.

2.3.2. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uSycia.

Nie dopuszcza się uSycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęSeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe uSyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane

przez uprawnione jednostki jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uSyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań technologicznych wbudowania. JeSeli wymagają tego odpowiednie przepisy

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uSycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

JeSeli Wykonawca uSył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacją

Projektową i ST, a ich uSycie spowodowało jakiekolwiek zagroSenie środowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.3.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione

z terenu budowy, bądź złoSone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

KaSdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.

15

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do uSywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uSywany do robót powinien być

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom

zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST, PZJ lub projekcie organizacji robót

zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach

sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisani dotyczącymi jego uSytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do uSytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

JeSeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moSliwość wariantowego uSycia sprzętu

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze

wyboru uzyska jego akceptacje przed uSyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora

nadzoru, nie moSe być źniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków

umowy, zastaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robót.

3.2. Sprzęt, który moSe być uSyty do wykonywania robót (podstawowy)

Wykaz podstawowego sprzętu, który moSe być uSyty do wykonywania robót zawierają

poszczególne SST.

3.3. Pozostały sprzęt i sprzęt zamienny

Dopuszcza się stosowanie kaSdego innego sprzętu niS wymieniony w SST, który będzie spełniał

wymagania Projektu Budowlanego. Sprzęt zamienny powinien umoSliwiać wykonanie robót w

sposób zgodny z projektem i w sposób zapewniający bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Nie

dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, który

mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciąSliwości dla ludzi i środowiska.

JeSeli technologia wykonania robót przewiduje uSycie konkretnego sprzętu naleSy

bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez nich

sprzęt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoSonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąSeń na osie i

innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom

16

dopuszczalnych obciąSeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uSytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy

oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu Dróg. Wykonawca będzie usuwać na bieco, na

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane środkami transportu na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wyłącznie takich środków transportu poziomego,

jakie nie powodują uszkodzeń przewoSonych materiałów i elementów (szczególnie

wielkogabarytowych) oraz urządzeń.

Liczba i rodzaje środków transportu naleSy określić w projekcie organizacji robót. Powinny one

zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach

technicznych.

4.1.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w

specyfikacjach technicznych. W razie braku takich ustaleń Wykonawca ustala środki transportu

pionowego z Inspektorem Nadzoru inwestorskiego.

Wybór środków transportu pionowego wymaga szczególnej staranności przy realizacji robót w

zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Rury, kształtki, elementy z tworzyw sztucznych

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga uSycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub

dźwigu z belką uniemoSliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi

z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej

średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki naleSy wyjąć rury „

wewnętrzne”.

Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moSna je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub

z uSyciem podnośnika widłowego.

Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywać na całej

długości na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max. 2m.

Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogą

być naraSone na dodatkowe obciąSenia. JeSeli długość rur jest większa niS długość pojazdu,

wielkość nawisu nie moSe przekroczyć 1 m.

Rury o mniejszych średnicach i cięSarze dopuszczalnym przez odpowiednie przepisy moSna

przenosić ręcznie. Niedopuszczalne jest ciągniecie rur po ziemi. NaleSy w trakcie transportu

chronić rurę przed kontaktem z ostrymi krawędziami.

Kształtki i elementy z tworzyw sztucznych moSna przewozić dowolnymi środkami transportu

dostosowanymi do gabarytów przewoSonych materiałów. Materiały naleSy przewozić w sposób

zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

4.2.2. Transport kruszywa / piasku / materiały sypkie

Kruszywa, piasek i inne materiały sypkie mogą być przewoSone dowolnymi środkami transportu

w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.3. Stal i elementy stalowe

Stal i elementy stalowe naleSy przewozić środkami transportu przystosowanymi do przewozu

tego rodzaju materiałów. PrzewoSone elementy stalowe naleSy zabezpieczyć przed spadaniem ze

17

środka transportu oraz przed przesuwaniem i ewentualnym spowodowaniem szkód u osób

trzecich.

4.2.4. Transport pozostałych materiałów

Sposób transportu pozostałych materiałów zawierają poszczególne SST.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgadnie z umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,

przedmiarem robót, wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

dokumentacji projektowej lub wskazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i

wyznaczaniu robót zastaną, jeSeli wymagać będzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez

Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcę od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w ST, a takSe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor

nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaSaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niS w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie

za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku

niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi

sprawdzanymi przez słuSby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaSe

Inspektorowi nadzoru.

5.3. Roboty rozbiórkowe, rozbiórki wykonane metodą wybuchową

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji

wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub bardziej skomplikowanych

obiektów budowlanych naleSy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej i projektu

organizacji robót, którego zakres Wykonawca musi uzgodnić z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego.

Rozbiórkę wykonywaną metodą wybuchową Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na

podstawie dokumentacji strzałowej, pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia do właściwego

urzędu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 120,

poz. 1135).

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

18

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania bądź zapewnienia opracowania projektu

organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej.

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,

magazynowej, zadaszonej oraz składowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuS trasy itp.,

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych,

3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych zbrojenia

i innych,

4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych,

6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego,

8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a takSe zasady gromadzenia i

usuwania odpadów z placu budowy,

9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego.

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcia części pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,

składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów

odbioru, a takSe odprowadzenia ścieków,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpoSarowych

zbiorników wodnych itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną,

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały,

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów,

6) instrukcje montaSowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań.

5.6. Projekt technologii i organizacji montaSu

MontaS obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach

lub masie powinien prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montaSu.

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montaSu, prowadzić dziennik

montaSu.

5.7. Czynności geodezyjne na budowie

Wykonawca odpowiedzialny jest za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową,

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją

projektową.

Wykonawca zapewni stałe zatrudnienie uprawionego geodety, który będzie słuSył równieS

19

pomocą Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji rzędnych.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania złoSonej przez Inspektora Nadzoru.

5.8. Roboty pozostałe

Sposób wykonywania robót zawierają poszczególne SST.

5.9. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiórki i odtworzenia, likwidacja placu

budowy

Do kosztów objazdów, przejazdów, organizacji ruchu, rozbiórek i odtworzeń zalicza się:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z

postępu robót,

b) w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

c) przygotowanie terenu,

d) rozbiórki istniejących nawierzchni i elementów zagospodarowania,

e) utrzymanie płynności ruchu publicznego,

f) odtworzenie nawierzchni i elementów zagospodarowania,

g) usunięcie materiałów i oznakowania,

h) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu

wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami

administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości

Do obowiązków Wykonawcy naleSy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób

wykonywania robót, moSliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie

robót zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, ST i SST oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a)część ogólną opisującą

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- bezpieczeństwo i higienę pracy,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych

elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

robót,

- wyposaSenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego

lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz

formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

20

mechanizmów sterujących, a takSe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji

Inspektor nadzorowi;

b) część szczegółową opisującą dla kaSdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposaSeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,

- zasady i sposób gospodarowania odpadami

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

załoSoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moSe zadać od Wykonawcy

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Se poziom ich wykonywania jest

zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, Se roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej, ST i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach,

wytycznych i ST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, Se wszystkie stosowane urządzenia i

sprzęt badawczy posiadają waSną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają

wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie miał dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,

pracy personelu lub metod badawczych. JeSeli niedociągnięcia te będą tak powaSne, Se mogą

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uSycie do robót

badanych materiałów i dopuści je do uSycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych

materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi

Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,

opartych na zasadzie, Se wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną moSliwość udziału w pobieraniu próbek.

21

Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, a nie kwestionowane materiały nie zostaną

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa

Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzane przez

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczane przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez

Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować

moSna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niS w terminie określonym programem zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według

dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez

Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru moSe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleSnie od

Wykonawcy, na swój koszt. JeSeli wyniki tych badań wyka, Se raporty Wykonawcy są

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleSnemu laboratorium

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim

przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione

zostaną przez Wykonawcę.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moSe dopuścić do uSycia tylko te materiały, które spełniają wymagania Prawa

Budowlanego oraz innych przepisów wymienionych w pkt. 10 ST. W szczególności materiały

posiadające:

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniana zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanawiano Polskiej Normy

jeSeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a, i które spełniają wymogi

22

Dokumentacji Projektowej i ST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie

wymagań podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane według tradycyjnie

uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszcza się do stosowania wyroby spełniające wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa

Budowlanego - dopuszczone do jednostkowego stosowania.

W przypadku materiałów, dla których zgodnie z powySszymi zasadami są wymagane określone

dokumenty, to kaSda partia materiałów dostarczona do robót budowlanych będzie posiadać te

dokumenty. Dokumenty te będą jednoznacznie określały cechy materiału.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez producenta. Kopie wyników tych badań

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają powySszych wymagań będą odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

KaSdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska słuSbowego. Zapisy będą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

Do dziennika budowy naleSy wpisywać w szczególności

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów

robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzanych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje a przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoSone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

23

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Zasady prowadzenia oraz wymagania odnośnie dziennika prowadzenia budowy są zamieszczone

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury.

b) Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaSdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach

przyjętych w kosztorysie i wpisuje się do rejestru obmiarów.

c) Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jeSeli są konieczne), deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań

Wykonawcy oraz inne wymagane prawem i ST dokumenty będą gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru

robót. Winny być udostępnione na kaSde Syczenie Inspektora nadzoru.

d) Pozostałe dokumenty

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1)÷(3) następujące

dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencja na budowie,

- inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projekt.

e) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie

w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do

wglądu na Syczenie Zamawiającego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i urządzeń.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Badania, kontrole i pomiary naleSy prowadzić zgodnie z wymaganiami ST, obowiązującymi

przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentów.

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w

zakresie i z odpowiednią częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru.

24

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją

projektową, przedmiarem i ST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru

nie zaleci inaczej.

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodą

Inspektora nadzoru termin powiadomienia moSe być krótszy.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, nie

zwalniają Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zastaną

poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą mierzone

poziomo wzdłuS linii osiowej. Jednostki ilości robót i materiałów powinny być zgodne z

kosztorysem ślepym (przedmiarem).

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę. JeSeli urządzenia lub sprzęt

wymagają badań atestujących lub innych wymaganych przez ST albo projekt to Wykonawca

będzie posiadać waSne świadectwa wymaganych badań.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w

całym okresie trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a

takSe w przypadku występowania dłuSszej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru

oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami umieszczanymi na karcie rejestracji obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie

uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru robót:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

b) odbiór częściowy

c) odbiór ostateczny

25

d) odbiór pogwarancyjny

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoSliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niS w ciągu 3 dni od

daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu - jakość wbudowanych materiałów oraz ich zgodność

z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami

przedmiotowymi.

8.2.1. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoSliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony

niezwłocznie, nie później jednak niS w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikające lub ulegające zakryciu:

a) jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

b) roboty montaSowe wykonania rur, kanałów, przykanalików, kabli,

c) wykonanie izolacji,

d) przygotowanie i wykonanie podłoSa,

e) długości i średnicy przewodów wraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów;

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych

Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych muszą obejmować

w szczególności:

a) przewody kominowe – dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

b) instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce

budowlanej: kanalizacyjne, wodociągowe, klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i

oświetleniowe, sygnalizacyjno – alarmowe, odgromowe, gazów technicznych i

spręSonego powietrza, instalacje technologiczne itp.

c) urządzenia techniczne hydroforni, kotłowni, węzłów cieplnych itp.

d) urządzenia dźwigowe, przenośnikowe i inne,

e) urządzenia technologiczne, w tym zbiorniki ciśnieniowe itp.

26

Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów naleSy uwzględnić zasady odbioru zawarte w

odpowiednich Polskich Normach oraz „Warunkach technicznych wykonywania i odbioru robót”.

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót

dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość

techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych

dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót.

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, który dokonuje wyboru.

8.5. Rozruch technologiczny

O potrzebie oraz zakresie rozruchu technologicznego zadecyduje Zamawiający, podając

odpowiednie ustalenia w umowie.

W obiekcie moSna przystąpić do próbnego rozruch technologicznego po wykonaniu badań i

sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z obiektem budowlanym,

jak teS urządzeń technologicznych.

Do pełnego rozruch technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem do eksploatacji, moSe

dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu.

8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej umoSliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wchodzą:

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty,

przedmiar robót, pozwolenie na uSytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu,

3) oryginał dziennika budowy z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji

budowy,

4) dziennik montaSu (rozbiórki) - jeSeli był prowadzony,

5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych,

7) wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i

urządzeń technicznych oraz przewodów kominowych,

8) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne

opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,

kierownik budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

9) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

10) oświadczenie kierownika budowy o:

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i

warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do naleSytego stanu i porządku terenu budowy, a takSe – w razie

korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeSeli eksploatacja

wybudowanego obiektu jest uzaleSniona od ich odpowiedniego

zagospodarowania,

27

11) aprobaty techniczne – deklaracje zgodności – oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa

„B” dla materiałów i urządzeń,

12) instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR),

13) kwarty gwarancyjne urządzeń technicznych,

14) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

15) operat zabezpieczenia przeciwpoSarowego.

JeSeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie

opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to naleSy je włączyć do dokumentacji

powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi,

eksploatacji i konserwacji dla kaSdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego

lub elektronicznego.

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje:

1) Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu)

2) Spis treści

3) Informacje o producenci lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

4) Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5) Opis działania urządzenia lub kaSdego elementu składowego układu

6) Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia

7) Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z

eksploatacji

8) Instrukcje postępowania awaryjnego

9) Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami,

numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych

informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń

10) Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej złoSonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne

opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. ZałoSenia do takiej instrukcji

powinny być podane projekcie technologicznym.

8.7. Odbiór ostateczny robót

8.7.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do

ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których

mowa w punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na

podstawie przedłoSonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót

uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub

robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru

28

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Se jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.7.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące elementy:

a) Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeSeli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

b) recepty i ustalenia technologiczne,

c) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze ST,

SST i ewentualnie PZJ,

e) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

SST i ewentualnie PZJ oraz inne dokumenty potwierdzające moSliwość stosowania

uSytych materiałów w budownictwie,

f) opinię technologiczną sporządzaną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST, SST i PZJ,

g) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń (sieci),

h) inne dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.8. Odbiór po okresie rękojmi

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający oraz właściciel obiektu zorganizują odbiór „po okresie

rękojmi”. Do odbioru tego naleSy przygotować następujące dokumenty:

- umowę o wykonaniu robót budowlanych,

- protokół odbioru końcowego obiektu,

- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego

obiektu – jeSeli były zgłoszone wady,

- dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia

tych wad,

- wszelkie inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbioru.

8.9. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. „Odbiór ostateczny robót”.

29

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Szczegółowe zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie

zawartej pomiędzy Zamawiającym i wybranym Wykonawcą.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm BranSowych (NB) oraz innych przepisów związanych z

poszczególnymi rodzajami robót zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST).

10. 2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze

zmianami).

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2006 r. Nr

164, poz. 1163 ze zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881 z

30.04.2004 r.

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 204 poz. 2087 z

2004 r.).

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U nr 169 poz. 1386 z 12.09.2002

r).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.

nr 132 poz. 622 z 20.11.1996 r. z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628 z 20.06.2001 r. z

źn. zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z

20.06.2001 r. z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. nr 15

poz. 179 z 2000 r. z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.

163 z późn. zmianami)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoSarowej (Dz. U. nr 147, poz. 1229

z 2002 r. z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr 202 poz. 2072

z 16.09.2004 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.

690 z 15.06.2002 r.) z późn. zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003

r.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

30

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpoSarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 121,

poz. 1138 z 16.06.2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie

przeciwpoSarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg poSarowych (Dz. U. nr 121, poz.

1139 z 16.06.2003 r.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyrobów

słucych do ochrony przeciwpoSarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i

stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr …. z 22.04.1998 r.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych

podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021 z 16.07.2002 r. z późn.

zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. nr 130, poz. 1386 z 2004 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004 r.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika

budowy, montaSu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z

źn. zmianami).

Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku bibioteki

ADRES INWESTYCJI : 72-185 Rymań, ul.

INWESTOR : Gmina Rymań

ADRES INWESTORA : 72-185 Rymań, ul. Szkolna 7

BRANśA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 22.09.2007

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA : INWESTOR :

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

Biblioteka Rymań dach KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Prebudowa budynku na bibliotekę - wymiana pokrycia dachowego

1 Rozebranie dachu

2

1

d.2

KNR 4-01

0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do uSytku m

23.80 m 23.800

RAZEM 23.800

2

d.2

KNR 4-01

0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uSytku m

34.58 m 34.580

RAZEM 34.580

3

d.2

KNR 4-04

0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - gąsiory m

34.50 m 34.500

RAZEM 34.500

4

d.2

KNR 4-04

0507-03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki zakładkowej i marsylskiej m2

268.874 m2 268.874

RAZEM 268.874

5

d.2

KNR 4-04

0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu m2

268.874 m2 268.874

RAZEM 268.874

6

d.2

KNR 4-04

0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe m

62.58 m 62.580

RAZEM 62.580

7

d.2

KNR 4-01

0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3

7.56 m3 7.560

RAZEM 7.560

8

d.2

KNR 4-04

1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i

mechanicznym rozładowaniu na odl.do 1 km

m3

8.00 m3 8.000

RAZEM 8.000

9

d.2

KNR 4-04

1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i

mechanicznym rozładowaniu - dodatek za kaSdy rozpoczęty km ponad 1 km

Krotność = 6

m3

8.00 m3 8.000

RAZEM 8.000

3 Pokrycie dachu

4

10

d.4

KNR 2-02

0410-03 analogia

Olacenie polaci dachowych lkondrłaty m2

254.209 m2 254.209

RAZEM 254.209

11

d.4

KNR-W 2-02

0606-01analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -/paroizolacja

m2

254.209 m2 254.209

RAZEM 254.209

12

d.4

KNR 2-02

0410-04

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.

m2

254.209 m2 254.209

RAZEM 254.209

13

d.4

KNR-W 2-02

0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - płyty dachowe m2

254.209 m2 254.209

RAZEM 254.209

14

d.4

KNR-W 2-02

0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - gąsiory m

21.50 m 21.500

RAZEM 21.500

15

d.4

KNR-W 2-02

0511-03

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - blachy okapowe m

42.36 m 42.360

RAZEM 42.360

16

d.4

KNR-W 2-02

0511-04

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - LUXMETAL - wiatrownice boczne

m

28.50 m 28.500

RAZEM 28.500

17

d.4

KNR-W 2-02

0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Sławomir Florczak

Biblioteka Rymań dach KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

42.36 m 42.360

RAZEM 42.360

18

d.4

KNR-W 2-02

0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000

19

d.4

KNR 2-02

0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej m

16 m 16.000

RAZEM 16.000

20

d.4

KNR 2-02

0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

0.503 m3 0.503

RAZEM 0.503

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Sławomir Florczak

Biblioteka Rymań dach

L

p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

Prebudowa budynku na bibliotekę - wymiana pokrycia dachowego

1 Rozebranie dachu

PODSUMOWANIE

Rozebranie dachu

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Sławomir Florczak

Biblioteka Rymań dach

L

p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

2

1

d.2

KNR 4-01

0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej

się do uSytku

obmiar = 23.80m

m

-- R --

1* robocizna

0.11r-g/m

r-g 2.6180 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

2

d.2

KNR 4-01

0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się

do uSytku

obmiar = 34.58m

m

-- R --

1* robocizna

0.15r-g/m

r-g 5.1870 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

3

d.2

KNR 4-04

0507-05

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki -

gąsiory

obmiar = 34.50m

m

-- R --

1* robocizna

0.42r-g/m

r-g 14.4900 0.000 0.00

-- M --

2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.01m3/m

m3 0.3450 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze

0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

4

d.2

KNR 4-04

0507-03

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki

zakładkowej i marsylskiej

obmiar = 268.874m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.45r-g/m2

r-g 120.9933 0.000 0.00

-- M --

2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II

0.002m3/m2

m3 0.5377 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze

0.5%

% 0.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

5

d.2

KNR 4-04

0403-03

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie

dachu

obmiar = 268.874m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.11r-g/m2

r-g 29.5761 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

6

d.2

KNR 4-04

0403-08

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski

okapowe,gzymsowe,wiatrowe

obmiar = 62.58m

m

-- R --

1* robocizna

0.11r-g/m

r-g 6.8838 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

7

d.2

KNR 4-01

0310-02

Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w

jednym miejscu ponad 0.5 m3

obmiar = 7.56m3

m3

-- R --

1* robocizna

19.86r-g/m3

r-g 150.1416 0.000 0.00

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Sławomir Florczak

Biblioteka Rymań dach

L

p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

-- M --

2* cegła budowlana pełna wypalana z gliny

25x12x6,5

392szt/m3

szt 2963.5200 0.000 0.00

3* cement portlandzki 35 bez dodatków

45.5kg/m3

kg 343.9800 0.000 0.00

4* piasek do zapraw

0.238m3/m3

m3 1.7993 0.000 0.00

5* wapno suchogaszone

25.59kg/m3

kg 193.4604 0.000 0.00

6* woda z rurociągu

0.146m3/m3

m3 1.1038 0.000 0.00

7* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

8* betoniarka wolnospadowa elektryczna

0.33m-g/m3

m-g 2.4948 0.000 0.00

9* wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym

0,5 t

3.25m-g/m3

m-g 24.5700 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

8

d.2

KNR 4-04

1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym

przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym

rozładowaniu na odl.do 1 km

obmiar = 8.00m3

m3

-- R --

1* robocizna

0.7r-g/m3

r-g 5.6000 0.000 0.00

-- S --

2* samochód samowyładowczy 5 t

0.35m-g/m3

m-g 2.8000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

9

d.2

KNR 4-04

1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym

przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym

rozładowaniu - dodatek za kaSdy rozpoczęty

km ponad 1 km

Krotność = 6

obmiar = 8.00m3

m3

-- S --

1* samochód samowyładowczy 5 t

0.037*6=0.222m-g/m3

m-g 1.7760 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Sławomir Florczak

Biblioteka Rymań dach

L

p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

3 Pokrycie dachu

PODSUMOWANIE

Pokrycie dachu

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Sławomir Florczak

Biblioteka Rymań dach

L

p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

4

10

d.4

KNR 2-02

0410-03 analogia

Olacenie polaci dachowych lkondrłaty

obmiar = 254.209m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.3r-g/m2

r-g 76.2627 0.000 0.00

-- M --

2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III

0.006m3/m2

m3 1.5253 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II

0.01m3/m2

m3 2.5421 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.09kg/m2

kg 22.8788 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

6* wyciąg

0.01m-g/m2

m-g 2.5421 0.000 0.00

7* środek transportowy

0.02m-g/m2

m-g 5.0842 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

11

d.4

KNR-W 2-02

0606-01analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

polietylenowej szerokiej -/paroizolacja

obmiar = 254.209m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.36r-g/m2

r-g 91.5152 0.000 0.00

-- M --

2* dachówka bitumiczna (pasy)

3.5szt/m2

szt 889.7315 0.000 0.00

3* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2

mm

1.2m2/m2

m2 305.0508 0.000 0.00

4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

1.13m2/m2

m2 287.2562 0.000 0.00

5* lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na

gorąco

0.18kg/m2

kg 45.7576 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

7* wyciąg

0.0112m-g/m2

m-g 2.8471 0.000 0.00

8* środek transportowy

0.0068m-g/m2

m-g 1.7286 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

12

d.4

KNR 2-02

0410-04

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o

rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.

obmiar = 254.209m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.25r-g/m2

r-g 63.5523 0.000 0.00

-- M --

2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

gr. 25 mm kl.III

0.006m3/m2

m3 1.5253 0.000 0.00

3* łaty iglaste nasycone 38-50 mm kl.II'

0.008m3/m2

m3 2.0337 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe

0.07kg/m2

kg 17.7946 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Sławomir Florczak

Biblioteka Rymań dach

L

p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

6* wyciąg

0.01m-g/m2

m-g 2.5421 0.000 0.00

7* środek transportowy

0.01m-g/m2

m-g 2.5421 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

13

d.4

KNR-W 2-02

0511-01

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -

LUXMETAL - płyty dachowe

obmiar = 254.209m2

m2

-- R --

1* robocizna

0.382r-g/m2

r-g 97.1078 0.000 0.00

-- M --

2* płyty dachowe szer. 1,08 m

1.12m2/m2

m2 284.7141 0.000 0.00

3* wkręty stalowe samogwintujące do blach

śr.3x50 mm

5.5szt/m2

szt 1398.1495 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

5* wyciąg

0.0144m-g/m2

m-g 3.6606 0.000 0.00

6* środek transportowy

0.0025m-g/m2

m-g 0.6355 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

14

d.4

KNR-W 2-02

0511-02

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -

LUXMETAL - gąsiory

obmiar = 21.50m

m

-- R --

1* robocizna

0.291r-g/m

r-g 6.2565 0.000 0.00

-- M --

2* wkręty stalowe samogwintujące do blach

śr.3x50 mm

5.56szt/m

szt 119.5400 0.000 0.00

3* gąsiory owalne

1.03m/m

m 22.1450 0.000 0.00

4* profilowana taśma uszczelniająca

2.1m/m

m 45.1500 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

6* wyciąg

0.0028m-g/m

m-g 0.0602 0.000 0.00

7* środek transportowy

0.0009m-g/m

m-g 0.0194 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

15

d.4

KNR-W 2-02

0511-03

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -

LUXMETAL - blachy okapowe

obmiar = 42.36m

m

-- R --

1* robocizna

0.264r-g/m

r-g 11.1830 0.000 0.00

-- M --

2* wkręty stalowe samogwintujące do blach

śr.3x50 mm

3.3szt/m

szt 139.7880 0.000 0.00

3* blacha okapowa

1.03m/m

m 43.6308 0.000 0.00

4* profilowana taśma uszczelniająca

1.05m/m

m 44.4780 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Sławomir Florczak

Biblioteka Rymań dach

L

p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

6* wyciąg

0.0026m-g/m

m-g 0.1101 0.000 0.00

7* środek transportowy

0.0009m-g/m

m-g 0.0381 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

16

d.4

KNR-W 2-02

0511-04

Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -

LUXMETAL - wiatrownice boczne

obmiar = 28.50m

m

-- R --

1* robocizna

0.211r-g/m

r-g 6.0135 0.000 0.00

-- M --

2* wkręty stalowe samogwintujące do blach

śr.3x50 mm

1.04szt/m

szt 29.6400 0.000 0.00

3* wiatrownice boczne

1.03m/m

m 29.3550 0.000 0.00

4* profilowana taśma uszczelniająca

1.05m/m

m 29.9250 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

6* wyciąg

0.0023m-g/m

m-g 0.0656 0.000 0.00

7* środek transportowy

0.0009m-g/m

m-g 0.0257 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

17

d.4

KNR-W 2-02

0519-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy

stalowej ocynkowanej

obmiar = 42.36m

m

-- R --

1* robocizna

0.651r-g/m

r-g 27.5764 0.000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

2.16kg/m

kg 91.4976 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0.021kg/m

kg 0.8896 0.000 0.00

4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

2szt/m

szt 84.7200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

6* środek transportowy

0.0035m-g/m

m-g 0.1483 0.000 0.00

7* wyciąg

0.002m-g/m

m-g 0.0847 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

18

d.4

KNR-W 2-02

0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej

ocynkowanej

obmiar = 6szt.

szt.

-- R --

1* robocizna

0.991r-g/szt.

r-g 5.9460 0.000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.60 mm

3.19kg/szt.

kg 19.1400 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60

0.08kg/szt.

kg 0.4800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

5* środek transportowy

0.0038m-g/szt.

m-g 0.0228 0.000 0.00

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Sławomir Florczak

Biblioteka Rymań dach

L

p.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt

jedn.

R M S

6* wyciąg

0.0021m-g/szt.

m-g 0.0126 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

19

d.4

KNR 2-02

0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy

ocynkowanej

obmiar = 16m

m

-- R --

1* robocizna

0.8351r-g/m

r-g 13.3616 0.000 0.00

-- M --

2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm

1.88kg/m

kg 30.0800 0.000 0.00

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty)

0.023kg/m

kg 0.3680 0.000 0.00

4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane

0.33szt/m

szt 5.2800 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

6* środek transportowy

0.0028m-g/m

m-g 0.0448 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

20

d.4

KNR 2-02

0409-06

Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z

tarcicy nasyc.

obmiar = 0.503m3

m3

-- R --

1* robocizna

13.61r-g/m3

r-g 6.8458 0.000 0.00

-- M --

2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone

25 mm kl.II

1.04m3/m3

m3 0.5231 0.000 0.00

3* xylamit popularny

0.41kg/m3

kg 0.2062 0.000 0.00

4* gwoździe budowlane okrągłe gołe

7.98kg/m3

kg 4.0139 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze

1.5%

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --

6* wyciąg

0.85m-g/m3

m-g 0.4276 0.000 0.00

7* środek transportowy

1.07m-g/m3

m-g 0.5382 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie:

Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

- 11 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Sławomir Florczakzapytanie.doc

248 KBPobierz

ogłoszeie2.doc

71 KBPobierz