Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Ogłoszenie i SIWZ - Budynek OSP w Rymaniu z załącznikami oraz przedmiar robót.

Rymań: Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku OSP w Rymaniu.
Numer ogłoszenia: 9540 - 2008; data zamieszczenia: 14.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Rymań, ul. Nowa 7, 78-125 Rymań, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3583127, fax 094 3583151.

  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

  SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku OSP w Rymaniu..

  II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

  II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie docieplenia i zmiana elewacji. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty malarskie, roboty dachowe, roboty drogowe, instalacje elektryczne i sanitarne oraz wykonanie centralnego ogrzewania.

  II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.32.00.00-6, 45.25.25.22-6, 45.42.10.00-4.

  II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

  II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


  II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.05.2008.

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


  III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w punkcie 2 i 3 będą przez zamawiającego odrzucone, jako niespełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2.Warunki wymagane od Wykonawcy, które bezwzględnie musi spełnić, aby nie został wykluczony z udziału w postępowaniu, a oferta była uznana za ważną i podlegała ocenie przez Komisję Przetargową: a) wykonanie minimum 60 % robót na zadaniu inwestycyjnym siłami własnymi, tj. przy użyciu własnego sprzętu i pracowników - nie dotrzymanie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty, 3.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a)zrealizowali w ostatnich 5 latach obiekt (robotę) o wartości i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, co potwierdzą pozytywnymi referencjami od poprzednich zamawiających, b)dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (branże: budowlana, sanitarna) oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. c)dysponują, co najmniej po jednej jednostce sprzętu niezbędnego do wykonania prac określonych w dokumentacji projektowej (własny, dzierżawiony lub wynajęty), 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a)posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 30 % wartości składanej oferty; b)posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł c)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia. 4.Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. 5.Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz Oferty - załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wypełniony / przepisany zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale XIV punkt 2 i 3. 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji). 4.Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji). 5.Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji). Ponadto: w przypadku składania oferty wspólnej przez grupę przedsiębiorców należy załączyć odrębnie wymagane w punktach nr 2 - 5 dokumenty i oświadczenia przez każdego Wykonawcę oraz Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie 6.Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY) 7.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY) Do formularza należy załączyć kopie kadry przewidzianej do realizacji zamówienia - kierownik budowy, kierownicy robót branżowych decyzje stwierdzające uprawnienia budowlane wg specjalności, aktualne poświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 8.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 4 do Specyfikacji - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE). Do formularza należy załączyć kopie: referencje lub Protokoły odbioru robót (oddzielnie przed kosztorysami ofertowymi) 9.Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji - WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ). 10.Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia, (jeżeli Wykonawca przewiduje korzystanie podwykonawców) - na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji - PODWYKONAWCY. 11.Oświadczenie o wysokości obrotów i dochodów w ostatnich 3 latach (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji - OŚWIADCZENIE FINANSOWE). 12.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości 30 % zaproponowanego wynagrodzenia brutto. 13.Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 200.000 zł. 14.Referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru robót) od poprzednich kontrahentów zamówień publicznych, potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością. 15.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Dokumenty, o których mowa w ppkt. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, dokument, o którym mowa w ppkt. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 16.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. 17.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 15 a, b, c oraz w pkt. 16, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem ofert - pkt. 15 ppkt. a i c oraz 16 i nie wcześniej niż 3 miesiące - pkt. 15 ppkt. b. Ponadto należy do Oferty dołączyć: 18.Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przekazanych przedmiarów robót (z zachowaniem układu, kolejności i podstaw otrzymanego przedmiaru robót) tj. każda pozycja z przedmiaru robót powinna być wyceniona, bez pominięć pozycji. 19.Zestawienie materiałów wraz z ich wartością oraz zestawienie pracy sprzętu.

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

  IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug.ryman.ibip.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78 - 125 Rymań, pokój nr 19.

  IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rymań, ul. Szkolna 7, 78 - 125 Rymań, sekretariat - pokój nr 13.

  IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  S P E C Y F I K A C J A

  ISTOTNYCH WARUNKÓW

  ZAMÓWIENIA ©

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa

  ze zmianami funkcjonalnymi, remont

  budynku OSP w Rymaniu

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6, 45252522-6, 45421000-4, 45430000-0,

  45410000-4, 454421000-8, 45421152-4, 45421146-9, 45450000-6, 45261000-4, 45311100-1,

  45232460-4, 45331100-7, 45333000-0, 45331000-6

  ZAMAWIAJĄCY:

  Gmina Rymań

  ZATWIERDZAM:

  Wójt Gminy Rymań

  Mirosław Terlecki

  Rymań, styczeń 2008 roku

  Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY – ADRES, POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA

  INTERNETOWA

  Gmina Rymań reprezentowana przez Wójta Rymania

  Adres do korespondencji:

  Urząd Gminy w Rymaniu

  ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

  telefon 094-35-83-151 fax. 094-35-83-127

  e-mail: ug_ryman@zeto.koszalin.pl

  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

  ug.ryman.ibip.pl

  Rozdział II. TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA i INNE WYMAGANIA

  1. Tryb zamówienia

  Przetarg nieograniczony.

  2. Przetarg jest przeprowadzany i zamówienie zostanie udzielone w oparciu o przepisy prawa,

  a w szczególności:

  a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164,

  poz. 1163 ze zm.)

  b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów

  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty

  mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)

  c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

  d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129,

  poz. 902 ze zm.)

  e) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze

  zm.)

  f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003

  r. Nr 120, poz. 1126)

  g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

  poz. 690 ze zm.)

  h) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

  i) Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

  j) Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm

  zharmonizowanych (M. P. nr 7 poz. 117, MP nr 17 poz. 297, MP nr 43 poz. 758 z 2004 r., MP nr

  2 poz. 19, MP nr 20 poz. 309, MP nr 26 poz. 369, MP nr 47 poz. 643, MP nr 75 poz. 1053 z

  2005 r.; MP nr 16 poz. 200, MP nr 17 poz. 201, MP nr 38 poz. 424, MP nr 53 poz. 576, MP nr 78

  poz. 782 z 2006 r.)

  k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 19.03.2003

  r.).

  l) Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251 z 1995 r.) z późn.

  zmianami

  m) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 z 07.10.2002 r.

  poz. 1360)

  n) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów

  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z poz. 679)

  o) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

  budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 201 z 2004 r.)

  p) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w

  sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz.

  U. Nr 38 z 02.05.2001 r. poz. 456)

  q) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

  montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami)

  r) Inne Ustawy i Rozporządzenia dotyczące wykonawstwa robót

  s) Polskie Normy

  t) Projekt Budowlany

  Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa zamówienia.

  Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku

  OSP w Rymaniu.

  2. Zakres zamówienia.

  2.1. Stan istniejący

  Istniejący budynek remizy OSP Rymań jest w ciągłym użytkowaniu. Istniejąca bryła obiektu jest

  wynikiem licznych rozbudów na przestrzeni ok. 80 lat wstecz. Świadczy o tym rozczłonkowana

  bryła budynku oraz różne technologie wykonania stwierdzone podczas oględzin budynku i

  inwentaryzacji technicznej. Zasadnym jest podjęcie prac remontowych budynku ze względu na

  postępujące jego niszczenie.

  2.2. Przedmiot opracowania

  Przedmiotem opracowania jest udokumentowanie planowanych prac budowlanych niezbędnych do

  przebudowy (bez zmiany sposobu użytkowania), zmian elewacji oraz bieżącej konserwacji.

  Planuje się następujące roboty budowlane:

  · zmiany elewacji – zamurowania zbędnych otworów okiennych i drzwiowych

  · wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  · docieplenie elewacji styropianem wg wybranego systemu dociepleń,

  · remont więźby dachowej drewnianej (część C) oraz pokrycia dachu,

  · zabezpieczenie i konserwacja elementów żelbetowych konstrukcji dachu nad garażami

  (część A i B)

  · izolacja pozioma ścian fundamentowych metodą iniekcji (część D)

  · wyrównanie ścian zewnętrznych do formy attyki

  · naprawa lub wymiana tynków wewnętrznych z malowaniem

  · wymiana obróbek blacharskich

  · wykonanie opaski wypełnionej grysem wokół budynku

  · instalacja gazowa

  · wentylacja oraz komin do odciągu spalin z garażu

  · instalacja c.o.

  2.3. Przeznaczenie i program użytkowy

  Zmiany funkcjonalne w budynku będą polegały na wykorzystaniu obecnego pomieszczenia

  gospodarczego nr 0.5 (wg Inwentaryzacji) dostępnego z zewnątrz na umywalnię dla personelu.

  Przewidywane użytkowanie pomieszczenia 0.4 (pokój socjalny) projektuje się do jednoczesnego

  przebywania 3 osób na zmianie. Ze względu na charakter pracy (brak stałego zatrudnienia tylko

  ochotniczy charakter służby) zmiana nie będzie trwała dłużej niż 4 godziny. Pomieszczenie 0.4

  przeznaczone jest na czasowy pobyt ludzi.

  Nie projektuje się zmian formy architektonicznej budynku, jedynie przebudowa wewnątrz.

  Nr pomieszczenia nazwa Powierzchnia użytkowa

  0.1 Garaż (bez zmian) 54,88 m2

  0.2 Garaż (bez zmian) 71,55 m2

  0.3 Przedsionek (bez zmian) 3,94 m2

  0.4 Pokój socjalny (bez zmian) 26,3 m2

  0.5 Sanitariaty (przebudowa) 8,15 m2

  0.6 Pomieszczenie gospodarcze

  (bez zmian)

  5,39

  Razem 170,25 m2

  2.4. Układ konstrukcyjny budynku

  Bez zmian. Planowane roboty budowlane nie ingerują w żaden sposób w istniejący układ

  konstrukcyjny.

  Zaleca się odciążenie konstrukcji stropu w części A poprzez usunięcie warstwy żużla i zastąpienie

  jej styropianem spadkowym pokrytym papą.

  2.5. Instalacje

  Obecnie obiekt posiada następujące instalacje i wyposażenie:

  · instalacja odgromowa

  · wentylacja grawitacyjna/spalinowa (w części obiektu)

  · instalacja elektryczna

  Projektuje się dodatkowo wewnętrzną instalację grzewczą z własnego kotła na paliwo gazowe,

  mając na uwadze, że zgodnie z decyzją Zamawiającego i jego wewnętrznymi porozumieniami

  przyłącza wody, kanalizacji oraz gazu zrealizowane będą w późniejszym terminie poprzez jednostki

  odpowiedzialne za dostawy powyższych mediów.

  2.6. Właściwości termiczne przegród zewnętrznych

  W związku z dociepleniem przegród zmieniają się parametry termiczne przegród zewnętrznych.

  Ściany - docieplenie styropianem grubości 10 cm miejscowo 10+6 cm w celu wyrównania ścian.

  Dach – styropian spadkowy pokryty papą mocowany mechanicznie.

  Sufit podwieszany w części socjalnej – wełna mineralna 18 cm

  Poprawa parametrów izolacyjności przegród budowlanych poprzez dodanie warstwy termoizolacji

  dla przegród poziomych i pionowych ma zasadniczy wpływ na oszczędność energii w późniejszej

  eksploatacji budynku i jest zasadna z punktu widzenia ekologii i wpływu na środowisko.

  2.7. Instalacje w obiekcie

  2.7.1. Charakterystyka obiektu

  Z uwagi na różny okres budowy poszczególnych pomieszczeń ściany zewnętrzne są wykonane w

  różnej technologii konstrukcyjnej:

  Garaż 01 – stanowiskowy - cegła ceramiczna szczelinowa;

  Garaż 02 – stanowiskowy - cegła ceramiczna pełna oraz we fragmentach silikatowa,

  Pokój socjalny - cegła pełna wapienno- piaskowa;

  Sanitariaty - do poziomu 110cm bloczki betonowe, wyżej cegła pełna wapienno- piaskowa.

  Ściany zewnętrzne budynku zostały ocieplone styropianem o gr 10 lub 16cm.

  Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi:

  Garaż 01 - 4,17 - 4,50m

  Garaż 02 - 3,36m

  Pokój socjalny - 2,70m

  Sanitariaty - 2,70m

  2.7.2. Instalacja centralnego ogrzewania

  Źródłem ciepła w budynku jest dwufunkcyjny kocioł wiszący o mocy 24 kW typu ATMOmax PRO

  VUW 240-3 prod. VAILLANT, zlokalizowany w pomieszczeniu sanitariatów.

  Kocioł zasilany będzie gazem ziemnym Ln. Doprowadzenie gazu do kotła – wg PB wewnętrznej

  instalacji gazowej.

  Charakterystyka instalacji c.o.:

  - parametry pracy instalacji - 70/55°C,

  - zaprojektowana instalacja c.o. jest dwururowa, pompowa, wodna z rozdziałem dolnym,

  - strefa klimatyczna I,

  - zapotrzebowanie ciepła wynosi - 9,6 kW,

  Obieg czynnika grzejnego w obiegu grzewczym c.o. wymuszony będzie za pomocą pompy

  obiegowej zlokalizowanej w kotle.

  Poziomy c.o. należy układać w bruzdach ściennych lub posadzce zgodnie z trasami pokazanymi na

  rysunkach. Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniu 04 oraz 05 zaprojektowano grzejniki stalowe

  płytowo-konwektorowe COSMO NOVA typu K o zasilaniu bocznym. Ogrzewanie pomieszczenia

  01 oraz 02 odbywać się będzie za pomocą aparatów grzewczo wentylacyjnych typu „IKAR” AGW-

  1 o wydatku powietrza 1500 m3/h oraz maksymalnej mocy 25 kW. Aparaty należy powiesić na

  ścianach możliwie wysoko nad posadzką. Armatura regulacyjna do urządzeń w dostawie

  producenta.

  Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez odpowietrzniki automatyczne typu fexvent firmy

  Flamco zainstalowane w najwyższych punktach instalacji oraz na grzejnikach.

  Na wszystkich gałązkach grzejnikowych zasilających zaprojektowano termostatyczne zawory

  grzejnikowe typu RTD-N DN15 firmy Danfoss, natomiast na gałązkach powrotnych kątowe

  zaworki powrotne typu RLV DN15 firmy Danfoss.

  Gałązki grzejnikowe prowadzić z minimalnym spadkiem 2% w kierunku grzejników.

  Spadek poziomów c.o.– 0,3 % w kierunku środka ciepła i końca instalacji.

  Przewody układane w bruzdach oraz posadzce izolować warstwą pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm

  w koszulkach z PCV do zalania betonem. Stosować izolację f-my Thermaflex. Izolacja umożliwia

  także swobodne odkształcenia materiału przewodów w betonie (kompensacja naturalna).

  Nie lokalizować rur w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Zapewnić dostęp do

  odpowietrzników na pionach zasilających.

  Przewody instalacji grzewczych wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie

  miękkie lub złączkami zaciskowymi. Przy przejściu przez ścianę należy zastosować tuleje

  przejściowe o dwie średnice większe od średnicy przewodu.

  Dla kotła wykonać wkład spalinowy DN130 nierdzewny w murowanym kanale spalinowym.

  Wysokość komina min. 0,6 m nad połacią dachu. Czopuch ze stali nierdzewnej DN130 zamontować

  ze spadkiem min. 5,0 % w kierunku kotła. Zamontować wyczystki komina oraz odprowadzenie

  kondensatu do kanalizacji.

  Kocioł zabezpieczony jest poprzez zawór bezpieczeństwa oraz przez naczynie wzbiorcze

  zlokalizowane wewnątrz kotła.

  2.7.3. Próba szczelności i odbiór instalacji.

  Po wykonaniu instalacji c.o., należy wykonać dwukrotne płukanie instalacji, a następnie wykonać

  próby szczelności na ciśnienie próbne pr+0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa.

  Próbę ciśnienia przeprowadzić przy odłączonym naczyniu wzbiorczym, z zastosowaniem

  manometru tarczowego o średnicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50 % większym od ciśnienia

  próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli w ciągu

  20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

  2.7.4. Wentylacja pomieszczenia kotła

  W pomieszczeniu kotła zaprojektowano wentylację wywiewno – nawiewną grawitacyjną.

  1. Nawiew – otwór nawiewny typu „Z” 200x100 mm. Dolna krawędź otworu 0,3 m nad

  poziomem podłogi zakończony kratką wentylacyjną.

  2. Wywiew – kanałem prostym murowanym wyprowadzonym ponad dach o wym. 140x140

  mm z kratką wywiewną wewnątrz kotłowni.

  2.7.5. Instalacja wodociągowa.

  Budynek będzie zasilany w wodę z przyłącza wodociągowego PE 32. (Przyłącze wody stanowi

  osobne opracowanie).

  Przewody instalacji wodnej wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie

  miękkie lub złączkami zaciskowymi. Przy przejściu przez ścianę należy zastosować tuleje

  przejściowe o dwie średnice większe od średnicy przewodu. Podłączenia do urządzeń wykona w

  bruzdach ściennych. Poziomy wody zimnej izolowane otulinami z pianki polietylenowej. Rury

  przechodzące przez przegrody budowlane układać w karbowanej rurze osłonowej typu "peszla".

  Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montażowych oraz gwarantuje

  pełną, naturalną kompensację wydłużeń cieplnych w trakcie pracy instalacji. Wielkość bruzdy

  powinna być dostosowana do średnic ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych

  otulin izolacyjnych, powinna jednocześnie umożliwiać rozszerzalność termiczną przewodów.

  Dla opomiarowania zużycia wody obiekcie projektuje się wodomierz PoWoGaz typu JS-2,5 DN25,

  zlokalizowany w pomieszczeniu sanitariatów na typowej konsoli. Konsole zabudować w ścianie w

  metalowej skrzynce. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy dn 25 mm.. Po

  wykonaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową szczelności instalacji wodnej. Przed

  przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy

  ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.

  Ciepła woda będzie przygotowywana w dwufunkcyjnym kotle gazowym.

  2.7.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

  Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych.

  Kielichy uszczelniać uszczelkami gumowymi. Piony kanalizacyjne prowadzić w ścianach oraz

  wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną wentylacyjną umieszczoną

  minimum 0,5 m nad połacią dachu.

  Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC z

  zachowaniem minimalnych spadków.

  Wszystkie piony zaopatrzyć należy w czyszczaki. Piony tam gdzie to możliwe ukryć w ściankach

  działowych typu lekkiego, a w innych przypadkach obudować płytą gipsowo – kartonową lub inną.

  Podejścia do pionu należy ukryć wewnątrz ścianek działowych.

  Przyłącze kanalizacyjne stanowi osobne opracowanie.

  Całość robot wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –

  montażowych" tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe".

  2.7.7. Instalacja gazowa.

  Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu, wg PN–80/H–74219

  łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia

  armatury.

  Instalacja gazowa zasilać będzie dwufunkcyjny kocioł gazowy, o mocy 24 kW firmy VAILLANT

  typu ATMOmax PRO VUW 240-3 zlokalizowany w pomieszczeniu sanitariatów.

  Przed kotłem zamontować należy kurek odcinający oraz filtr gazu. Główny kurek gazowy DN 25,

  gazomierz G 6 wraz z reduktorem FM-10 umieszczono w naściennej szafce gazowej zlokalizowanej

  na zewnątrz obiektu. Instalacja zasilana będzie z przyłącza gazu PE 32 (wg odrębnego

  opracowania).

  Przewody poziome prowadzić pod stropem pomieszczeń sanitariatów. Przewody instalacji gazowej,

  w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku, należy

  lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.

  Odległość między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwić

  wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w

  odległości, co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych.

  Przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich

  oddalone, co najmniej o 20 mm.

  Przewody instalacji gazowej mocowane muszą być do ścian lub innych trwałych elementów

  wyposażenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Odległość

  pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być większe niż 1,5 m. Dla

  dłuższych, prostych odcinków odległość ta może być zwiększona do 3,0 m.

  Przewody należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy, a następnie

  pokrycie ich farbą podkładową i nawierzchniową koloru żółtego.

  Przejścia przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w rurach osłonowych (dobrać średnicę rury

  osłonowej o jedną średnicę większą od średnicy rury gazowej).

  2.7.8. Wentylacja grawitacyjna.

  W pomieszczeniach garaży zaprojektowano wentylację nawiewną grawitacyjną w postaci

  nawietrzaków podokiennych oraz wentylację wyciągową grawitacyjną przez wywietrzaki

  cylindryczne dn 200 montowane na podstawach dachowych typu B/II. Wewnątrz pomieszczeń

  kanały zakończyć okrągłymi deklami osiatkowanymi. W garażu 02 dodatkowo zaprojektowano

  komin wentylacyjny DN 160 do podłączenia odprowadzenia spalin. Komin wykonać ze stali

  kwasoodpornej.

  2.7.9. Wytyczne branżowe.

  2.7.9.1. Budowlano – konstrukcyjne.

  · posadzkę w pomieszczeniu kotła wykonać ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej,

  · w kotłowni zamontować kratkę ściekową i podłączyć ją do wewnętrznej kanalizacji

  sanitarnej,

  · wykonać otwory do zamontowania kanałów wentylacyjnych: nawiewnego i wywiewnego

  oraz przejście czopucha,

  2.7.9.2. Elektryczne.

  · w pobliże kotła doprowadzić energię elektryczną,

  · wszystkie gniazda i lampy w kotłowni gazoszczelne,

  · włączniki oświetlenia lokalizować na ścianie przy wyjściu,

  · czujnik temperatury zewnętrznej regulatora pogodowego umieścić na ścianie zewnętrznej od

  strony północnej lub północno-zachodniej, na wysokości ok. 2,5 m nad poziomem terenu,

  · w pomieszczeniu kotła przewidzieć jedno gniazdo wtykowe do światła o napięciu 220 V i

  jedno gniazdo 24 V,

  3. Lokalizacja zadania inwestycyjnego.

  Adres: Rymań, ul. Leśna, dz. Nr 190

  4. Szczegółowo zakres robót do wykonania określają:

  a) Projekt Budowlany: Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami

  funkcjonalnymi, remont, utwardzenie nawierzchni terenu, wewnętrzne instalacje sanitarne

  dla budynku Remizy OSP Rymań

  b) Przedmiar robót – roboty rozbiórkowe, izolacja ścian fundamentowych – część D, roboty

  murowe, dach, stolarka, roboty posadzkarskie, roboty tynkarskie i okładziny ścian, roboty

  malarskie, zabudowy lekkie, strop podwieszany, elewacja, obróbki blacharskie, instalacja

  odgromowa, opaska wokół budynku, nawierzchnia przed wjazdem i wejściem, kanalizacja

  sanitarna, instalacje wodociągowe, instalacja c.o., instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna

  – pozycje nr 1 do nr 207

  c) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:

  - ST 1.0.0. Wymagania ogólne

  - SST 1.0.1. Roboty murowe

  - SST 1.0.2. Ściany i sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych

  - SST 1.0.3. Tynki

  - SST 1.0.4. Stolarka okienna i drzwiowa

  - SST 1.0.5. Roboty malarskie

  - SST 1.0.6. Wykonanie posadzek

  - SST 1.0.7. Okładziny wewnętrzne z materiałów ceramicznych

  - SST 1.0.8. Ocieplenie elewacji metodą bezspoinową

  - SST 1.0.9. Roboty dachowe

  - SST 1.0.10. Roboty drogowe

  - SST.1.0.11. Roboty izolacyjne

  - SST 1.2.0. Instalacje sanitarne, c.o. gazowe, cieplne i wentylacja

  5. Wycena robót.

  a) Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wycenę wszystkich robót, ujętych w Projekcie

  Budowlanym i Przedmiarze robót, które umożliwią wykonanie robót zgodnie z przepisami i

  użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem

  b) przedmiar robót należy traktować, jako pomocniczy do wyceny robót, w wycenie należy ująć

  wszystkie roboty i urządzenia, które zdaniem Wykonawcy są bezwzględnie niezbędne do

  właściwego wykonania robót i przyszłej eksploatacji obiektu.

  c) Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania robót

  objętych Projektem Budowlanym na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia.

  d) Zamawiający dopuszcza wprowadzanie samodzielnych zmian do Przedmiarów robót.

  e) W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zakresem robót ujętym w Projekcie

  Budowlanym i Przedmiarze robót (za niskie lub za duże jednostki przedmiarowe, brak pozycji

  itp.) należy niezwłocznie zwrócić się w tej sprawie na piśmie do zamawiającego celem

  wyjaśnienia z Projektantem wykonującym Projekt Budowlany i Przedmiar robót. W

  przypadkach uzasadnionych wprowadzona zostanie korekta do Przedmiaru robót.

  f) Zamawiający nie dopuszcza żadnych upustów i rabatów w cenie oferty. W przypadku uznania

  przez Wykonawcę, że może złożyć ofertę z niższą ceną niż wychodzi z wyliczeń, powinien

  dokonać ponownego przeliczenia kosztorysów ofertowych.

  g) Zaoferowana cena poszczególnych robót na druku OFERTY powinna mieć jednoznaczne

  odzwierciedlenie w załączonych kosztorysach ofertowych.

  6. Gwarancja i rękojmia.

  Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawcę:

  a) Gwarancja na okres minimum 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

  b) Rękojmia za wady na okres minimum 3 lata i 3 miesiące od daty odbioru końcowego

  przedmiotu zamówienia.

  Oferty zawierające krótsze terminy gwarancji i rękojmi za wady, będą przez Zamawiającego

  odrzucone, jako niespełniające warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OFERTY CZĘŚCIOWE

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Rozdział V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OFERTY RÓWNOWAŻNE / OFERTY

  WARIANTOWE

  1. Ze względu na wskazane w Projektach Budowlanych i Przedmiarach robót nazwy firm,

  znaki towarowe itp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających materiały i

  urządzenia równoważne.

  2. Materiały i urządzenia równoważne nie mogą być gorszej jakości, mniej funkcjonalne, o

  krótszym okresie użytkowania, itp.

  3. Do Wykonawcy należy obowiązek udokumentowania w przedkładanej Ofercie, że materiały

  i urządzenia równoważne spełniają minimalne wymagania przyjęte w Projekcie

  Budowlanym.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Rozdział VI. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE / ROBOTY

  DODATKOWE

  1. Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1

  pkt. 6 i 7 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  2. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty dodatkowe niewynikające z Dokumentacji Projektowej,

  których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu

  umowy, a których zakres nie przekroczy 10 % wartości uprzedniego zamówienia, Wykonawca

  obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki,

  przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. Roboty instalacji elektrycznej

  zostaną rozliczone zgodnie z punktem 3.

  3. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót nieprzewidzianych, odrębnie zleconych,

  niewynikających z Dokumentacji Projektowej, ustalone będzie kosztorysami dodatkowymi,

  sporządzonymi w oparciu o Przedmiar robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru, przy

  przyjęciu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych przy

  sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Odnośnie materiałów i sprzętu, który nie wystąpił w

  kosztorysach ofertowych zastosowane będą ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wyższe

  niż średnie publikowane przez SEKOCENBUD.

  Rozdział VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia – 31.05.2008 r.

  W przypadku wystąpienia Warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót

  zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami nastąpi przerwa w wykonywaniu robót

  budowlanych. Termin wykonania robót zostanie wydłużony o okres przerwy w wykonywaniu robót.

  Rozdział VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBU

  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

  WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

  1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w punkcie 2 i 3 będą przez zamawiającego

  odrzucone, jako niespełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  2. Warunki wymagane od Wykonawcy, które bezwzględnie musi spełnić, aby nie został

  wykluczony z udziału w postępowaniu, a oferta była uznana za ważną i podlegała ocenie przez

  Komisję Przetargową:

  a) wykonanie minimum 60 % robót na zadaniu inwestycyjnym siłami własnymi, tj. przy użyciu

  własnego sprzętu i pracowników – nie dotrzymanie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty,

  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  a) zrealizowali w ostatnich 5 latach obiekt (robotę) o wartości i złożoności

  porównywalnej z przedmiotem zamówienia, co potwierdzą pozytywnymi referencjami

  od poprzednich zamawiających,

  b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu

  zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

  (branże: budowlana, sanitarna) oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby

  Inżynierów Budownictwa.

  c) dysponują, co najmniej po jednej jednostce sprzętu niezbędnego do wykonania prac

  określonych w dokumentacji projektowej (własny, dzierżawiony lub wynajęty),

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

  zamówienia:

  a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 30 % wartości

  składanej oferty;

  b) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca

  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

  działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł

  c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

  4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:

  spełnia - nie spełnia.

  5. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z

  postępowania.

  Rozdział IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY - W CELU POTWIERDZENIA

  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. Formularz Oferty – załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -

  wypełniony / przepisany zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale XIV punkt 2 i 3.

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji

  działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

  składania ofert.

  3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał

  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na formularzu lub według wzoru

  formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji).

  4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub

  społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

  organu (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do

  Specyfikacji).

  5. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i

  art. 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (na formularzu lub według wzoru formularza

  stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji).

  Ponadto:

  - w przypadku składania oferty wspólnej przez grupę przedsiębiorców należy załączyć odrębnie

  wymagane w punktach nr 2 – 5 dokumenty i oświadczenia przez każdego Wykonawcę oraz

  Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie

  6. Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu

  kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności

  jest krótszy w tym okresie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik

  nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY)

  7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz

  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności

  (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji

  - POTENCJAŁ KADROWY)

  Do formularza należy załączyć kopie kadry przewidzianej do realizacji zamówienia - kierownik

  budowy, kierownicy robót branżowych

  - decyzje stwierdzające uprawnienia budowlane wg specjalności,

  - aktualne poświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

  8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona

  prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem

  i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości

  oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te

  zostały wykonane należycie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego

  załącznik nr 4 do Specyfikacji - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE).

  Do formularza należy załączyć kopie:

  - referencje lub Protokoły odbioru robót (oddzielnie przed kosztorysami ofertowymi)

  9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca

  (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji -

  WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I

  URZĄDZEŃ).

  10. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia, (jeżeli

  Wykonawca przewiduje korzystanie podwykonawców) – na formularzu lub według wzoru

  formularza stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji - PODWYKONAWCY.

  11. Oświadczenie o wysokości obrotów i dochodów w ostatnich 3 latach (na formularzu lub według

  wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji – OŚWIADCZENIE

  FINANSOWE).

  12. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca

  posiada rachunek, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność

  kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

  składania ofert. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania środków finansowych lub

  zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości 30 % zaproponowanego wynagrodzenia brutto.

  13. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

  w wysokości minimum 200.000 zł.

  14. Referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru robót) od poprzednich kontrahentów

  zamówień publicznych, potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane z należytą

  starannością.

  15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej:

  - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione

  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub

  zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

  właściwego organu,

  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

  Dokumenty, o których mowa w ppkt. „a” i „c” powinny być wystawione nie wcześniej

  niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, dokument, o którym mowa w ppkt. „b”

  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

  16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 – składa zaświadczenie właściwego

  organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której

  dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy. Dokument

  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

  17. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

  zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 15 a, b, c oraz w pkt. 16,

  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

  gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma

  siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6

  miesięcy przed składaniem ofert – pkt. 15 ppkt. a i c oraz 16 i nie wcześniej niż 3 miesiące – pkt.

  15 ppkt. b.

  Ponadto należy do Oferty dołączyć:

  18. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przekazanych przedmiarów robót (z

  zachowaniem układu, kolejności i podstaw otrzymanego przedmiaru robót) tj. każda pozycja z

  przedmiaru robót powinna być wyceniona, bez pominięć pozycji.

  19. Zestawienie materiałów wraz z ich wartością oraz zestawienie pracy sprzętu.

  Rozdział X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ

  I DOKUMENTÓW

  1. Zamawiający informuję, że we wszystkich sprawach proceduralnych dotyczących

  prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne należy kontaktować się z Inspektorem

  nadzoru, który na podstawie zawartej umowy jest zobowiązany do przygotowywania wyjaśnień

  i odpowiedzi na pytania.

  2. Dane teleadresowe Inspektora nadzoru:

  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

  Ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard Szczeciński

  Telefon / fax 091-578-39-97, email: prezes@poi-stargard.pl

  Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

  3. Zamawiający informuje, że posiada następujący adresy poczty elektronicznej:

  ug_ryman@zeto.koszalin.pl

  4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną z tym, że zapytania, wnioski i

  inne dokumenty przesłane drogą elektroniczną, muszą być przesłane niezwłocznie w formie

  pisemnego dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  5. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji

  Istotnych Warunków Zamówienia.

  6. Zamawiający udzieli odpowiedzi na każde zapytanie, które otrzyma, co najmniej 6 dni przed

  terminem składania ofert.

  7. Odpowiedzi w formie pisemnej będą udzielane bezzwłocznie, z jednoczesnym rozesłaniem tak

  treści zapytania jak i odpowiedzi na nie do wszystkich uczestników postępowania, którzy

  otrzymali Specyfikację bez ujawniania, kto zgłaszał zapytanie (art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy - prawo

  zamówień publicznych).

  8. Zapytania można kierować na adres Zamawiającego, przesłać telefaksem pod nr 0-94-35-83-127

  w godz. 7.00 - 15.00, następnie przesyłając w formie pisemnej na adres:

  Urząd Gminy Rymań

  Ul. Szkolna 7, 78 – 125 Rymań

  9. Zapytania i wnioski złożone po godzinie 15.00 będą traktowane, jako złożone następnego dnia

  roboczego.

  10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert

  Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację

  Istotnych Warunków Zamówienia.

  11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych

  Warunków Zamówienia i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców. Przekazane

  Wykonawcom zmiany i modyfikacje będą dla nich wiążące.

  12. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom

  uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień lub zmian w przygotowywanych ofertach W tym

  wypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

  ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

  13. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień Specyfikacji. Zaleca się,

  aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłego

  placu budowy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  Rozdział XI. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO

  KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące

  osoby:

  Pan Sławomir Florczak – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji w Stargardzie – telefon / fax (091)

  578-39-97 w godz. 7 şş – 15şş email: prezes@poi-stargard.pl

  Rozdział XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  W związku z tym, że koszty przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne są nieznaczne

  Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2

  Ustawy – prawo zamówień publicznych.

  Rozdział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako termin

  składania ofert.

  Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

  Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  1. Ofertę należy przedłożyć na cały zakres zamówienia objęty Projektem Budowlanym i

  przedmiarem robót – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani też

  wariantowych.

  2. Ofertę należy opracować na Druku załącznika nr 1 do niniejszej Specyfikacji lub też według

  wzoru załącznika, bez dokonywania zmian w treści – wprowadzenie zmian do treści Oferty

  będzie potraktowane jako Oferta alternatywna i spowoduje jej odrzucenie.

  3. Druk Oferty powinien zawierać:

  a) miejscowość i datę sporządzenia oferty,

  b) nazwę i dokładny adres Wykonawcy, numer telefonu, fax, e-mail,

  c) numer NIP i numer REGON,

  d) nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu

  Wykonawcy (osoba ta winna podpisać złożone dokumenty przetargowe),

  e) ogólną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego netto plus podatek VAT cyfrowo i kwotę łączną

  brutto – cyfrowo i słownie,

  f) kwotę wynagrodzenia netto w rozbiciu na wyszczególnione elementy robót,

  g) elementy kosztorysowania (R, Ko, Kz, Z) zastosowane w kosztorysie ofertowym,

  h) okres gwarancji i rękojmi na roboty będące przedmiotem przetargu, warunki serwisu

  gwarancyjnego,

  i) informacja o formie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  j) zaproponowane warunki płatności za wykonanie robót,

  k) oświadczenia Wykonawcy.

  l) wyszczególnienie załączników do oferty.

  4. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami

  niniejszej Specyfikacji.

  5. Dokumenty składające się na ofertę należy ułożyć według kolejności podanej w Rozdziale IX

  Specyfikacji. Dokumenty należy ułożyć w segregatorze, zbindować, itp. w celu uniemożliwienia

  wypadania kartek lub dekompletacji.

  6. Do oferty należy załączyć szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, obejmujący

  okresy miesięczne z podziałem na poszczególne roboty według branż.

  7. Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe.

  8. Do oferty należy załączyć zestawienie materiałów wraz z ich wartością oraz zestawienie pracy

  sprzętu.

  9. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię jakiegoś dokumentu

  powyższa kopia powinna być potwierdzona „Za zgodność z oryginałem” i podpisana przez

  osobę reprezentującą Wykonawcę.

  10. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę i powodują odrzucenie oferty.

  11. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

  nieważności.

  12. Ofertę należy napisać na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz

  powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie

  załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane

  przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  13. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

  dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  14. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany należy parafować przez osobę

  podpisującą ofertę (bez kosztorysów ofertowych). Kosztorysy ofertowe należy parafować na

  stronie tytułowej zawierającej cenę danego kosztorysu, na stronach zawierających tabelę scaloną

  danego elementu kosztorysu i na końcu kosztorysu.

  15. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

  16. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości i formie określonej przez Zamawiającego.

  17. Oferta powinna zawierać zaświadczenia i oświadczenia zgodnie z wymogami Specyfikacji.

  18. Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i

  warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia oraz zasadami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  Rozdział XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania robót

  objętych Projektami Budowlanymi na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia.

  2. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie korekt do przedmiarów robót.

  3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zakresem robót ujętym w Projekcie

  Budowlanym i przedmiarach robót (za niskie lub za duże jednostki przedmiarowe, brak pozycji

  itp.) należy niezwłocznie zwrócić się w tej sprawie na piśmie do zamawiającego celem

  wyjaśnienia z Projektantem wykonującym projekt budowlany i przedmiary robót. W

  przypadkach uzasadnionych wprowadzona zostanie korekta do przedmiarów robót.

  4. Zamawiający nie dopuszcza żadnych upustów i rabatów w cenie oferty. W przypadku uznania

  przez Wykonawcę, że może złożyć ofertę z niższą ceną winien dokonać ponownego przeliczenia

  kosztorysów ofertowych.

  5. Zaoferowana cena poszczególnych robót na druku OFERTY powinna mieć jednoznaczne

  odzwierciedlenie w załączonych kosztorysach ofertowych.

  6. Zaokrąglenia końcowych wartości kosztorysowych i wartości podanych na druku Oferty – do 2

  miejsc po przecinku.

  7. W przypadku błędów w obliczeniu ceny oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy - prawo

  zamówień publicznych Oferta zostanie odrzucona.

  8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

  a) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,

  przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

  b) jeżeli obliczona cena (punkt 2 Oferty) nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje

  się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

  Rozdział XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

  Rozliczenie miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie się odbywało w walucie polskiej.

  Rozdział XVII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Wybór najkorzystniejszej oferty spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu Komisja Przetargowa

  przeprowadzi w oparciu o poniższe kryterium

  Cena - 100 %,

  Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu odbędzie się w skali punktowej 0 – 100 pkt.

  Cena najniższa otrzymuje 100 pkt. waga kryterium – 100 %

  cena najniższa oferty niepodlegającej odrzuceniu x 100 pkt. x waga kryterium ( 100 % )

  cena ocenianej oferty Wykonawcy

  Rozdział XVIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Miejsce składania ofert.

  a) Oferty winny być składane w siedzibie Zamawiającego:

  Urząd Gminy Rymań

  ul. Szkolna 7, 78-3125 Rymań

  Sekretariat – pokój nr 13

  b) Na zewnętrznej kopercie „Oferty” oznaczona zostanie data i godzina złożenia oraz nadany

  numer według kolejności wpływu.

  c) Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.

  2. Termin przyjmowania ofert.

  a) Oferty przygotowane zgodnie z niniejszą Specyfikacją przyjmowane są przez Zamawiającego do

  dnia 05.02.2008 r. do godz. 10.00

  b) Oferty złożone po tym terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej, po upływie

  terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  c) Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie

  złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania

  oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

  3. Opakowanie i oznaczenie dokumentów przetargowych.

  Kompletne dokumenty ofertowe odpowiednio opisane i ułożone zgodnie z wymogami Specyfikacji

  należy umieścić w podwójnej kopercie / opakowaniu:

  a) Koperta / opakowanie zewnętrzna(e), odporna(e) na uszkodzenia mechaniczne, pozbawiona(e)

  wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcę (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca

  itp.) zaadresowana(e) na adres Zamawiającego, opisana(e):

  O F E R T A

  Przetarg nieograniczony – Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami

  funkcjonalnymi, remont budynku OSP w Rymaniu.

  Nie otwierać przed dniem 05.02.2008 r. godz. 10.10

  b) koperta / opakowanie wewnętrzna(e), zawierająca(e) dokumenty ofertowe, oznaczona(e)

  pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres) tak, aby można było ją odesłać bez otwierania, jeśli

  wpłynie po terminie lub nie będzie zabezpieczona wadium w sposób wymagany w Specyfikacji

  zaadresowana na Zamawiającego i oznakowana „ O F E R T A - PRZETARG ........” tak jak

  zewnętrzna.

  4. Zmiana lub wycofanie oferty.

  a) Wykonawca, który złożył ofertę może przed upływem wymaganego terminu do składania ofert,

  dokonać w niej zmian i uzupełnień lub ją wycofać, pod warunkiem pisemnego powiadomienia

  Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty,

  b) Powiadomienie, o jakim mowa w pkt. „ a ” należy złożyć w miejscu, w terminie, w sposób, w

  formach przewidzianych do składania ofert, z tym że koperta zewnętrzna musi być dodatkowo

  oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  c) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu

  składania ofert.

  5. Komisja przetargowa.

  a) Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzi i oceny ofert dokona powołana przez

  Zamawiającego Komisja Przetargowa.

  b) Zasady powołania członków komisji przetargowej i tryb pracy określa Ustawa – Prawo

  zamówień publicznych.

  c) Skład Komisji Przetargowej zostanie podany podczas otwarcia ofert.

  6. Otwarcie ofert.

  a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2008 roku o godzinie 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy w

  Rymaniu, ul. Szkolna 7 – pokój nr 7 – sala konferencyjna.

  b) W części jawnej czynności Komisji Przetargowej mogą być obecni Przedstawiciele

  Wykonawców, upełnomocnieni do reprezentowania Wykonawców.

  c) W pierwszej kolejności Komisja Przetargowa dokona otwarcia kopert zewnętrznych

  zawierających dokumenty przetargowe oznaczone jako oferty „WYCOFANIE” oraz które

  wpłynęły po terminie. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

  d) W następnej kolejności otwarte zostaną oferty oznaczone określeniem „ZMIANA”. Oferta

  Wykonawcy, który złożył „ Zmienioną ofertę ” w zakresie, którego dotyczą zmiany nie będzie

  odczytywana.

  e) Pozostałe oferty Komisja Przetargowa otwiera ujawniając:

  - imię i nazwisko, nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy,

  - informacje dotyczące ceny oferty,

  f) Wykonawcom, którzy nie brali udziału podczas otwarcia ofert przez Komisję Przetargową (na ich

  wniosek), przesłane zostaną dane odnotowane na druku ZP-12.

  g) W części niejawnej Komisja Przetargowa sprawdzi poprawność formalną i dokona oceny

  merytorycznej dokumentów przetargowych.

  7. Odrzucenie oferty.

  Oferta poprawna formalnie zostanie przez Komisję Przetargową odrzucona z powodu stwierdzenia

  choćby jednego z uchybień i odstępstw od postanowień Ustawy – prawo zamówień publicznych i

  niniejszej Specyfikacji, takich np. jak:

  a) jest niezgodna z ustawą – prawo zamówień publicznych,

  b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  d) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  e) Oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

  podstawie art. 88

  f) Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań

  określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia i ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym,

  g) Inny niż polski język, w którym sporządzono ofertę i jej dokumenty,

  h) Cena podana w walucie obcej,

  i) Stwierdzenie złożenia więcej niż jednej oferty przez ten sam podmiot,

  j) Wykonawca nie wyraża zgody na poprawienie oczywistych pomyłek w tekstach

  dokumentów przetargowych składających się na ofertę,

  k) Oferta nie zawiera kompleksowego wykonania robót,

  l) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

  m) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  8. Badanie i wybór oferty najkorzystniejszej

  a) Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową w trakcie posiedzeń

  niejawnych.

  b) W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych

  ofert. W przypadku nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu przetarg zostanie

  unieważniony.

  c) Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi czy spełniają wymogi ogłoszenia o przetargu

  nieograniczonym, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz czy nie naruszają zasady

  Ustawy - prawo zamówień publicznych.

  d) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

  Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  e) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w

  obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

  f) Nie wyrażenie zgody w terminie 7 dni przez Wykonawcę na poprawienie oczywistej omyłki

  rachunkowej w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty.

  g) Członkowie Komisji Przetargowej w oparciu o dostarczone dokumenty i załączniki przydzielać

  będą oceny punktowe na zasadach określonych w rozdziale XVII Specyfikacji.

  h) W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie (gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena)

  Zmawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym

  przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  i) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym

  w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych

  Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

  j) Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w

  miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając zawiadomienie wszystkim

  Wykonawcom.

  9. Unieważnienie postępowania

  Postępowanie zostanie unieważnione w następujących przypadkach:

  a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na

  sfinansowanie zamówienia,

  c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, zostały

  złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

  d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

  zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie

  zamówienia publicznego.

  Rozdział XIX. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY

  1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od

  dnia wysłania informacji do Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.

  2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający

  określi termin i miejsce zawarcia Umowy.

  3. Przed podpisaniem Umowy wyłoniony w przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść

  zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10,0 % kwoty

  zaproponowanego wynagrodzenia brutto za wykonanie robót.

  4. Jeżeli wybrany Wykonawca:

  a) uchyla się od zawarcia umowy,

  b) lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  c) lub przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,

  5. Zamawiający wybiera tę ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę

  punktów, chyba że złożono tylko jedną ważna ofertę i nie upłynął czas związania ofertą.

  Rozdział XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

  WYKONANIA UMOWY

  1. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia

  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiąca 10,0 % zaoferowanego

  wynagrodzenia brutto w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z

  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z

  dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  2. Warunki wniesienia, formy oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  określone zostały w umowie stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji.

  Rozdział XXI . UMOWA RAMOWA

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  Rozdział XXII. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

  DO UMOWY - WZÓR UMOWY

  1. Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Projekt Umowy o

  roboty budowlane – załącznik nr 8.

  2. Projekt Umowy o roboty budowlane jest wiążący dla Wykonawcy i na jego podstawie

  zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą robót.

  3. Zmianom podlegać będą tylko te punkty umowy, które wymagają wypełnienia i

  doprecyzowania zgodnie z przyjętą Ofertą wybranego wykonawcy robót.

  Rozdział XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  Uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którzy uznają, że został

  naruszony w toku postępowania ich interes prawny przysługują środki odwoławcze w postaci

  protestów w trybie i na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  Rozdział XXIV. INNE INFORMACJE

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia części robót z zakresu umownego bez prawa

  naliczania odszkodowania za roboty niewykonane przez Wykonawcę.

  2. W przypadku bardzo niesprzyjających Warunków atmosferycznych wykonanie robót zostanie

  przerwane do momentu ich poprawy.

  3. W przypadku zmian projektowych wprowadzonych na wniosek Zamawiającego – nastąpi

  odpowiednia korekta wynagrodzenia wykonawcy z zachowaniem elementów kosztorysowania,

  cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych do wyceny robót w kosztorysie ofertowym.

  4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

  5. Wymaga się od Wykonawców dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznanie z

  Projektem Budowlanym.

  6. Wszelkie kwestie proceduralne nieujęte w niniejszej Specyfikacji reguluje Ustawa - Prawo

  zamówień publicznych.

  7. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedna ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną

  ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

  8. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w

  ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu Cywilnego.

  9. Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach

  określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych.

  Rozdział XXV . AUKCJA ELEKTRONICZNA

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

  Rozdział XXVI . Z A Ł Ą C Z N I K I – STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ

  Załącznik nr 1 - Formularz oferty

  Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

  Załącznik nr 3 - Potencjał kadrowy

  Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe

  Załącznik nr 5 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

  Załącznik nr 6 - Podwykonawcy

  Załącznik nr 7 - Oświadczenie finansowe

  Załącznik nr 8 - Umowa o roboty budowlane

  Załącznik nr 9 – Przedmiar robót – roboty rozbiórkowe, izolacja ścian fundamentowych – część D,

  roboty murowe, dach, stolarka, roboty posadzkarskie, roboty tynkarskie i okładziny

  ścian, roboty malarskie, zabudowy lekkie, strop podwieszany, elewacja, obróbki

  blacharskie, instalacja odgromowa, opaska wokół budynku, nawierzchnia przed

  wjazdem i wejściem, kanalizacja sanitarna, instalacje wodociągowe, instalacja c.o.,

  instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna – pozycje nr 1 do nr 207

  Załącznik nr 10 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

  a) ST 1.0.0. Wymagania ogólne

  b) SST 1.0.1. Roboty murowe

  c) SST 1.0.2. Ściany i sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych

  d) SST 1.0.3. Tynki

  e) SST 1.0.4. Stolarka okienna i drzwiowa

  f) SST 1.0.5. Roboty malarskie

  g) SST 1.0.6. Wykonanie posadzek

  h) SST 1.0.7. Okładziny wewnętrzne z materiałów ceramicznych

  i) SST 1.0.8. Ocieplenie elewacji metodą bezspoinową

  j) SST 1.0.9. Roboty dachowe

  k) SST 1.0.10. Roboty drogowe

  l) SST.1.0.11. Roboty izolacyjne

  m) SST 1.2.0. Instalacje sanitarne, c.o. gazowe, cieplne i wentylacja

  Załącznik nr 11 – Projekt Budowlany: Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami

  funkcjonalnymi, remont, utwardzenie nawierzchni terenu, wewnętrzne instalacje

  sanitarne dla budynku Remizy OSP Rymań

  Zatwierdzam

  Wójt Gminy Rymań

  Mirosław Terlecki

  SIWZ opracował:

  POI Stargard

  Wszelkie prawa zastrzeżone ©

  ............................................................

  miejscowość, data

  pieczęć firmowa Wykonawcy

  Wójt Gminy Rymań

  ul. Szkolna 9

  78 – 125 Rymań

  O F E R T A

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  ................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  telefon ................................ fax ................................ e-mail: ........................@................................

  NIP nr ............................................................... REGON ................................................................

  Osoba reprezentująca Wykonawcę: ...................................................................................................

  Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

  gospodarczej nr*: ............................... z dnia ..................................

  Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie

  przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ...... z dnia

  .................. r. pozycja .............. na:

  Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont

  budynku OSP w Rymaniu.

  1. Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych

  Warunków Zamówienia.

  2. Oferujemy wykonanie robót za cenę ryczałtową netto ..................................................... złotych

  plus podatek VAT w wysokości .............. % tj. ...................................................... złotych

  Łącznie ..................................................... złotych

  (słownie: ...........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................)

  3. Do wyceny robót zastosowano następujące składniki ceny kosztorysowej:

  - roboczogodzina - ...........................................

  - koszty ogólne - ...........................................

  - koszty zakupu - ...........................................

  - zysk - ...........................................

  - Ceny materiałów i pracy sprzętu - stanowią załączniki do poszczególnych kosztorysów

  ofertowych.

  4. Deklarujemy wykonania zadania inwestycyjnego w terminie do ………………………. r.

  5. Zamówienie zamierzamy wykonać sami / Zamówienie zamierzamy realizować przy pomocy

  podwykonawców wymienionych na załączniku nr 6 *.

  6. Na wykonane roboty udzielamy 36 miesięcznej gwarancji i 39 miesięcznej rękojmi za wady,

  liczonej od dnia odbioru końcowego robót. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w terminie

  ...................godzin / dni * od daty zgłoszenia.

  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie

  wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania

  oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznaliśmy się z projektami

  budowlanymi, sporządziliśmy kompleksowo bez zmian i pominięć kosztorysy ofertowe na

  podstawie przekazanych przedmiarów robót).

  8. Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o roboty

  budowlane została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej

  oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie

  wyznaczonym przez Zamawiającego.

  9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w

  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  10. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 %

  wartości robót brutto w formie ..................................................................................................

  11. Proponujemy następujące warunki płatności za wykonanie robót:

  a) faktury przejściowe płatne do wysokości ............ % wartości robót

  Podpisano:

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  * niepotrzebne skreślić

  12. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić):

  ZAŁĄCZNIK NR 2

  F O R M U L A R Z

  OŚWIADCZENIE

  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  Nazwa Wykonawcy:

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Adres:

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Telefon ………………………............. fax ……………………………………

  Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że

  spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  Treść art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  OŚWIADCZENIE

  o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

  Nazwa Wykonawcy:

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Adres:

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z

  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.

  1163 ze zm.)

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  Treść art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując

  je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte

  wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu

  upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez

  likwidację majątku upadłego,

  3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub

  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

  5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

  6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

  udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

  przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

  skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

  skarbowego.

  7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

  8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

  9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów

  zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3.

  2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

  1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia

  oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej

  konkurencji,

  2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

  3. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

  lub złożone dokumenty zawierają błędy,

  4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  ZAŁĄCZNIK NR 3

  F O R M U L A R Z

  POTENCJAŁ KADROWY

  Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  Numer telefonu ................................................. Numer fax .............................................................

  PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

  2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

  Personel kierowniczy

  Pozostała kadra

  Razem

  (KADRA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNA)

  Nazwisko i imię Wykształcenie

  numer

  uprawnień

  Proponowana

  rola w

  realizacji

  zamówienia

  Lata

  doświadczenia

  Opis doświadczenia

  ( miejsce pracy, stanowisko,

  itp.)

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  ZAŁĄCZNIK NR 4

  F O R M U L A R Z

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Adres Wykonawcy................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Numer telefonu ................................................. Numer fax .............................................................

  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, odpowiadających swoim

  rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z

  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

  (potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami).

  Rodzaj zamówienia, miejsce,

  charakterystyka

  Nazwa

  Zamawiającego,

  adres, telefon,

  osoba do kontaktu

  Całkowita wartość

  zamówienia

  Wartość za, którą

  Wykonawca był

  odpowiedzialny

  Czas trwania

  zamówienia –

  daty

  ( od – do )

  Parametry:

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  ZAŁĄCZNIK NR 5

  F O R M U L A R Z

  WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

  Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  Adres Wykonawcy................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Numer telefonu ................................................. Numer fax .............................................................

  Opis ( rodzaj, nazwa producenta, model ) Wielkość Ilość

  rok

  produkcji

  Nazwa właściciela

  (własny /

  dzierżawiony /

  wynajem)

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  ZAŁĄCZNIK NR 6

  F O R M U L A R Z

  P O D W Y K O N A W C Y

  Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Adres Wykonawcy................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  Numer telefonu ................................................. Numer fax .............................................................

  Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj powierzonej części

  zamówienia

  Wartość

  powierzonej części

  zamówienia

  Wartość zamówienia: ................................................................................................................ złotych

  Wartość części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców: ................................... złotych

  Procentowy udział w realizacji zamówienia podwykonawców : ............................... %

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  ZAŁĄCZNIK NR 7

  F O R M U L A R Z

  OŚWIADCZENIE FINANSOWE

  Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Adres Wykonawcy................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  Numer telefonu ................................................. Numer fax .............................................................

  2005 r. 2006 r. 2007 r.

  Obroty

  Zobowiązania

  Należności

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  ZAŁĄCZNIK NR 8

  UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PROJEKT

  Umowa o roboty budowlane nr ............/2008

  zawarta w dniu ............…2008 r. w Rymaniu, pomiędzy:

  Gminą Rymań, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

  - Wójta – Mirosława Terleckiego

  a

  firmą …….............................................…..............………………....................................... zwaną w

  dalszej części Umowy „ Wykonawcą ”, mającą siedzibę ..................................................................…

  ..............................…....... działającą na podstawie wpisu do Rejestru …………………......................

  reprezentowaną przez:

  .............................................................

  .............................................................

  lub ( w zależności od formy prawnej wybranego Wykonawcy)

  [a .....................................................................………...........................................................................

  będącym właścicielem ............................................................................... zwanym w dalszej części

  Umowy „ Wykonawcą ”, z siedzibą w ................................................................................................

  działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności nr.…….........…- reprezentowanym przez:

  .............................................................

  .............................................................]

  w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą z dnia 29

  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) i

  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została

  zawarta umowa o następującej treści:

  § 1

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty, zwane dalej w umowie

  „przedmiotem umowy” – Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami

  funkcjonalnymi, remont budynku OSP w Rymaniu.

  2. Na przedmiot umowy określony w pkt. 1 składa się następujący zakres robót:

  2.1. Roboty budowlane

  2.2. Instalacje sanitarne

  3. Zakres rzeczowy robót określa szczegółowo Projekt Budowlany.

  4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z technologią wskazaną

  przez projektanta w Projekcie Budowlanym.

  § 2

  1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: .................2008 r.

  2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31.05.2008 r.

  § 3

  Strony zgodnie ustalają, że dokumenty w postaci:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami,

  - Oferta zawierająca wszystkie załączone dokumenty i kosztorysy ofertowe

  stanowią integralną część niniejszej umowy.

  § 4

  1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w niezbędnym zakresie w terminie do

  ..................2008 r.

  2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć projekt budowlany w 1 egzemplarzu, który określa

  przedmiot umowy w terminie do dnia .............……2008 r.

  § 5

  1. Zamawiający zawiadamia, że nadzór inwestorski sprawować będzie: Przedsiębiorstwo Obsługi

  Inwestycji w Stargardzie Szczecińskim zwane dalej w tekście umowy „Inspektorem Nadzoru”.

  2. Inspektor nadzoru działa w granicach zawartej umowy i umocowania określonego przepisami

  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

  1118 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

  § 6

  2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakres robót - według

  Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia.

  3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i

  zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem,

  dobrą jakością i właściwą organizacją.

  4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - .................................................................

  5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.

  U. Nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1126).

  6. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren

  budowy stosownie do potrzeb budowy.

  7. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów

  tymczasowych na terenie budowy.

  8. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu

  budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania

  przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

  9. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od

  przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze,

  zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

  10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go

  Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

  11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu

  prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić

  warunki bezpieczeństwa.

  12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów

  państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych

  Ustawą - prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą

  Ustawą.

  § 7

  1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z

  określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w wysokości

  zaproponowanego wynagrodzenia brutto.

  2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z

  wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

  b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących

  pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami

  budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie objętym inwestycją.

  3. Wykonawca w imieniu swoim zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty

  rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy:

  a) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez

  Wykonawcę,

  b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku

  do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób, które nie

  przebywają na placu budowy,

  c) ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy,

  § 8

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

  2. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom

  wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy

  - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Projektu

  Budowlanego.

  3. Na każde żądanie Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub

  Inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych

  materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z

  Polską Normą lub aprobatą techniczną.

  4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

  zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na

  terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

  5. Wykonawca wykona przedmiot umowy, co najmniej w 60 % w siłach własnych tj. przy użyciu

  własnego sprzętu i pracowników – nie dotrzymanie tego warunku może spowodować

  rozwiązanie umowy.

  6. Zgodnie z przyjętą ofertą Podwykonawcami robót będą następujące firmy i / lub osoby*( zostanie

  usunięty zapis w przypadku nie korzystania z podwykonawców):

  a) ...........................................................................................................................................................

  b) ............................................................................................................................................................

  które, będą wykonywać następujący zakres robót*

  a) ...........................................................................................................................................................

  b) ...........................................................................................................................................................

  7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje

  przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną, a także

  odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom.

  8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wzajemnych rozliczeń z Podwykonawcami

  robót.

  9. W przypadku zamiaru wprowadzenia innych Podwykonawców niż podani w pkt. 6, należy

  uzyskać akceptację Zamawiającego.

  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z możliwości dokonania płatności

  bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców uzgodnionych pomiędzy stronami. W

  przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z tego prawa, Wykonawca zobowiązany będzie do

  wyszczególnienia w odrębnym załączniku do faktury wymienionych Podwykonawców.

  Załącznik ten stanowił będzie dyspozycję płatności ze strony Wykonawcy na rzecz tych

  Podwykonawców, przypadających im należności z danej faktury na wskazane numery

  rachunków bankowych Podwykonawców. Zapis powyższy nie daje roszczenia Podwykonawcom

  do domagania się zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.

  (Zapisy punktów 6–10 zostaną usunięte z umowy w przypadku nie korzystania z podwykonawców)*

  § 9

  1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją istotnych

  warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie

  ryczałtowe.

  2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą netto - .............................. zł

  plus podatek VAT w wysokości – .............. % tj. .................. zł – łącznie - ............................... zł

  (słownie: ..........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................)

  3. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji przez okres realizacji przedmiotu umowy.

  4. W przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT niezależnej od

  Zamawiającego i Wykonawcy nastąpi stosowna korekta wynagrodzenia Wykonawcy.

  6. Podstawę do określenia wyżej wymienionych kwot stanowi Projekt Budowlany i ilości robót

  wynikające z Projektu. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy

  Projektem Budowlanym, a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z Projektu

  Budowlanego.

  7. Kwota określona w punkcie 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy

  wynikające wprost z Projektu Budowlanego, jak również nieujęte w Projekcie Budowlanym, a

  niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty

  przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza

  budowy, tablic informacyjnych i reklamowych, obsługi geodezyjnej budowy, koszty

  ubezpieczenia budowy i robót.

  8. W przypadku, gdy Zamawiający zaniecha realizacji w całości lub niektórych robót nastąpi

  ograniczenie zakresu umownego oraz stosowna korekta wynagrodzenia Wykonawcy, bez prawa

  do odszkodowania z tego tytułu.

  9. W przypadku zmian projektowych wprowadzonych na wniosek Zamawiającego – nastąpi

  odpowiednia korekta wynagrodzenia wykonawcy z zachowaniem elementów kosztorysowania,

  cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych do wyceny robót w kosztorysie ofertowym.

  10. Roboty dodatkowe, nieobjęte Projektem Budowlanym, których potwierdzona przez

  Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie

  przekroczy 10 % wartości uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na

  dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych

  norm, parametrów i standardów.

  11. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych nieprzewidzianych, odrębnie

  zleconych, niewynikających z projektu budowlanego, ustalone będzie kosztorysami

  dodatkowymi, sporządzonymi w oparciu o przedmiar robót potwierdzony przez inspektora

  nadzoru, przy przyjęciu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu

  zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego tj.

  - roboczogodzina - ................... zł

  - koszty ogólne - .................. %

  - koszty zakupu - .................. %

  - zysk - .................. %

  odnośnie materiałów i sprzętu, który nie wystąpił w kosztorysach ofertowych zastosowane będą

  ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wyższe niż średnie publikowane przez SEKOCENBUD.

  § 10

  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  1. Prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim zapisów istotnych dla prowadzenia

  budowy.

  2. Przeprowadzanie prób szczelności, wytrzymałości i innych czynności wymaganych przepisami.

  3. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru o konieczności wykonania

  robót dodatkowych i zamiennych po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

  4. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie

  odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora

  nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a

  następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

  5. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji - naprawienia ich i

  doprowadzenia do stanu poprzedniego.

  6. W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji

  robót - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do

  wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.

  7. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy przed ewentualnymi nieszczęśliwymi

  wypadkami podczas wykonywania robót.

  § 11

  1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 %

  wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, to jest w wysokości ................ zł w

  następujących formach: ....................................................................................................................

  2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu – kwota

  zabezpieczenia zostanie najpóźniej wniesiona w dniu zawarcia umowy.

  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach

  określonych w Dziale IV Ustawy – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006

  r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) tj.:

  a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie wypłacone (zwrócone)* 30 dni od daty odbioru

  końcowego przedmiotu umowy,

  b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie wypłacone (zwrócone)* w ciągu 15 dni od daty odbioru

  ostatecznego tj. po upływie okresu rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot

  umowy.

  § 12

  1. Strony postanawiają, że rozliczenie wykonywanie robót będzie się odbywało fakturami

  przejściowymi i fakturą końcową na podstawie „Protokołu odbioru wykonanych robót”

  sporządzonego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

  2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć

  …. % wynagrodzenia umownego.

  3. Końcowe rozliczenie (……%) nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru

  końcowego, po zakończeniu robót i odbiorze końcowym robót.

  § 13

  1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz

  z dokumentami rozliczeniowymi (protokołami).

  2. Jeżeli roboty budowlane były wykonywane przez Podwykonawców wymienionych w § 8 pkt. 6

  zapłata za kolejną fakturę nastąpi po przedłożeniu informacji (kopia przelewu, potwierdzenie

  otrzymania itp.) o otrzymaniu należnego wynagrodzenia przez Podwykonawcę za roboty

  wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

  3. Faktura końcowa będzie opłacona w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu

  umowy.

  4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Wykonawca może dochodzić zapłaty

  ustawowych odsetek za opóźnienie. Powyższe dotyczy opóźnienia płatności na okres dłuższy

  niż określone w punktach 1 i 2.

  § 14

  1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

  2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  a) karę za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zawinione przez Wykonawcę -

  0,05 % wynagrodzenia umownego, liczoną za każdy dzień zwłoki po upływie terminu

  umownego wykonania robót, do dnia odbioru końcowego,

  b) za zwłokę, zawinioną przez Wykonawcę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w

  okresie gwarancji i rękojmi w wysokości - 0,05 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień

  zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  c) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez

  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5,0 %

  wynagrodzenia umownego.

  3. Zamawiający odliczy kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych

  nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym,

  jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za

  wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

  4. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych:

  a) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części oraz w usuwaniu wad w tej

  dokumentacji, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na

  dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad – 0,05 % od wartości robót, których dotyczy

  dokumentacja,

  b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części – w wysokości 0,05 % za

  każdy dzień zwłoki liczony od wartości opóźnionej części.

  5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, zamawiający zastrzega sobie

  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

  § 15

  1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

  2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pismem gotowość do odbioru oraz wpisem w dzienniku

  budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w

  terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w

  dacie wpisu.

  3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty

  zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty ( projekty

  powykonawcze, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły prób

  szczelności, wytrzymałości, badania przewodów wentylacyjnych) i inne wymagane przepisami.

  5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

  następujące uprawnienia:

  a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda

  wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

  6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych

  przy odbiorze wad.

  7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do

  żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  8. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji i

  rękojmi ustalonych w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad w

  okresie gwarancji i rękojmi.

  9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie

  gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostałej kwoty

  zabezpieczenia należy wykonania umowy.

  10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych

  czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu

  umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

  § 16

  1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie

  rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

  2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty licząc od daty

  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

  4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od

  uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady strony ustalają na 39 miesięcy

  licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w terminie ..................godzin / dni* od daty zgłoszenia.

  § 17

  1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod

  rygorem nieważności takiej zmiany.

  2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz

  wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy

  ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru

  Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które nie

  można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

  Zamawiającego.

  § 18

  Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje

  prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  a) zgodnie z art. 492 kc w przypadku nie uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu ze

  środków programu termomodernizacyjnego

  b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie

  od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o

  powyższych okolicznościach,

  c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

  wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  f) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc (nie licząc przerwy

  wynikającej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego),

  g) jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad i opóźnień.

  2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania, w

  terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie,

  b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia

  podpisania protokołu odbioru,

  c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

  3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

  oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

  obowiązki szczegółowe:

  a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,

  która odstąpiła od umowy,

  c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez

  Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od

  umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz

  zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie

  zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

  zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

  wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów określonych w punkcie 4.c. niniejszego paragrafu umowy,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

  § 19

  1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  Wykonawca zobowiązania jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje

  roszczenia do Zamawiającego.

  2. Zamawiający obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w

  ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

  3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 21 dni,

  Wykonawca może się zwrócić do Sądu Powszechnego.

  4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd

  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  § 20

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w

  sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  § 21

  Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla

  każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

  § 22

  Integralną część umowy stanowią:

  1. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.

  3. Oferta + załączone kosztorysy ofertowe.

  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

  5. Projekt Budowlany

  6. Przedmiar robót

  7. Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:

  Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

  * zapisy zostaną skorygowane na podstawie danych z Oferty Wykonawcy

  S P E C Y F I K A C J A

  ISTOTNYCH WARUNKÓW

  ZAMÓWIENIA ©

  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

  Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa

  ze zmianami funkcjonalnymi, remont

  budynku OSP w Rymaniu

  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6, 45252522-6, 45421000-4, 45430000-0,

  45410000-4, 454421000-8, 45421152-4, 45421146-9, 45450000-6, 45261000-4, 45311100-1,

  45232460-4, 45331100-7, 45333000-0, 45331000-6

  ZAMAWIAJĄCY:

  Gmina Rymań

  ZATWIERDZAM:

  Wójt Gminy Rymań

  Mirosław Terlecki

  Rymań, styczeń 2008 roku

  Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY – ADRES, POCZTA ELEKTRONICZNA, STRONA

  INTERNETOWA

  Gmina Rymań reprezentowana przez Wójta Rymania

  Adres do korespondencji:

  Urząd Gminy w Rymaniu

  ul. Szkolna 7, 78-125 Rymań

  telefon 094-35-83-151 fax. 094-35-83-127

  e-mail: ug_ryman@zeto.koszalin.pl

  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

  ug.ryman.ibip.pl

  Rozdział II. TRYB ZAMÓWIENIA, PODSTAWA PRAWNA i INNE WYMAGANIA

  1. Tryb zamówienia

  Przetarg nieograniczony.

  2. Przetarg jest przeprowadzany i zamówienie zostanie udzielone w oparciu o przepisy prawa,

  a w szczególności:

  a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164,

  poz. 1163 ze zm.)

  b) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów

  dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty

  mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605)

  c) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.)

  d) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 129,

  poz. 902 ze zm.)

  e) Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze

  zm.)

  f) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej

  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003

  r. Nr 120, poz. 1126)

  g) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

  technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,

  poz. 690 ze zm.)

  h) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881)

  i) Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 ze zm.)

  j) Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm

  zharmonizowanych (M. P. nr 7 poz. 117, MP nr 17 poz. 297, MP nr 43 poz. 758 z 2004 r., MP nr

  2 poz. 19, MP nr 20 poz. 309, MP nr 26 poz. 369, MP nr 47 poz. 643, MP nr 75 poz. 1053 z

  2005 r.; MP nr 16 poz. 200, MP nr 17 poz. 201, MP nr 38 poz. 424, MP nr 53 poz. 576, MP nr 78

  poz. 782 z 2006 r.)

  k) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i

  higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 19.03.2003

  r.).

  l) Ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251 z 1995 r.) z późn.

  zmianami

  m) Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 z 07.10.2002 r.

  poz. 1360)

  n) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w

  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów

  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z poz. 679)

  o) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów

  deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

  budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 201 z 2004 r.)

  p) Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w

  sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz.

  U. Nr 38 z 02.05.2001 r. poz. 456)

  q) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,

  montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące

  bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późn. zmianami)

  r) Inne Ustawy i Rozporządzenia dotyczące wykonawstwa robót

  s) Polskie Normy

  t) Projekt Budowlany

  Rozdział III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Nazwa zamówienia.

  Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku

  OSP w Rymaniu.

  2. Zakres zamówienia.

  2.1. Stan istniejący

  Istniejący budynek remizy OSP Rymań jest w ciągłym użytkowaniu. Istniejąca bryła obiektu jest

  wynikiem licznych rozbudów na przestrzeni ok. 80 lat wstecz. Świadczy o tym rozczłonkowana

  bryła budynku oraz różne technologie wykonania stwierdzone podczas oględzin budynku i

  inwentaryzacji technicznej. Zasadnym jest podjęcie prac remontowych budynku ze względu na

  postępujące jego niszczenie.

  2.2. Przedmiot opracowania

  Przedmiotem opracowania jest udokumentowanie planowanych prac budowlanych niezbędnych do

  przebudowy (bez zmiany sposobu użytkowania), zmian elewacji oraz bieżącej konserwacji.

  Planuje się następujące roboty budowlane:

  · zmiany elewacji – zamurowania zbędnych otworów okiennych i drzwiowych

  · wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

  · docieplenie elewacji styropianem wg wybranego systemu dociepleń,

  · remont więźby dachowej drewnianej (część C) oraz pokrycia dachu,

  · zabezpieczenie i konserwacja elementów żelbetowych konstrukcji dachu nad garażami

  (część A i B)

  · izolacja pozioma ścian fundamentowych metodą iniekcji (część D)

  · wyrównanie ścian zewnętrznych do formy attyki

  · naprawa lub wymiana tynków wewnętrznych z malowaniem

  · wymiana obróbek blacharskich

  · wykonanie opaski wypełnionej grysem wokół budynku

  · instalacja gazowa

  · wentylacja oraz komin do odciągu spalin z garażu

  · instalacja c.o.

  2.3. Przeznaczenie i program użytkowy

  Zmiany funkcjonalne w budynku będą polegały na wykorzystaniu obecnego pomieszczenia

  gospodarczego nr 0.5 (wg Inwentaryzacji) dostępnego z zewnątrz na umywalnię dla personelu.

  Przewidywane użytkowanie pomieszczenia 0.4 (pokój socjalny) projektuje się do jednoczesnego

  przebywania 3 osób na zmianie. Ze względu na charakter pracy (brak stałego zatrudnienia tylko

  ochotniczy charakter służby) zmiana nie będzie trwała dłużej niż 4 godziny. Pomieszczenie 0.4

  przeznaczone jest na czasowy pobyt ludzi.

  Nie projektuje się zmian formy architektonicznej budynku, jedynie przebudowa wewnątrz.

  Nr pomieszczenia nazwa Powierzchnia użytkowa

  0.1 Garaż (bez zmian) 54,88 m2

  0.2 Garaż (bez zmian) 71,55 m2

  0.3 Przedsionek (bez zmian) 3,94 m2

  0.4 Pokój socjalny (bez zmian) 26,3 m2

  0.5 Sanitariaty (przebudowa) 8,15 m2

  0.6 Pomieszczenie gospodarcze

  (bez zmian)

  5,39

  Razem 170,25 m2

  2.4. Układ konstrukcyjny budynku

  Bez zmian. Planowane roboty budowlane nie ingerują w żaden sposób w istniejący układ

  konstrukcyjny.

  Zaleca się odciążenie konstrukcji stropu w części A poprzez usunięcie warstwy żużla i zastąpienie

  jej styropianem spadkowym pokrytym papą.

  2.5. Instalacje

  Obecnie obiekt posiada następujące instalacje i wyposażenie:

  · instalacja odgromowa

  · wentylacja grawitacyjna/spalinowa (w części obiektu)

  · instalacja elektryczna

  Projektuje się dodatkowo wewnętrzną instalację grzewczą z własnego kotła na paliwo gazowe,

  mając na uwadze, że zgodnie z decyzją Zamawiającego i jego wewnętrznymi porozumieniami

  przyłącza wody, kanalizacji oraz gazu zrealizowane będą w późniejszym terminie poprzez jednostki

  odpowiedzialne za dostawy powyższych mediów.

  2.6. Właściwości termiczne przegród zewnętrznych

  W związku z dociepleniem przegród zmieniają się parametry termiczne przegród zewnętrznych.

  Ściany - docieplenie styropianem grubości 10 cm miejscowo 10+6 cm w celu wyrównania ścian.

  Dach – styropian spadkowy pokryty papą mocowany mechanicznie.

  Sufit podwieszany w części socjalnej – wełna mineralna 18 cm

  Poprawa parametrów izolacyjności przegród budowlanych poprzez dodanie warstwy termoizolacji

  dla przegród poziomych i pionowych ma zasadniczy wpływ na oszczędność energii w późniejszej

  eksploatacji budynku i jest zasadna z punktu widzenia ekologii i wpływu na środowisko.

  2.7. Instalacje w obiekcie

  2.7.1. Charakterystyka obiektu

  Z uwagi na różny okres budowy poszczególnych pomieszczeń ściany zewnętrzne są wykonane w

  różnej technologii konstrukcyjnej:

  Garaż 01 – stanowiskowy - cegła ceramiczna szczelinowa;

  Garaż 02 – stanowiskowy - cegła ceramiczna pełna oraz we fragmentach silikatowa,

  Pokój socjalny - cegła pełna wapienno- piaskowa;

  Sanitariaty - do poziomu 110cm bloczki betonowe, wyżej cegła pełna wapienno- piaskowa.

  Ściany zewnętrzne budynku zostały ocieplone styropianem o gr 10 lub 16cm.

  Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi:

  Garaż 01 - 4,17 - 4,50m

  Garaż 02 - 3,36m

  Pokój socjalny - 2,70m

  Sanitariaty - 2,70m

  2.7.2. Instalacja centralnego ogrzewania

  Źródłem ciepła w budynku jest dwufunkcyjny kocioł wiszący o mocy 24 kW typu ATMOmax PRO

  VUW 240-3 prod. VAILLANT, zlokalizowany w pomieszczeniu sanitariatów.

  Kocioł zasilany będzie gazem ziemnym Ln. Doprowadzenie gazu do kotła – wg PB wewnętrznej

  instalacji gazowej.

  Charakterystyka instalacji c.o.:

  - parametry pracy instalacji - 70/55°C,

  - zaprojektowana instalacja c.o. jest dwururowa, pompowa, wodna z rozdziałem dolnym,

  - strefa klimatyczna I,

  - zapotrzebowanie ciepła wynosi - 9,6 kW,

  Obieg czynnika grzejnego w obiegu grzewczym c.o. wymuszony będzie za pomocą pompy

  obiegowej zlokalizowanej w kotle.

  Poziomy c.o. należy układać w bruzdach ściennych lub posadzce zgodnie z trasami pokazanymi na

  rysunkach. Jako urządzenia grzejne w pomieszczeniu 04 oraz 05 zaprojektowano grzejniki stalowe

  płytowo-konwektorowe COSMO NOVA typu K o zasilaniu bocznym. Ogrzewanie pomieszczenia

  01 oraz 02 odbywać się będzie za pomocą aparatów grzewczo wentylacyjnych typu „IKAR” AGW-

  1 o wydatku powietrza 1500 m3/h oraz maksymalnej mocy 25 kW. Aparaty należy powiesić na

  ścianach możliwie wysoko nad posadzką. Armatura regulacyjna do urządzeń w dostawie

  producenta.

  Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez odpowietrzniki automatyczne typu fexvent firmy

  Flamco zainstalowane w najwyższych punktach instalacji oraz na grzejnikach.

  Na wszystkich gałązkach grzejnikowych zasilających zaprojektowano termostatyczne zawory

  grzejnikowe typu RTD-N DN15 firmy Danfoss, natomiast na gałązkach powrotnych kątowe

  zaworki powrotne typu RLV DN15 firmy Danfoss.

  Gałązki grzejnikowe prowadzić z minimalnym spadkiem 2% w kierunku grzejników.

  Spadek poziomów c.o.– 0,3 % w kierunku środka ciepła i końca instalacji.

  Przewody układane w bruzdach oraz posadzce izolować warstwą pianki poliuretanowej gr. 9-13 mm

  w koszulkach z PCV do zalania betonem. Stosować izolację f-my Thermaflex. Izolacja umożliwia

  także swobodne odkształcenia materiału przewodów w betonie (kompensacja naturalna).

  Nie lokalizować rur w miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne. Zapewnić dostęp do

  odpowietrzników na pionach zasilających.

  Przewody instalacji grzewczych wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie

  miękkie lub złączkami zaciskowymi. Przy przejściu przez ścianę należy zastosować tuleje

  przejściowe o dwie średnice większe od średnicy przewodu.

  Dla kotła wykonać wkład spalinowy DN130 nierdzewny w murowanym kanale spalinowym.

  Wysokość komina min. 0,6 m nad połacią dachu. Czopuch ze stali nierdzewnej DN130 zamontować

  ze spadkiem min. 5,0 % w kierunku kotła. Zamontować wyczystki komina oraz odprowadzenie

  kondensatu do kanalizacji.

  Kocioł zabezpieczony jest poprzez zawór bezpieczeństwa oraz przez naczynie wzbiorcze

  zlokalizowane wewnątrz kotła.

  2.7.3. Próba szczelności i odbiór instalacji.

  Po wykonaniu instalacji c.o., należy wykonać dwukrotne płukanie instalacji, a następnie wykonać

  próby szczelności na ciśnienie próbne pr+0,2, lecz co najmniej 0,4 MPa.

  Próbę ciśnienia przeprowadzić przy odłączonym naczyniu wzbiorczym, z zastosowaniem

  manometru tarczowego o średnicy tarczy min. 150mm, o zakresie 50 % większym od ciśnienia

  próbnego i działce elementarnej 0,01 MPa. Wynik próby należy uznać za pozytywny, jeżeli w ciągu

  20 min. manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

  2.7.4. Wentylacja pomieszczenia kotła

  W pomieszczeniu kotła zaprojektowano wentylację wywiewno – nawiewną grawitacyjną.

  1. Nawiew – otwór nawiewny typu „Z” 200x100 mm. Dolna krawędź otworu 0,3 m nad

  poziomem podłogi zakończony kratką wentylacyjną.

  2. Wywiew – kanałem prostym murowanym wyprowadzonym ponad dach o wym. 140x140

  mm z kratką wywiewną wewnątrz kotłowni.

  2.7.5. Instalacja wodociągowa.

  Budynek będzie zasilany w wodę z przyłącza wodociągowego PE 32. (Przyłącze wody stanowi

  osobne opracowanie).

  Przewody instalacji wodnej wykonać z rur i kształtek miedzianych łączonych przez lutowanie

  miękkie lub złączkami zaciskowymi. Przy przejściu przez ścianę należy zastosować tuleje

  przejściowe o dwie średnice większe od średnicy przewodu. Podłączenia do urządzeń wykona w

  bruzdach ściennych. Poziomy wody zimnej izolowane otulinami z pianki polietylenowej. Rury

  przechodzące przez przegrody budowlane układać w karbowanej rurze osłonowej typu "peszla".

  Stanowi ona zabezpieczenie rury przed uszkodzeniem w trakcie prac montażowych oraz gwarantuje

  pełną, naturalną kompensację wydłużeń cieplnych w trakcie pracy instalacji. Wielkość bruzdy

  powinna być dostosowana do średnic ułożonych w niej przewodów oraz grubości zastosowanych

  otulin izolacyjnych, powinna jednocześnie umożliwiać rozszerzalność termiczną przewodów.

  Dla opomiarowania zużycia wody obiekcie projektuje się wodomierz PoWoGaz typu JS-2,5 DN25,

  zlokalizowany w pomieszczeniu sanitariatów na typowej konsoli. Konsole zabudować w ścianie w

  metalowej skrzynce. Za wodomierzem zamontować zawór antyskażeniowy dn 25 mm.. Po

  wykonaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową szczelności instalacji wodnej. Przed

  przystąpieniem do próby ciśnieniowej należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy

  ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby zakłócić próbę lub ulec uszkodzeniu.

  Ciepła woda będzie przygotowywana w dwufunkcyjnym kotle gazowym.

  2.7.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

  Wewnętrzną instalację kanalizacyjną zaprojektowano z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych.

  Kielichy uszczelniać uszczelkami gumowymi. Piony kanalizacyjne prowadzić w ścianach oraz

  wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurą wywiewną wentylacyjną umieszczoną

  minimum 0,5 m nad połacią dachu.

  Przewody odpływowe z poszczególnych przyborów sanitarnych łączyć za pomocą kształtek PVC z

  zachowaniem minimalnych spadków.

  Wszystkie piony zaopatrzyć należy w czyszczaki. Piony tam gdzie to możliwe ukryć w ściankach

  działowych typu lekkiego, a w innych przypadkach obudować płytą gipsowo – kartonową lub inną.

  Podejścia do pionu należy ukryć wewnątrz ścianek działowych.

  Przyłącze kanalizacyjne stanowi osobne opracowanie.

  Całość robot wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –

  montażowych" tom II „Instalacje sanitarne i przemysłowe".

  2.7.7. Instalacja gazowa.

  Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych bez szwu, wg PN–80/H–74219

  łączonych przez spawanie. Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia

  armatury.

  Instalacja gazowa zasilać będzie dwufunkcyjny kocioł gazowy, o mocy 24 kW firmy VAILLANT

  typu ATMOmax PRO VUW 240-3 zlokalizowany w pomieszczeniu sanitariatów.

  Przed kotłem zamontować należy kurek odcinający oraz filtr gazu. Główny kurek gazowy DN 25,

  gazomierz G 6 wraz z reduktorem FM-10 umieszczono w naściennej szafce gazowej zlokalizowanej

  na zewnątrz obiektu. Instalacja zasilana będzie z przyłącza gazu PE 32 (wg odrębnego

  opracowania).

  Przewody poziome prowadzić pod stropem pomieszczeń sanitariatów. Przewody instalacji gazowej,

  w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku, należy

  lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania.

  Odległość między przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umożliwić

  wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowej powinny być usytuowane w

  odległości, co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów instalacyjnych.

  Przewody gazowe krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich

  oddalone, co najmniej o 20 mm.

  Przewody instalacji gazowej mocowane muszą być do ścian lub innych trwałych elementów

  wyposażenia budynku za pomocą zamocowań wykonanych z materiałów niepalnych. Odległość

  pomiędzy zamocowaniami przewodów gazowych do ściany nie powinny być większe niż 1,5 m. Dla

  dłuższych, prostych odcinków odległość ta może być zwiększona do 3,0 m.

  Przewody należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez dokładne oczyszczenie z rdzy, a następnie

  pokrycie ich farbą podkładową i nawierzchniową koloru żółtego.

  Przejścia przez ściany konstrukcyjne i stropy wykonać w rurach osłonowych (dobrać średnicę rury

  osłonowej o jedną średnicę większą od średnicy rury gazowej).

  2.7.8. Wentylacja grawitacyjna.

  W pomieszczeniach garaży zaprojektowano wentylację nawiewną grawitacyjną w postaci

  nawietrzaków podokiennych oraz wentylację wyciągową grawitacyjną przez wywietrzaki

  cylindryczne dn 200 montowane na podstawach dachowych typu B/II. Wewnątrz pomieszczeń

  kanały zakończyć okrągłymi deklami osiatkowanymi. W garażu 02 dodatkowo zaprojektowano

  komin wentylacyjny DN 160 do podłączenia odprowadzenia spalin. Komin wykonać ze stali

  kwasoodpornej.

  2.7.9. Wytyczne branżowe.

  2.7.9.1. Budowlano – konstrukcyjne.

  · posadzkę w pomieszczeniu kotła wykonać ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej,

  · w kotłowni zamontować kratkę ściekową i podłączyć ją do wewnętrznej kanalizacji

  sanitarnej,

  · wykonać otwory do zamontowania kanałów wentylacyjnych: nawiewnego i wywiewnego

  oraz przejście czopucha,

  2.7.9.2. Elektryczne.

  · w pobliże kotła doprowadzić energię elektryczną,

  · wszystkie gniazda i lampy w kotłowni gazoszczelne,

  · włączniki oświetlenia lokalizować na ścianie przy wyjściu,

  · czujnik temperatury zewnętrznej regulatora pogodowego umieścić na ścianie zewnętrznej od

  strony północnej lub północno-zachodniej, na wysokości ok. 2,5 m nad poziomem terenu,

  · w pomieszczeniu kotła przewidzieć jedno gniazdo wtykowe do światła o napięciu 220 V i

  jedno gniazdo 24 V,

  3. Lokalizacja zadania inwestycyjnego.

  Adres: Rymań, ul. Leśna, dz. Nr 190

  4. Szczegółowo zakres robót do wykonania określają:

  a) Projekt Budowlany: Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami

  funkcjonalnymi, remont, utwardzenie nawierzchni terenu, wewnętrzne instalacje sanitarne

  dla budynku Remizy OSP Rymań

  b) Przedmiar robót – roboty rozbiórkowe, izolacja ścian fundamentowych – część D, roboty

  murowe, dach, stolarka, roboty posadzkarskie, roboty tynkarskie i okładziny ścian, roboty

  malarskie, zabudowy lekkie, strop podwieszany, elewacja, obróbki blacharskie, instalacja

  odgromowa, opaska wokół budynku, nawierzchnia przed wjazdem i wejściem, kanalizacja

  sanitarna, instalacje wodociągowe, instalacja c.o., instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna

  – pozycje nr 1 do nr 207

  c) Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:

  - ST 1.0.0. Wymagania ogólne

  - SST 1.0.1. Roboty murowe

  - SST 1.0.2. Ściany i sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych

  - SST 1.0.3. Tynki

  - SST 1.0.4. Stolarka okienna i drzwiowa

  - SST 1.0.5. Roboty malarskie

  - SST 1.0.6. Wykonanie posadzek

  - SST 1.0.7. Okładziny wewnętrzne z materiałów ceramicznych

  - SST 1.0.8. Ocieplenie elewacji metodą bezspoinową

  - SST 1.0.9. Roboty dachowe

  - SST 1.0.10. Roboty drogowe

  - SST.1.0.11. Roboty izolacyjne

  - SST 1.2.0. Instalacje sanitarne, c.o. gazowe, cieplne i wentylacja

  5. Wycena robót.

  a) Kosztorysy ofertowe powinny zawierać wycenę wszystkich robót, ujętych w Projekcie

  Budowlanym i Przedmiarze robót, które umożliwią wykonanie robót zgodnie z przepisami i

  użytkowanie budynku zgodnie z przeznaczeniem

  b) przedmiar robót należy traktować, jako pomocniczy do wyceny robót, w wycenie należy ująć

  wszystkie roboty i urządzenia, które zdaniem Wykonawcy są bezwzględnie niezbędne do

  właściwego wykonania robót i przyszłej eksploatacji obiektu.

  c) Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania robót

  objętych Projektem Budowlanym na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia.

  d) Zamawiający dopuszcza wprowadzanie samodzielnych zmian do Przedmiarów robót.

  e) W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zakresem robót ujętym w Projekcie

  Budowlanym i Przedmiarze robót (za niskie lub za duże jednostki przedmiarowe, brak pozycji

  itp.) należy niezwłocznie zwrócić się w tej sprawie na piśmie do zamawiającego celem

  wyjaśnienia z Projektantem wykonującym Projekt Budowlany i Przedmiar robót. W

  przypadkach uzasadnionych wprowadzona zostanie korekta do Przedmiaru robót.

  f) Zamawiający nie dopuszcza żadnych upustów i rabatów w cenie oferty. W przypadku uznania

  przez Wykonawcę, że może złożyć ofertę z niższą ceną niż wychodzi z wyliczeń, powinien

  dokonać ponownego przeliczenia kosztorysów ofertowych.

  g) Zaoferowana cena poszczególnych robót na druku OFERTY powinna mieć jednoznaczne

  odzwierciedlenie w załączonych kosztorysach ofertowych.

  6. Gwarancja i rękojmia.

  Zamawiający żąda udzielenia przez Wykonawcę:

  a) Gwarancja na okres minimum 3 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

  b) Rękojmia za wady na okres minimum 3 lata i 3 miesiące od daty odbioru końcowego

  przedmiotu zamówienia.

  Oferty zawierające krótsze terminy gwarancji i rękojmi za wady, będą przez Zamawiającego

  odrzucone, jako niespełniające warunków Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OFERTY CZĘŚCIOWE

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  Rozdział V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OFERTY RÓWNOWAŻNE / OFERTY

  WARIANTOWE

  1. Ze względu na wskazane w Projektach Budowlanych i Przedmiarach robót nazwy firm,

  znaki towarowe itp. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających materiały i

  urządzenia równoważne.

  2. Materiały i urządzenia równoważne nie mogą być gorszej jakości, mniej funkcjonalne, o

  krótszym okresie użytkowania, itp.

  3. Do Wykonawcy należy obowiązek udokumentowania w przedkładanej Ofercie, że materiały

  i urządzenia równoważne spełniają minimalne wymagania przyjęte w Projekcie

  Budowlanym.

  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  Rozdział VI. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE / ROBOTY

  DODATKOWE

  1. Zamawiający dopuszcza udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1

  pkt. 6 i 7 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  2. Zgodnie z art. 67 ust 1 pkt. 5 roboty dodatkowe niewynikające z Dokumentacji Projektowej,

  których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu

  umowy, a których zakres nie przekroczy 10 % wartości uprzedniego zamówienia, Wykonawca

  obowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki,

  przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów. Roboty instalacji elektrycznej

  zostaną rozliczone zgodnie z punktem 3.

  3. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót nieprzewidzianych, odrębnie zleconych,

  niewynikających z Dokumentacji Projektowej, ustalone będzie kosztorysami dodatkowymi,

  sporządzonymi w oparciu o Przedmiar robót potwierdzony przez Inspektora nadzoru, przy

  przyjęciu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych przy

  sporządzaniu kosztorysu ofertowego. Odnośnie materiałów i sprzętu, który nie wystąpił w

  kosztorysach ofertowych zastosowane będą ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wyższe

  niż średnie publikowane przez SEKOCENBUD.

  Rozdział VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania zamówienia – 31.05.2008 r.

  W przypadku wystąpienia Warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót

  zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi przepisami nastąpi przerwa w wykonywaniu robót

  budowlanych. Termin wykonania robót zostanie wydłużony o okres przerwy w wykonywaniu robót.

  Rozdział VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSOBU

  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

  WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW

  1. Oferty, które nie będą spełniały warunków podanych w punkcie 2 i 3 będą przez zamawiającego

  odrzucone, jako niespełniające wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  2. Warunki wymagane od Wykonawcy, które bezwzględnie musi spełnić, aby nie został

  wykluczony z udziału w postępowaniu, a oferta była uznana za ważną i podlegała ocenie przez

  Komisję Przetargową:

  a) wykonanie minimum 60 % robót na zadaniu inwestycyjnym siłami własnymi, tj. przy użyciu

  własnego sprzętu i pracowników – nie dotrzymanie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty,

  3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

  a) zrealizowali w ostatnich 5 latach obiekt (robotę) o wartości i złożoności

  porównywalnej z przedmiotem zamówienia, co potwierdzą pozytywnymi referencjami

  od poprzednich zamawiających,

  b) dysponują osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu

  zamówienia, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

  (branże: budowlana, sanitarna) oraz należącymi do właściwej Okręgowej Izby

  Inżynierów Budownictwa.

  c) dysponują, co najmniej po jednej jednostce sprzętu niezbędnego do wykonania prac

  określonych w dokumentacji projektowej (własny, dzierżawiony lub wynajęty),

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

  zamówienia:

  a) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 30 % wartości

  składanej oferty;

  b) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy potwierdzający, że wykonawca

  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

  działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł

  c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.

  4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły:

  spełnia - nie spełnia.

  5. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z

  postępowania.

  Rozdział IX. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY - W CELU POTWIERDZENIA

  SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  1. Formularz Oferty – załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -

  wypełniony / przepisany zgodnie z zasadami podanymi w Rozdziale XIV punkt 2 i 3.

  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji

  działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

  składania ofert.

  3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków lub oświadczenie, że uzyskał

  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (na formularzu lub według wzoru

  formularza stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji).

  4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub

  społeczne lub oświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

  organu (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 2 do

  Specyfikacji).

  5. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i

  art. 24 Ustawy – Prawo zamówień publicznych (na formularzu lub według wzoru formularza

  stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji).

  Ponadto:

  - w przypadku składania oferty wspólnej przez grupę przedsiębiorców należy załączyć odrębnie

  wymagane w punktach nr 2 – 5 dokumenty i oświadczenia przez każdego Wykonawcę oraz

  Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie

  6. Informację na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczebności personelu

  kierowniczego, w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności

  jest krótszy w tym okresie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik

  nr 3 do Specyfikacji - POTENCJAŁ KADROWY)

  7. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz

  z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

  niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności

  (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji

  - POTENCJAŁ KADROWY)

  Do formularza należy załączyć kopie kadry przewidzianej do realizacji zamówienia - kierownik

  budowy, kierownicy robót branżowych

  - decyzje stwierdzające uprawnienia budowlane wg specjalności,

  - aktualne poświadczenia przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

  8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (z okresu prowadzenia działalności, jeżeli jest ona

  prowadzona przez okres krótszy niż 5 lat) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem

  i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości

  oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te

  zostały wykonane należycie (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego

  załącznik nr 4 do Specyfikacji - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE).

  Do formularza należy załączyć kopie:

  - referencje lub Protokoły odbioru robót (oddzielnie przed kosztorysami ofertowymi)

  9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada Wykonawca

  (na formularzu lub według wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji -

  WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I

  URZĄDZEŃ).

  10. Dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia, (jeżeli

  Wykonawca przewiduje korzystanie podwykonawców) – na formularzu lub według wzoru

  formularza stanowiącego załącznik nr 6 do Specyfikacji - PODWYKONAWCY.

  11. Oświadczenie o wysokości obrotów i dochodów w ostatnich 3 latach (na formularzu lub według

  wzoru formularza stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji – OŚWIADCZENIE

  FINANSOWE).

  12. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca

  posiada rachunek, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność

  kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

  składania ofert. Zamawiający wymaga udokumentowania posiadania środków finansowych lub

  zdolności kredytowej Wykonawcy w wysokości 30 % zaproponowanego wynagrodzenia brutto.

  13. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest

  ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

  w wysokości minimum 200.000 zł.

  14. Referencje lub inne dokumenty (np. protokoły odbioru robót) od poprzednich kontrahentów

  zamówień publicznych, potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane z należytą

  starannością.

  15. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej:

  - zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione

  w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

  a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub

  zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

  właściwego organu,

  c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

  Dokumenty, o których mowa w ppkt. „a” i „c” powinny być wystawione nie wcześniej

  niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert, dokument, o którym mowa w ppkt. „b”

  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.

  16. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

  Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 – składa zaświadczenie właściwego

  organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której

  dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy. Dokument

  powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

  17. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

  zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 15 a, b, c oraz w pkt. 16,

  zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,

  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

  gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma

  siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6

  miesięcy przed składaniem ofert – pkt. 15 ppkt. a i c oraz 16 i nie wcześniej niż 3 miesiące – pkt.

  15 ppkt. b.

  Ponadto należy do Oferty dołączyć:

  18. Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przekazanych przedmiarów robót (z

  zachowaniem układu, kolejności i podstaw otrzymanego przedmiaru robót) tj. każda pozycja z

  przedmiaru robót powinna być wyceniona, bez pominięć pozycji.

  19. Zestawienie materiałów wraz z ich wartością oraz zestawienie pracy sprzętu.

  Rozdział X. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO

  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ

  I DOKUMENTÓW

  1. Zamawiający informuję, że we wszystkich sprawach proceduralnych dotyczących

  prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne należy kontaktować się z Inspektorem

  nadzoru, który na podstawie zawartej umowy jest zobowiązany do przygotowywania wyjaśnień

  i odpowiedzi na pytania.

  2. Dane teleadresowe Inspektora nadzoru:

  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji

  Ul. Wojska Polskiego 119, 73-110 Stargard Szczeciński

  Telefon / fax 091-578-39-97, email: prezes@poi-stargard.pl

  Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00

  3. Zamawiający informuje, że posiada następujący adresy poczty elektronicznej:

  ug_ryman@zeto.koszalin.pl

  4. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną z tym, że zapytania, wnioski i

  inne dokumenty przesłane drogą elektroniczną, muszą być przesłane niezwłocznie w formie

  pisemnego dokumentu podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  5. Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji

  Istotnych Warunków Zamówienia.

  6. Zamawiający udzieli odpowiedzi na każde zapytanie, które otrzyma, co najmniej 6 dni przed

  terminem składania ofert.

  7. Odpowiedzi w formie pisemnej będą udzielane bezzwłocznie, z jednoczesnym rozesłaniem tak

  treści zapytania jak i odpowiedzi na nie do wszystkich uczestników postępowania, którzy

  otrzymali Specyfikację bez ujawniania, kto zgłaszał zapytanie (art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy - prawo

  zamówień publicznych).

  8. Zapytania można kierować na adres Zamawiającego, przesłać telefaksem pod nr 0-94-35-83-127

  w godz. 7.00 - 15.00, następnie przesyłając w formie pisemnej na adres:

  Urząd Gminy Rymań

  Ul. Szkolna 7, 78 – 125 Rymań

  9. Zapytania i wnioski złożone po godzinie 15.00 będą traktowane, jako złożone następnego dnia

  roboczego.

  10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert

  Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację

  Istotnych Warunków Zamówienia.

  11. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią Specyfikacji Istotnych

  Warunków Zamówienia i zostanie doręczona do wszystkich Wykonawców. Przekazane

  Wykonawcom zmiany i modyfikacje będą dla nich wiążące.

  12. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom

  uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień lub zmian w przygotowywanych ofertach W tym

  wypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej

  ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

  13. Nie przewiduje się zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnień Specyfikacji. Zaleca się,

  aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na terenie przyszłego

  placu budowy), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

  Rozdział XI. OSOBY UPRAWNIONE DO BEZPOŚREDNIEGO

  KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznacza się następujące

  osoby:

  Pan Sławomir Florczak – Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji w Stargardzie – telefon / fax (091)

  578-39-97 w godz. 7 şş – 15şş email: prezes@poi-stargard.pl

  Rozdział XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  W związku z tym, że koszty przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne są nieznaczne

  Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców wnoszenia wadium zgodnie z art. 45 ust. 2

  Ustawy – prawo zamówień publicznych.

  Rozdział XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego, jako termin

  składania ofert.

  Dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania złożoną ofertą.

  Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  1. Ofertę należy przedłożyć na cały zakres zamówienia objęty Projektem Budowlanym i

  przedmiarem robót – Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani też

  wariantowych.

  2. Ofertę należy opracować na Druku załącznika nr 1 do niniejszej Specyfikacji lub też według

  wzoru załącznika, bez dokonywania zmian w treści – wprowadzenie zmian do treści Oferty

  będzie potraktowane jako Oferta alternatywna i spowoduje jej odrzucenie.

  3. Druk Oferty powinien zawierać:

  a) miejscowość i datę sporządzenia oferty,

  b) nazwę i dokładny adres Wykonawcy, numer telefonu, fax, e-mail,

  c) numer NIP i numer REGON,

  d) nazwisko, imię i stanowisko osoby upełnomocnionej do zawierania umów w imieniu

  Wykonawcy (osoba ta winna podpisać złożone dokumenty przetargowe),

  e) ogólną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego netto plus podatek VAT cyfrowo i kwotę łączną

  brutto – cyfrowo i słownie,

  f) kwotę wynagrodzenia netto w rozbiciu na wyszczególnione elementy robót,

  g) elementy kosztorysowania (R, Ko, Kz, Z) zastosowane w kosztorysie ofertowym,

  h) okres gwarancji i rękojmi na roboty będące przedmiotem przetargu, warunki serwisu

  gwarancyjnego,

  i) informacja o formie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  j) zaproponowane warunki płatności za wykonanie robót,

  k) oświadczenia Wykonawcy.

  l) wyszczególnienie załączników do oferty.

  4. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami

  niniejszej Specyfikacji.

  5. Dokumenty składające się na ofertę należy ułożyć według kolejności podanej w Rozdziale IX

  Specyfikacji. Dokumenty należy ułożyć w segregatorze, zbindować, itp. w celu uniemożliwienia

  wypadania kartek lub dekompletacji.

  6. Do oferty należy załączyć szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, obejmujący

  okresy miesięczne z podziałem na poszczególne roboty według branż.

  7. Do oferty należy załączyć kosztorysy ofertowe.

  8. Do oferty należy załączyć zestawienie materiałów wraz z ich wartością oraz zestawienie pracy

  sprzętu.

  9. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię jakiegoś dokumentu

  powyższa kopia powinna być potwierdzona „Za zgodność z oryginałem” i podpisana przez

  osobę reprezentującą Wykonawcę.

  10. Wykonawcy przedstawiają oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę i powodują odrzucenie oferty.

  11. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem

  nieważności.

  12. Ofertę należy napisać na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz

  powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszystkie

  załączniki do oferty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być również podpisane

  przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  13. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych

  dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

  14. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany należy parafować przez osobę

  podpisującą ofertę (bez kosztorysów ofertowych). Kosztorysy ofertowe należy parafować na

  stronie tytułowej zawierającej cenę danego kosztorysu, na stronach zawierających tabelę scaloną

  danego elementu kosztorysu i na końcu kosztorysu.

  15. Ofertę należy złożyć w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

  16. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości i formie określonej przez Zamawiającego.

  17. Oferta powinna zawierać zaświadczenia i oświadczenia zgodnie z wymogami Specyfikacji.

  18. Oferta powinna być zgodna w kwestii jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu zamówienia i

  warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia oraz zasadami Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  Rozdział XV. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

  1. Wykonawca powinien przedłożyć ofertę zawierającą cenę kompleksowego wykonania robót

  objętych Projektami Budowlanymi na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia.

  2. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie korekt do przedmiarów robót.

  3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy zakresem robót ujętym w Projekcie

  Budowlanym i przedmiarach robót (za niskie lub za duże jednostki przedmiarowe, brak pozycji

  itp.) należy niezwłocznie zwrócić się w tej sprawie na piśmie do zamawiającego celem

  wyjaśnienia z Projektantem wykonującym projekt budowlany i przedmiary robót. W

  przypadkach uzasadnionych wprowadzona zostanie korekta do przedmiarów robót.

  4. Zamawiający nie dopuszcza żadnych upustów i rabatów w cenie oferty. W przypadku uznania

  przez Wykonawcę, że może złożyć ofertę z niższą ceną winien dokonać ponownego przeliczenia

  kosztorysów ofertowych.

  5. Zaoferowana cena poszczególnych robót na druku OFERTY powinna mieć jednoznaczne

  odzwierciedlenie w załączonych kosztorysach ofertowych.

  6. Zaokrąglenia końcowych wartości kosztorysowych i wartości podanych na druku Oferty – do 2

  miejsc po przecinku.

  7. W przypadku błędów w obliczeniu ceny oferty, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy - prawo

  zamówień publicznych Oferta zostanie odrzucona.

  8. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w następujący sposób:

  a) jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie,

  przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie,

  b) jeżeli obliczona cena (punkt 2 Oferty) nie odpowiada sumie cen ryczałtowych, przyjmuje

  się, że prawidłowo podano poszczególne ceny ryczałtowe.

  Rozdział XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

  Rozliczenie miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie się odbywało w walucie polskiej.

  Rozdział XVII. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Wybór najkorzystniejszej oferty spośród Ofert niepodlegających odrzuceniu Komisja Przetargowa

  przeprowadzi w oparciu o poniższe kryterium

  Cena - 100 %,

  Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu odbędzie się w skali punktowej 0 – 100 pkt.

  Cena najniższa otrzymuje 100 pkt. waga kryterium – 100 %

  cena najniższa oferty niepodlegającej odrzuceniu x 100 pkt. x waga kryterium ( 100 % )

  cena ocenianej oferty Wykonawcy

  Rozdział XVIII. MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Miejsce składania ofert.

  a) Oferty winny być składane w siedzibie Zamawiającego:

  Urząd Gminy Rymań

  ul. Szkolna 7, 78-3125 Rymań

  Sekretariat – pokój nr 13

  b) Na zewnętrznej kopercie „Oferty” oznaczona zostanie data i godzina złożenia oraz nadany

  numer według kolejności wpływu.

  c) Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty.

  2. Termin przyjmowania ofert.

  a) Oferty przygotowane zgodnie z niniejszą Specyfikacją przyjmowane są przez Zamawiającego do

  dnia 05.02.2008 r. do godz. 10.00

  b) Oferty złożone po tym terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej, po upływie

  terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

  c) Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie

  złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Zamawiającego, a nie termin np. wysłania

  oferty listem poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.

  3. Opakowanie i oznaczenie dokumentów przetargowych.

  Kompletne dokumenty ofertowe odpowiednio opisane i ułożone zgodnie z wymogami Specyfikacji

  należy umieścić w podwójnej kopercie / opakowaniu:

  a) Koperta / opakowanie zewnętrzna(e), odporna(e) na uszkodzenia mechaniczne, pozbawiona(e)

  wszelkich oznakowań identyfikacyjnych Wykonawcę (jak nadruk firmowy, pieczęć, nadawca

  itp.) zaadresowana(e) na adres Zamawiającego, opisana(e):

  O F E R T A

  Przetarg nieograniczony – Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami

  funkcjonalnymi, remont budynku OSP w Rymaniu.

  Nie otwierać przed dniem 05.02.2008 r. godz. 10.10

  b) koperta / opakowanie wewnętrzna(e), zawierająca(e) dokumenty ofertowe, oznaczona(e)

  pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres) tak, aby można było ją odesłać bez otwierania, jeśli

  wpłynie po terminie lub nie będzie zabezpieczona wadium w sposób wymagany w Specyfikacji

  zaadresowana na Zamawiającego i oznakowana „ O F E R T A - PRZETARG ........” tak jak

  zewnętrzna.

  4. Zmiana lub wycofanie oferty.

  a) Wykonawca, który złożył ofertę może przed upływem wymaganego terminu do składania ofert,

  dokonać w niej zmian i uzupełnień lub ją wycofać, pod warunkiem pisemnego powiadomienia

  Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty,

  b) Powiadomienie, o jakim mowa w pkt. „ a ” należy złożyć w miejscu, w terminie, w sposób, w

  formach przewidzianych do składania ofert, z tym że koperta zewnętrzna musi być dodatkowo

  oznaczona określeniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

  c) Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu

  składania ofert.

  5. Komisja przetargowa.

  a) Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzi i oceny ofert dokona powołana przez

  Zamawiającego Komisja Przetargowa.

  b) Zasady powołania członków komisji przetargowej i tryb pracy określa Ustawa – Prawo

  zamówień publicznych.

  c) Skład Komisji Przetargowej zostanie podany podczas otwarcia ofert.

  6. Otwarcie ofert.

  a) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2008 roku o godzinie 10.10 w siedzibie Urzędu Gminy w

  Rymaniu, ul. Szkolna 7 – pokój nr 7 – sala konferencyjna.

  b) W części jawnej czynności Komisji Przetargowej mogą być obecni Przedstawiciele

  Wykonawców, upełnomocnieni do reprezentowania Wykonawców.

  c) W pierwszej kolejności Komisja Przetargowa dokona otwarcia kopert zewnętrznych

  zawierających dokumenty przetargowe oznaczone jako oferty „WYCOFANIE” oraz które

  wpłynęły po terminie. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane.

  d) W następnej kolejności otwarte zostaną oferty oznaczone określeniem „ZMIANA”. Oferta

  Wykonawcy, który złożył „ Zmienioną ofertę ” w zakresie, którego dotyczą zmiany nie będzie

  odczytywana.

  e) Pozostałe oferty Komisja Przetargowa otwiera ujawniając:

  - imię i nazwisko, nazwę ( firmę) i adres Wykonawcy,

  - informacje dotyczące ceny oferty,

  f) Wykonawcom, którzy nie brali udziału podczas otwarcia ofert przez Komisję Przetargową (na ich

  wniosek), przesłane zostaną dane odnotowane na druku ZP-12.

  g) W części niejawnej Komisja Przetargowa sprawdzi poprawność formalną i dokona oceny

  merytorycznej dokumentów przetargowych.

  7. Odrzucenie oferty.

  Oferta poprawna formalnie zostanie przez Komisję Przetargową odrzucona z powodu stwierdzenia

  choćby jednego z uchybień i odstępstw od postanowień Ustawy – prawo zamówień publicznych i

  niniejszej Specyfikacji, takich np. jak:

  a) jest niezgodna z ustawą – prawo zamówień publicznych,

  b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  d) Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  e) Oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na

  podstawie art. 88

  f) Wykonawca nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań

  określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych, Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia i ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym,

  g) Inny niż polski język, w którym sporządzono ofertę i jej dokumenty,

  h) Cena podana w walucie obcej,

  i) Stwierdzenie złożenia więcej niż jednej oferty przez ten sam podmiot,

  j) Wykonawca nie wyraża zgody na poprawienie oczywistych pomyłek w tekstach

  dokumentów przetargowych składających się na ofertę,

  k) Oferta nie zawiera kompleksowego wykonania robót,

  l) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

  m) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

  8. Badanie i wybór oferty najkorzystniejszej

  a) Badanie ofert zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową w trakcie posiedzeń

  niejawnych.

  b) W toku badania ofert Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia liczby ważnych

  ofert. W przypadku nie złożenia żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu przetarg zostanie

  unieważniony.

  c) Zamawiający dokona badania ofert i sprawdzi czy spełniają wymogi ogłoszenia o przetargu

  nieograniczonym, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz czy nie naruszają zasady

  Ustawy - prawo zamówień publicznych.

  d) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

  Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

  e) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w

  obliczeniu ceny, zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

  f) Nie wyrażenie zgody w terminie 7 dni przez Wykonawcę na poprawienie oczywistej omyłki

  rachunkowej w obliczeniu ceny spowoduje odrzucenie oferty.

  g) Członkowie Komisji Przetargowej w oparciu o dostarczone dokumenty i załączniki przydzielać

  będą oceny punktowe na zasadach określonych w rozdziale XVII Specyfikacji.

  h) W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie (gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena)

  Zmawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym

  przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  i) Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym

  w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i w Specyfikacji Istotnych

  Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

  j) Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w

  miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz przesyłając zawiadomienie wszystkim

  Wykonawcom.

  9. Unieważnienie postępowania

  Postępowanie zostanie unieważnione w następujących przypadkach:

  a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na

  sfinansowanie zamówienia,

  c) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, zostały

  złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

  d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

  zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

  e) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie

  zamówienia publicznego.

  Rozdział XIX. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY

  1. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niż 7 dni od

  dnia wysłania informacji do Wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej.

  2. W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający

  określi termin i miejsce zawarcia Umowy.

  3. Przed podpisaniem Umowy wyłoniony w przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść

  zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10,0 % kwoty

  zaproponowanego wynagrodzenia brutto za wykonanie robót.

  4. Jeżeli wybrany Wykonawca:

  a) uchyla się od zawarcia umowy,

  b) lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  c) lub przedstawił w ofercie dane nieprawdziwe,

  5. Zamawiający wybiera tę ofertę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę

  punktów, chyba że złożono tylko jedną ważna ofertę i nie upłynął czas związania ofertą.

  Rozdział XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO

  WYKONANIA UMOWY

  1. Wybrany Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia

  zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiąca 10,0 % zaoferowanego

  wynagrodzenia brutto w jednej lub w kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z

  tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z

  dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  2. Warunki wniesienia, formy oraz termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  określone zostały w umowie stanowiącej załącznik nr 8 do Specyfikacji.

  Rozdział XXI . UMOWA RAMOWA

  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  Rozdział XXII. POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE

  DO UMOWY - WZÓR UMOWY

  1. Integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowi Projekt Umowy o

  roboty budowlane – załącznik nr 8.

  2. Projekt Umowy o roboty budowlane jest wiążący dla Wykonawcy i na jego podstawie

  zostanie zawarta umowa z wybranym Wykonawcą robót.

  3. Zmianom podlegać będą tylko te punkty umowy, które wymagają wypełnienia i

  doprecyzowania zgodnie z przyjętą Ofertą wybranego wykonawcy robót.

  Rozdział XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

  Uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którzy uznają, że został

  naruszony w toku postępowania ich interes prawny przysługują środki odwoławcze w postaci

  protestów w trybie i na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  Rozdział XXIV. INNE INFORMACJE

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia części robót z zakresu umownego bez prawa

  naliczania odszkodowania za roboty niewykonane przez Wykonawcę.

  2. W przypadku bardzo niesprzyjających Warunków atmosferycznych wykonanie robót zostanie

  przerwane do momentu ich poprawy.

  3. W przypadku zmian projektowych wprowadzonych na wniosek Zamawiającego – nastąpi

  odpowiednia korekta wynagrodzenia wykonawcy z zachowaniem elementów kosztorysowania,

  cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych do wyceny robót w kosztorysie ofertowym.

  4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.

  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

  5. Wymaga się od Wykonawców dokonania wizji lokalnej przyszłego placu budowy i zapoznanie z

  Projektem Budowlanym.

  6. Wszelkie kwestie proceduralne nieujęte w niniejszej Specyfikacji reguluje Ustawa - Prawo

  zamówień publicznych.

  7. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedna ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną

  ofertę zostanie wyłączony z postępowania.

  8. Do czynności podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  przez Zamawiającego i Wykonawców stosuje się, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w

  ustawie i przepisach odrębnych, przepisy Kodeksu Cywilnego.

  9. Zamówienie publiczne będzie udzielone wyłącznie Wykonawcy, który został wybrany na zasadach

  określonych w Ustawie - Prawo zamówień publicznych.

  Rozdział XXV . AUKCJA ELEKTRONICZNA

  Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

  Rozdział XXVI . Z A Ł Ą C Z N I K I – STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ SIWZ

  Załącznik nr 1 - Formularz oferty

  Załącznik nr 2 - Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 i art. 24 Ustawy - Prawo zamówień publicznych

  Załącznik nr 3 - Potencjał kadrowy

  Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe

  Załącznik nr 5 - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń

  Załącznik nr 6 - Podwykonawcy

  Załącznik nr 7 - Oświadczenie finansowe

  Załącznik nr 8 - Umowa o roboty budowlane

  Załącznik nr 9 – Przedmiar robót – roboty rozbiórkowe, izolacja ścian fundamentowych – część D,

  roboty murowe, dach, stolarka, roboty posadzkarskie, roboty tynkarskie i okładziny

  ścian, roboty malarskie, zabudowy lekkie, strop podwieszany, elewacja, obróbki

  blacharskie, instalacja odgromowa, opaska wokół budynku, nawierzchnia przed

  wjazdem i wejściem, kanalizacja sanitarna, instalacje wodociągowe, instalacja c.o.,

  instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna – pozycje nr 1 do nr 207

  Załącznik nr 10 – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót

  a) ST 1.0.0. Wymagania ogólne

  b) SST 1.0.1. Roboty murowe

  c) SST 1.0.2. Ściany i sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych

  d) SST 1.0.3. Tynki

  e) SST 1.0.4. Stolarka okienna i drzwiowa

  f) SST 1.0.5. Roboty malarskie

  g) SST 1.0.6. Wykonanie posadzek

  h) SST 1.0.7. Okładziny wewnętrzne z materiałów ceramicznych

  i) SST 1.0.8. Ocieplenie elewacji metodą bezspoinową

  j) SST 1.0.9. Roboty dachowe

  k) SST 1.0.10. Roboty drogowe

  l) SST.1.0.11. Roboty izolacyjne

  m) SST 1.2.0. Instalacje sanitarne, c.o. gazowe, cieplne i wentylacja

  Załącznik nr 11 – Projekt Budowlany: Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami

  funkcjonalnymi, remont, utwardzenie nawierzchni terenu, wewnętrzne instalacje

  sanitarne dla budynku Remizy OSP Rymań

  Zatwierdzam

  Wójt Gminy Rymań

  Mirosław Terlecki

  SIWZ opracował:

  POI Stargard

  Wszelkie prawa zastrzeżone ©

  ............................................................

  miejscowość, data

  pieczęć firmowa Wykonawcy

  Wójt Gminy Rymań

  ul. Szkolna 9

  78 – 125 Rymań

  O F E R T A

  Nazwa i siedziba Wykonawcy

  ................................................................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  telefon ................................ fax ................................ e-mail: ........................@................................

  NIP nr ............................................................... REGON ................................................................

  Osoba reprezentująca Wykonawcę: ...................................................................................................

  Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

  gospodarczej nr*: ............................... z dnia ..................................

  Nawiązując do zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie

  przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ...... z dnia

  .................. r. pozycja .............. na:

  Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont

  budynku OSP w Rymaniu.

  1. Oferujemy wykonanie robót objętych zaproszeniem zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych

  Warunków Zamówienia.

  2. Oferujemy wykonanie robót za cenę ryczałtową netto ..................................................... złotych

  plus podatek VAT w wysokości .............. % tj. ...................................................... złotych

  Łącznie ..................................................... złotych

  (słownie: ...........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................)

  3. Do wyceny robót zastosowano następujące składniki ceny kosztorysowej:

  - roboczogodzina - ...........................................

  - koszty ogólne - ...........................................

  - koszty zakupu - ...........................................

  - zysk - ...........................................

  - Ceny materiałów i pracy sprzętu - stanowią załączniki do poszczególnych kosztorysów

  ofertowych.

  4. Deklarujemy wykonania zadania inwestycyjnego w terminie do ………………………. r.

  5. Zamówienie zamierzamy wykonać sami / Zamówienie zamierzamy realizować przy pomocy

  podwykonawców wymienionych na załączniku nr 6 *.

  6. Na wykonane roboty udzielamy 36 miesięcznej gwarancji i 39 miesięcznej rękojmi za wady,

  liczonej od dnia odbioru końcowego robót. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w terminie

  ...................godzin / dni * od daty zgłoszenia.

  7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie

  wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania

  oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy, zapoznaliśmy się z projektami

  budowlanymi, sporządziliśmy kompleksowo bez zmian i pominięć kosztorysy ofertowe na

  podstawie przekazanych przedmiarów robót).

  8. Oświadczamy, że zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Umowa o roboty

  budowlane została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej

  oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie

  wyznaczonym przez Zamawiającego.

  9. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w

  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  10. Deklarujemy wpłacenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 %

  wartości robót brutto w formie ..................................................................................................

  11. Proponujemy następujące warunki płatności za wykonanie robót:

  a) faktury przejściowe płatne do wysokości ............ % wartości robót

  Podpisano:

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  * niepotrzebne skreślić

  12. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić):

  ZAŁĄCZNIK NR 2

  F O R M U L A R Z

  OŚWIADCZENIE

  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

  Nazwa Wykonawcy:

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Adres:

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Telefon ………………………............. fax ……………………………………

  Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że

  spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

  publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  Treść art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  OŚWIADCZENIE

  o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

  Nazwa Wykonawcy:

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Adres:

  ......................................................................................................................................................

  ......................................................................................................................................................

  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z

  dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.

  1163 ze zm.)

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  Treść art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych:

  1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

  1. wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując

  je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte

  wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  2. wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu

  upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez

  likwidację majątku upadłego,

  3. wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub

  wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  4. osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

  5. spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,

  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi

  gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

  przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

  6. spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o

  udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo

  przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo

  skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa

  skarbowego.

  7. spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

  8. osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z

  postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

  przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

  majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu

  popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

  9. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów

  zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

  10. wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3.

  2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

  1. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia

  oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej

  konkurencji,

  2. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

  3. nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

  lub złożone dokumenty zawierają błędy,

  4. nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania z ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

  ZAŁĄCZNIK NR 3

  F O R M U L A R Z

  POTENCJAŁ KADROWY

  Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  Adres Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  Numer telefonu ................................................. Numer fax .............................................................

  PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE

  2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.

  Personel kierowniczy

  Pozostała kadra

  Razem

  (KADRA INŻYNIERYJNO-TECHNICZNA)

  Nazwisko i imię Wykształcenie

  numer

  uprawnień

  Proponowana

  rola w

  realizacji

  zamówienia

  Lata

  doświadczenia

  Opis doświadczenia

  ( miejsce pracy, stanowisko,

  itp.)

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  ZAŁĄCZNIK NR 4

  F O R M U L A R Z

  DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

  Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Adres Wykonawcy................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Numer telefonu ................................................. Numer fax .............................................................

  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, odpowiadających swoim

  rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z

  załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

  (potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami).

  Rodzaj zamówienia, miejsce,

  charakterystyka

  Nazwa

  Zamawiającego,

  adres, telefon,

  osoba do kontaktu

  Całkowita wartość

  zamówienia

  Wartość za, którą

  Wykonawca był

  odpowiedzialny

  Czas trwania

  zamówienia –

  daty

  ( od – do )

  Parametry:

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  ZAŁĄCZNIK NR 5

  F O R M U L A R Z

  WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

  NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

  Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ................................................................................................................................................................

  Adres Wykonawcy................................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Numer telefonu ................................................. Numer fax .............................................................

  Opis ( rodzaj, nazwa producenta, model ) Wielkość Ilość

  rok

  produkcji

  Nazwa właściciela

  (własny /

  dzierżawiony /

  wynajem)

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  ZAŁĄCZNIK NR 6

  F O R M U L A R Z

  P O D W Y K O N A W C Y

  Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Adres Wykonawcy................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  Numer telefonu ................................................. Numer fax .............................................................

  Nazwa i adres podwykonawcy Rodzaj powierzonej części

  zamówienia

  Wartość

  powierzonej części

  zamówienia

  Wartość zamówienia: ................................................................................................................ złotych

  Wartość części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców: ................................... złotych

  Procentowy udział w realizacji zamówienia podwykonawców : ............................... %

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  ZAŁĄCZNIK NR 7

  F O R M U L A R Z

  OŚWIADCZENIE FINANSOWE

  Nazwa Wykonawcy ...............................................................................................................................

  ...............................................................................................................................................................

  Adres Wykonawcy................................................................................................................................

  ..............................................................................................................................................................

  Numer telefonu ................................................. Numer fax .............................................................

  2005 r. 2006 r. 2007 r.

  Obroty

  Zobowiązania

  Należności

  Podpisano

  (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

  ZAŁĄCZNIK NR 8

  UMOWA O WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - PROJEKT

  Umowa o roboty budowlane nr ............/2008

  zawarta w dniu ............…2008 r. w Rymaniu, pomiędzy:

  Gminą Rymań, zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

  - Wójta – Mirosława Terleckiego

  a

  firmą …….............................................…..............………………....................................... zwaną w

  dalszej części Umowy „ Wykonawcą ”, mającą siedzibę ..................................................................…

  ..............................…....... działającą na podstawie wpisu do Rejestru …………………......................

  reprezentowaną przez:

  .............................................................

  .............................................................

  lub ( w zależności od formy prawnej wybranego Wykonawcy)

  [a .....................................................................………...........................................................................

  będącym właścicielem ............................................................................... zwanym w dalszej części

  Umowy „ Wykonawcą ”, z siedzibą w ................................................................................................

  działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności nr.…….........…- reprezentowanym przez:

  .............................................................

  .............................................................]

  w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą z dnia 29

  stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) i

  dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została

  zawarta umowa o następującej treści:

  § 1

  1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty, zwane dalej w umowie

  „przedmiotem umowy” – Docieplenie i zmiana elewacji, przebudowa ze zmianami

  funkcjonalnymi, remont budynku OSP w Rymaniu.

  2. Na przedmiot umowy określony w pkt. 1 składa się następujący zakres robót:

  2.1. Roboty budowlane

  2.2. Instalacje sanitarne

  3. Zakres rzeczowy robót określa szczegółowo Projekt Budowlany.

  4. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z technologią wskazaną

  przez projektanta w Projekcie Budowlanym.

  § 2

  1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na: .................2008 r.

  2. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na 31.05.2008 r.

  § 3

  Strony zgodnie ustalają, że dokumenty w postaci:

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami,

  - Oferta zawierająca wszystkie załączone dokumenty i kosztorysy ofertowe

  stanowią integralną część niniejszej umowy.

  § 4

  1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w niezbędnym zakresie w terminie do

  ..................2008 r.

  2. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć projekt budowlany w 1 egzemplarzu, który określa

  przedmiot umowy w terminie do dnia .............……2008 r.

  § 5

  1. Zamawiający zawiadamia, że nadzór inwestorski sprawować będzie: Przedsiębiorstwo Obsługi

  Inwestycji w Stargardzie Szczecińskim zwane dalej w tekście umowy „Inspektorem Nadzoru”.

  2. Inspektor nadzoru działa w granicach zawartej umowy i umocowania określonego przepisami

  Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

  1118 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

  § 6

  2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zakres robót - według

  Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków

  Zamówienia.

  3. Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i

  zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem,

  dobrą jakością i właściwą organizacją.

  4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie - .................................................................

  5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji

  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.

  U. Nr 120 z 10.07.2003 r., poz. 1126).

  6. Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia doprowadzi wodę i energię elektryczną na teren

  budowy stosownie do potrzeb budowy.

  7. Wykonawcę obciążają koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urządzeń obiektów

  tymczasowych na terenie budowy.

  8. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu

  budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania

  przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

  9. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od

  przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze,

  zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

  10. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go

  Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

  11. Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu

  prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić

  warunki bezpieczeństwa.

  12. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów

  państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych

  Ustawą - prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą

  Ustawą.

  § 7

  1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z

  określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w wysokości

  zaproponowanego wynagrodzenia brutto.

  2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  a) roboty, obiekty, budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z

  wykonywaniem robót - od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych.

  b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących

  pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami

  budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie objętym inwestycją.

  3. Wykonawca w imieniu swoim zapewni następujące ubezpieczenia pokrywające okres od daty

  rozpoczęcia do zakończenia przedmiotu umowy:

  a) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego przez

  Wykonawcę,

  b) ubezpieczenie na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego przez Wykonawcę w stosunku

  do osób upoważnionych do przebywania na placu budowy oraz w stosunku do osób, które nie

  przebywają na placu budowy,

  c) ubezpieczenie od zniszczenia robót i materiałów podczas budowy,

  § 8

  1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

  2. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom

  wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Ustawy

  - Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz Projektu

  Budowlanego.

  3. Na każde żądanie Zamawiającego lub upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub

  Inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych

  materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z

  Polską Normą lub aprobatą techniczną.

  4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do

  zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na

  terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

  5. Wykonawca wykona przedmiot umowy, co najmniej w 60 % w siłach własnych tj. przy użyciu

  własnego sprzętu i pracowników – nie dotrzymanie tego warunku może spowodować

  rozwiązanie umowy.

  6. Zgodnie z przyjętą ofertą Podwykonawcami robót będą następujące firmy i / lub osoby*( zostanie

  usunięty zapis w przypadku nie korzystania z podwykonawców):

  a) ...........................................................................................................................................................

  b) ............................................................................................................................................................

  które, będą wykonywać następujący zakres robót*

  a) ...........................................................................................................................................................

  b) ...........................................................................................................................................................

  7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje

  przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną, a także

  odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom.

  8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wzajemnych rozliczeń z Podwykonawcami

  robót.

  9. W przypadku zamiaru wprowadzenia innych Podwykonawców niż podani w pkt. 6, należy

  uzyskać akceptację Zamawiającego.

  10. Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z możliwości dokonania płatności

  bezpośrednio na rachunki bankowe Podwykonawców uzgodnionych pomiędzy stronami. W

  przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z tego prawa, Wykonawca zobowiązany będzie do

  wyszczególnienia w odrębnym załączniku do faktury wymienionych Podwykonawców.

  Załącznik ten stanowił będzie dyspozycję płatności ze strony Wykonawcy na rzecz tych

  Podwykonawców, przypadających im należności z danej faktury na wskazane numery

  rachunków bankowych Podwykonawców. Zapis powyższy nie daje roszczenia Podwykonawcom

  do domagania się zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.

  (Zapisy punktów 6–10 zostaną usunięte z umowy w przypadku nie korzystania z podwykonawców)*

  § 9

  1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją istotnych

  warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, jest wynagrodzenie

  ryczałtowe.

  2. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą netto - .............................. zł

  plus podatek VAT w wysokości – .............. % tj. .................. zł – łącznie - ............................... zł

  (słownie: ..........................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................)

  3. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji przez okres realizacji przedmiotu umowy.

  4. W przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku od towarów i usług VAT niezależnej od

  Zamawiającego i Wykonawcy nastąpi stosowna korekta wynagrodzenia Wykonawcy.

  6. Podstawę do określenia wyżej wymienionych kwot stanowi Projekt Budowlany i ilości robót

  wynikające z Projektu. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy

  Projektem Budowlanym, a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z Projektu

  Budowlanego.

  7. Kwota określona w punkcie 2 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy

  wynikające wprost z Projektu Budowlanego, jak również nieujęte w Projekcie Budowlanym, a

  niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności podatek VAT, wszelkie roboty

  przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza

  budowy, tablic informacyjnych i reklamowych, obsługi geodezyjnej budowy, koszty

  ubezpieczenia budowy i robót.

  8. W przypadku, gdy Zamawiający zaniecha realizacji w całości lub niektórych robót nastąpi

  ograniczenie zakresu umownego oraz stosowna korekta wynagrodzenia Wykonawcy, bez prawa

  do odszkodowania z tego tytułu.

  9. W przypadku zmian projektowych wprowadzonych na wniosek Zamawiającego – nastąpi

  odpowiednia korekta wynagrodzenia wykonawcy z zachowaniem elementów kosztorysowania,

  cen materiałów i pracy sprzętu zastosowanych do wyceny robót w kosztorysie ofertowym.

  10. Roboty dodatkowe, nieobjęte Projektem Budowlanym, których potwierdzona przez

  Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres nie

  przekroczy 10 % wartości uprzedniego zamówienia, Wykonawca obowiązany jest wykonać na

  dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, przy zachowaniu tych samych

  norm, parametrów i standardów.

  11. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych nieprzewidzianych, odrębnie

  zleconych, niewynikających z projektu budowlanego, ustalone będzie kosztorysami

  dodatkowymi, sporządzonymi w oparciu o przedmiar robót potwierdzony przez inspektora

  nadzoru, przy przyjęciu elementów kosztorysowania, cen materiałów i pracy sprzętu

  zastosowanych przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego tj.

  - roboczogodzina - ................... zł

  - koszty ogólne - .................. %

  - koszty zakupu - .................. %

  - zysk - .................. %

  odnośnie materiałów i sprzętu, który nie wystąpił w kosztorysach ofertowych zastosowane będą

  ceny aktualne dla okresu realizacji, lecz nie wyższe niż średnie publikowane przez SEKOCENBUD.

  § 10

  Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

  1. Prowadzenie dziennika budowy i dokonywania w nim zapisów istotnych dla prowadzenia

  budowy.

  2. Przeprowadzanie prób szczelności, wytrzymałości i innych czynności wymaganych przepisami.

  3. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru o konieczności wykonania

  robót dodatkowych i zamiennych po stwierdzeniu konieczności ich wykonania.

  4. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz terminie

  odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora

  nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a

  następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.

  5. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części w toku realizacji - naprawienia ich i

  doprowadzenia do stanu poprzedniego.

  6. W wypadku spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich na skutek złej organizacji

  robót - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe do

  wypłacenia odszkodowania za zniszczenia.

  7. Odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy przed ewentualnymi nieszczęśliwymi

  wypadkami podczas wykonywania robót.

  § 11

  1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10,0 %

  wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, to jest w wysokości ................ zł w

  następujących formach: ....................................................................................................................

  2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu – kwota

  zabezpieczenia zostanie najpóźniej wniesiona w dniu zawarcia umowy.

  3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zostanie zwrócone w terminach i na zasadach

  określonych w Dziale IV Ustawy – prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006

  r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) tj.:

  a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie wypłacone (zwrócone)* 30 dni od daty odbioru

  końcowego przedmiotu umowy,

  b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie wypłacone (zwrócone)* w ciągu 15 dni od daty odbioru

  ostatecznego tj. po upływie okresu rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot

  umowy.

  § 12

  1. Strony postanawiają, że rozliczenie wykonywanie robót będzie się odbywało fakturami

  przejściowymi i fakturą końcową na podstawie „Protokołu odbioru wykonanych robót”

  sporządzonego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

  2. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć

  …. % wynagrodzenia umownego.

  3. Końcowe rozliczenie (……%) nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru

  końcowego, po zakończeniu robót i odbiorze końcowym robót.

  § 13

  1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz

  z dokumentami rozliczeniowymi (protokołami).

  2. Jeżeli roboty budowlane były wykonywane przez Podwykonawców wymienionych w § 8 pkt. 6

  zapłata za kolejną fakturę nastąpi po przedłożeniu informacji (kopia przelewu, potwierdzenie

  otrzymania itp.) o otrzymaniu należnego wynagrodzenia przez Podwykonawcę za roboty

  wykonane w poprzednim okresie rozliczeniowym

  3. Faktura końcowa będzie opłacona w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu

  umowy.

  4. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Wykonawca może dochodzić zapłaty

  ustawowych odsetek za opóźnienie. Powyższe dotyczy opóźnienia płatności na okres dłuższy

  niż określone w punktach 1 i 2.

  § 14

  1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

  2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

  a) karę za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, zawinione przez Wykonawcę -

  0,05 % wynagrodzenia umownego, liczoną za każdy dzień zwłoki po upływie terminu

  umownego wykonania robót, do dnia odbioru końcowego,

  b) za zwłokę, zawinioną przez Wykonawcę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w

  okresie gwarancji i rękojmi w wysokości - 0,05 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień

  zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  c) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez

  Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5,0 %

  wynagrodzenia umownego.

  3. Zamawiający odliczy kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. Zapłata kar umownych

  nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. Jeśli termin ukończenia zostanie przedłużony po tym,

  jak zostały zapłacone kary umowne, Zamawiający dokona korekt w przyszłych płatnościach za

  wszelkie nadpłaty kar umownych zapłaconych przez Wykonawcę.

  4. Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego kar umownych:

  a) za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji projektowej lub jej części oraz w usuwaniu wad w tej

  dokumentacji, za każdy dzień zwłoki, licząc odpowiednio od terminu umownego na

  dostarczenie projektu lub usunięcia jego wad – 0,05 % od wartości robót, których dotyczy

  dokumentacja,

  b) za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części – w wysokości 0,05 % za

  każdy dzień zwłoki liczony od wartości opóźnionej części.

  5. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, zamawiający zastrzega sobie

  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

  § 15

  1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

  2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pismem gotowość do odbioru oraz wpisem w dzienniku

  budowy, potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w

  terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w

  dacie wpisu.

  3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty

  zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  4. Wykonawca na dzień rozpoczęcia odbioru przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty ( projekty

  powykonawcze, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych, protokoły prób

  szczelności, wytrzymałości, badania przewodów wentylacyjnych) i inne wymagane przepisami.

  5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

  następujące uprawnienia:

  a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

  - jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający

  może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zażąda

  wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

  6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie

  ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych

  przy odbiorze wad.

  7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do

  żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

  8. Zamawiający wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji i

  rękojmi ustalonych w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad w

  okresie gwarancji i rękojmi.

  9. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie

  gwarancji i rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) pozostałej kwoty

  zabezpieczenia należy wykonania umowy.

  10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych

  czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu

  umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

  § 16

  1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie

  rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

  2. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty licząc od daty

  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wypełnioną kartę gwarancyjną w dniu odbioru robót.

  4. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od

  uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi za wady strony ustalają na 39 miesięcy

  licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  5. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w terminie ..................godzin / dni* od daty zgłoszenia.

  § 17

  1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod

  rygorem nieważności takiej zmiany.

  2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz

  wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy

  ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru

  Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które nie

  można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

  Zamawiającego.

  § 18

  Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje

  prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  a) zgodnie z art. 492 kc w przypadku nie uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu ze

  środków programu termomodernizacyjnego

  b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie

  od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o

  powyższych okolicznościach,

  c) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  d) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  e) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

  wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  f) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc (nie licząc przerwy

  wynikającej z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego),

  g) jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad i opóźnień.

  2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

  a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania, w

  terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w umowie,

  b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia

  podpisania protokołu odbioru,

  c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

  okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

  3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego

  oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące

  obowiązki szczegółowe:

  a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego

  sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

  b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,

  która odstąpiła od umowy,

  c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez

  Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od

  umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

  d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz

  zabezpieczających, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenie

  zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

  f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada

  zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

  wykonane do dnia odstąpienia,

  - odkupienia materiałów określonych w punkcie 4.c. niniejszego paragrafu umowy,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

  § 19

  1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  Wykonawca zobowiązania jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje

  roszczenia do Zamawiającego.

  2. Zamawiający obowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w

  ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.

  3. Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi w terminie 21 dni,

  Wykonawca może się zwrócić do Sądu Powszechnego.

  4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd

  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  § 20

  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz w

  sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  § 21

  Umowę niniejszą sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla

  każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

  § 22

  Integralną część umowy stanowią:

  1. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania.

  2. Zawiadomienie o wyborze oferty.

  3. Oferta + załączone kosztorysy ofertowe.

  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

  5. Projekt Budowlany

  6. Przedmiar robót

  7. Specyfikacja Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:

  Z A M A W I A J Ą C Y W Y K O N A W C A

  * zapisy zostaną skorygowane na podstawie danych z Oferty Wykonawcy


  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  1 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Załącznik

  Budynek jest uSytkowany jako remiza Ochotniczej StraSy poSarnej. Budynek o rozczłonkowanej

  bryle, parterowy zrealizowany w systemie tradycyjnym. Z uwagi na róSne technologie konstrukcji

  obiekt moSna podzielić na następujące części:

  A-GaraS 2-stanowiskowy - rok budowy ok. 1970

  B- GaraS 1-stanowiskowy - rok budowy ok. 1975

  C-Pokój socjalny - rok budowy ok. 1930

  D-Dobudowa do pokoju socjalnego - rok budowy ok. 1955.

  Planuje się wykonać następujące roboty budowlane:

  - zamurowanie zbędnych otworów okiennych i drzwiowych

  - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej

  - docieplenie elewacji styropianem

  - remont więźby dachowej drewnianej ( część C) oraz pokrycia dachu

  zabezpieczenie i konserwacja elementów Selbetowych konstrukcji dachu nad garaSami ( część A i

  B)

  - wykonanie izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji ( część D)

  - wyrównanie ścian zewnętrznych do formy attyki

  - wykonanie wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń

  - naprawa lub wymiana tynków wewnętrznych z malowaniem

  - wymiana obróbek blacharskich

  - wykonanie komina do odciągu spalin z garaSu

  - wykonanie opaski wypełnionej grysem wokół budynku.

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  2 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  1. Roboty rozbiórkowe

  Kod CPV: 45100000-8

  1

  KNR 4-01

  0329/05

  Wykucie otworu drzwiowego w ścianie z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie

  cementowej

  0,90 * 2,0 * 0,25 m3 0,450

  razem m3 0,45

  2

  KNR 4-01

  0354/07

  Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2m2 szt 2

  3

  KNR 4-01

  0354/10

  Wykucie z muru drzwi zewnętrznych

  1,1 * 2,0 m2 2,200

  razem m2 2,2

  4

  KNR 4-01

  0354/06

  Wykucie z muru okien o powierzchni do 1m2

  0,90*0,60 2 szt 2,000

  razem szt 2

  5

  KNR 4-01

  0354/07

  Wykucie z muru okien o powierzchni do 2m2

  1,5 * 1,2 1 szt 1,000

  razem szt 1

  6

  KNR 4-01

  0354/09

  Wykucie z muru drzwi wewnętrznych EI 30 szt 1

  7

  KNR 4-01

  0354/11

  Wykucie z muru podokienników z blachy

  (0,95 * 2 + 1,5 + 0,95 + 1,55 + 1,85 * 3 + 0,95) m 12,400

  razem m 12,4

  8

  KNR 4-01

  0354/13

  Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt 2

  9

  KNR 4-01

  0333/06

  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 3 cegieł na zaprawie wapiennej szt 1

  10

  KNR 4-01

  0333/10

  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie

  cementowo-wapiennej

  szt 2

  11

  KNR 4-01

  0208/01

  Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Swirowego szt 3

  12

  KNR 4-01

  0212/01

  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych - istniejąca opaska betonowa

  wokół budynku

  0,5 * 0,1 * (11,1 + 4,5 + 2,2 + 2,1 + 4,5 + 1,4 + 10 + 5,6 + 1,1 + 6,4) m3 2,4

  razem m3 2,4

  13

  KNR 4-01

  0212/01

  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15cm -

  posadzka w sanitariacie

  8,15 * 0,15 m3 1,223

  razem m3 1,223

  14

  KNNR 3

  0301/01

  Rozbiórka gzymsu

  0,15 * 0,3 * (6,8 + 9,6) m3 0,7

  razem m3 0,7

  2. Izolacja ścian fundamentowych - część D

  Kod CPV: 45320000-6

  15

  KNR 0-39

  0101/02

  Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych w części D

  budynku z wykonaniem otworów w 1 lub 2 poziomach metodą iniekcji grawitacyjnej

  2,7 + 4,4 m 7,100

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  3 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  razem m 7,1

  3. Roboty murowe

  Kod CPV: 45262522-6

  16

  Kalkulacja

  indywidualna

  Naprawa ścian w miejscach powstałych zarysowań szt 3

  17

  KNR 4-01

  0313/02

  Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek

  0,10 * 0,20 * 1,4 * 2 m3 0,056

  razem m3 0,056

  18

  KNR 4-01

  0313/04

  Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm

  1,4 * 2 m belki 2,800

  razem m belki 2,8

  19

  KNR 4-01

  0320/02

  Obsadzenie ościeSnic drzwiowych o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł

  0,90 * 2,0 m2 1,800

  razem m2 1,8

  20

  KNNR 3

  0302/01

  Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie

  cementowo-wapiennej

  0,90 * 0,60 * 0,37 m3 0,200

  1,5 * 1,2 * 0,25 m3 0,450

  1,05 * 2,0 * 0,37 m3 0,777

  0,90 * 0,6 * 0,25 m3 0,135

  nadbudowa ścian attyki 0,5 * 0,35 * 4,6 * 0,37 * 2 + 0,5 * 0,2 * 1,8 * 0,25 + 0,5 * 0,35 *

  3,4 * 0,37 * 2

  m3 1,081

  razem m3 2,643

  21

  KNR 2-02

  0121/03

  Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm

  2,14 * 2,7 - 0,8 * 2 m2 4,2

  razem m2 4,2

  4. Dach

  Kod CPV: 45260000-7

  22

  KNR 4-01

  0519/06

  Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych

  część A 8,4 * 9,0 + 1,9 * 3,0 m2 81,3

  część B 6,9 * 8,9 m2 61,4

  pom. gosp. 3,5 * 1,9 m2 6,7

  razem m2 149,4

  23

  KNR 4-01

  0519/07

  Rozbiórka pokrycia kaSdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych m2 149,4x2

  24

  KNR 4-01

  0212/01

  Rozbiórka szlichty cementowej - część A

  (8 * 9 + 1,2 * 3) * 0,06 m3 4,536

  razem m3 4,536

  25

  KNR 4-01

  0609/03

  Usunięcie warstwy SuSla - część A; anal.

  8 * 9 + 1,2 * 3 m2 75,600

  razem m2 75,6

  26

  KNNR 10w

  2606/08

  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji betonowych i Selbetowych lakierem lub emalią

  chlorokauczukową

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  4 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  przyjęto 10 % 149,4 * 10% m2 14,940

  razem m2 14,94

  27

  KNR 4-01

  0203/09

  Uzupełnienie z betonu monolitycznego elementów konstrukcyjnych dachu

  Przyjęto 10% - część A i B 149,4 * 0,1 * 0,04 m3 0,598

  razem m3 0,598

  28

  KNR 2-02

  0609/02

  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - styropian

  EPS 20 spadkowy od 5-25cm - część A

  część A 8,4 * 9,0 + 1,9 * 3,0 m2 81,300

  razem m2 81,3

  29

  KNR 2-02

  0609/02

  Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na zaprawie - styropian

  EPS 20 gr. 10cm

  część B 6,9 * 8,9 m2 61,410

  pom. gosp. 3,5 * 1,9 m2 6,650

  razem m2 68,06

  30

  KNR 2-02u2

  0534/02

  Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2 - papa podkładowa

  część A 8,4 * 9,0 + 1,9 * 3,0 m2 81,3

  część B 6,9 * 8,9 m2 61,4

  pom. gosp. 3,5 * 1,9 m2 6,7

  część pionowa 9,6 * 1,25 m2 12,0

  razem m2 161,4

  31

  KNR 2-02u2

  0534/02

  Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni ponad 100m2 - papa wierzchniego

  krycia

  m2 161,4

  32

  KNR 0-33

  23/01

  Przymocowanie kołkami płyt styropianowych do płyt dachowych

  161,4 * 4 szt 646

  razem szt 646

  33

  KNR 0-22

  0529/04

  Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm

  6,0 * 2 + 4,2 * 2 + 1,5 * 2 + 8,4 m 31,800

  razem m 31,8

  34

  KNR 0-22

  0529/06

  Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD

  (0,4 + 0,9) * 2

  m

  obwodu

  2,600

  razem

  m

  obwodu

  2,6

  35

  KNR 4-01

  0412/02

  Wymiana krokwi w konstrukcji dachu - część C i D m 55,2

  36

  KNNR 3

  0502/01

  Wymiana pokryć dachowych trójwarstwowych z papy na deskowaniu i obróbek z

  deskowaniem i łaceniem

  4,6 * 10 m2 46,000

  razem m2 46

  37

  KNNR 3w

  0515/06

  Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych w stropach drewnianych

  4,15 * 6,69 + 4,15 * 2,14 m2 36,6

  razem m2 36,6

  5. Stolarka

  Kod CPV: 45421000-4

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  5 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  38

  KNNR 3

  0702/05

  Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych

  drzwi do pom. socjalnego 0,90 * 2,0 m2 1,800

  razem m2 1,8

  39

  KNR 2-02

  1203/01

  Drzwi EI 30 o powierzchni do 2m2

  0,90 * 2 m2 1,800

  razem m2 1,8

  40

  KNNR 3

  0702/06

  Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych

  0,90 * 2,0 m2 1,800

  razem m2 1,8

  41

  KNR 0-19

  0929/10

  Wymiana okien na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 - okno dwudzielne

  1,45 * 1,45 m2 2,103

  razem m2 2,103

  42

  KNR 0-19

  0929/05

  Wymiana okien na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2

  0,90 * 0,60 * 2 m2 1,080

  razem m2 1,08

  43

  KNR 0-19

  0929/09

  Wymiana okien na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2

  1,8 * 1,05 * 3 m2 5,670

  razem m2 5,67

  44

  KNNR 2

  1103/01

  Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone do sanitariatu

  0,90 * 2,0 m2 1,800

  razem m2 1,8

  45

  KNR 4-01

  0320/10

  Uszczelnienie styków ościeSnic ze ścianami

  0,90 + 2,0 * 2 m 4,900

  razem m 4,9

  6. Roboty posadzkarskie

  Kod CPV: 45430000-0

  46

  KNR 2-02

  1101/01

  Podkłady betonowe na podłoSu gruntowym - sanitariat

  8,15 * 0,10 m3 0,815

  razem m3 0,815

  47

  KNR 2-02

  0607/02

  Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej gr. 0,3mm

  8,15 + (2,14 + 3,93) * 2 * 0,10 m2 9,364

  razem m2 9,364

  48

  KNR 2-02

  0609/03

  Izolacje z płyt styropianowych gr 10cm poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho -

  jednowarstwowe

  m2 8,15

  49

  KNR 4-01

  0804/03

  Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko o powierzchni w jednym miejscu do

  1,0m2

  miejsce 10

  50

  KNNR 2

  1202/01

  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na

  ostro

  m2 8,15

  51

  KNNR 2

  1202/03

  Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm m2 8,15x3

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  6 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  52

  KNR 2-02

  1118/08

  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o wymiarach 30x30cm układane metodą

  zwykłą - sanitariat

  m2 8,15

  53

  KNNR 2

  1003/01

  Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej pod płytki ceramiczne i

  terakotę z oczyszczeniem podloSa - pokój socjalny i pom. gospodarcze

  26,54 + 5,39 m2 31,930

  razem m2 31,93

  54

  KNNR 2

  1003/02

  Dodatek za kaSdy 1,0mm grubości zaprawy wyrównującej ATLAS pod płytki ceramiczne

  i terakotę, lecz nie grubszej niS w całości 15,0mm

  m2 31,93x10

  55

  KNR 2-02

  1118/08

  Posadzki z płytek układanych na klej - płytki o wymiarach 30x30cm układane metodą

  zwykłą - pokój socjalny i pom. gospodarcze

  m2 31,93

  7. Roboty tynkarskie i okładziny ścian

  Kod CPV: 45410000-4

  56

  KNR 4-01

  0701/05

  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach

  z zaprawy cementowo-wapiennej

  część C (6,69 + 3,93) * 2 * 2,7 m2 57,348

  część D (2,14 + 3,93) * 2 * 2,7 m2 32,778

  pom. gosp. (2,8 + 1,8) * 2 * 2,7 m2 24,840

  przedsionek - pom.0.3 (3 + 1,2) * 2 * 3,5 m2 29,400

  część A (9,3 + 7,7) * 2 * 3,42 m2 116,280

  część B (8,9 + 6,2) * 2 * 4,5 m2 135,900

  minus zamurowania

  - 0,90 * 0,60 m2 -0,540

  - 1,5 * 1,2 m2 -1,800

  - 1,05 * 2,0 m2 -2,100

  - 0,90 * 0,6 m2 -0,540

  razem m2 391,566

  57

  KNR 4-01

  0701/11

  Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, z

  zaprawy cementowo-wapiennej

  pom. gosp. 5,39 m2 5,390

  pom. 0.3-przedsionek 3,94 m2 3,940

  zwiększenie o 10% z uwagi na belki (71,55 + 54,88) * 1,1 m2 139,073

  razem m2 148,403

  58

  KNNR 2

  1003/01

  Zaprawy wyrównujące grubości 5,0mm z masy wyrównującej

  przyjęto 50% (391,6 + 148,4) * 50% m2 270,000

  razem m2 270

  59

  KNR 2-02

  0803/02

  Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie - pod glazurę

  sanitariat (3,93 + 2,14) * 2 * 2,7 - 0,9 * 2,0 + 2,14 * 2,7 * 2 - 0,8 * 2,0 * 2 m2 39,3

  pokój socjalny - fartuch (1,9 + 0,6) * 0,6 m2 1,5

  razem m2 40,8

  60

  KNR 0-12

  0829/07

  Licowanie ścian płytkami na klej m2 40,8

  61

  KNR 2-02

  0802/02

  Tynki zwykłe kategorii III ścian

  część C (6,69 + 3,93) * 2 * 2,7 m2 57,348

  część D (2,14 + 3,93) * 2 * 2,7 m2 32,778

  pom. gosp. (2,8 + 1,8) * 2 * 2,7 m2 24,840

  przedsionek - pom.0.3 (3 + 1,2) * 2 * 3,5 m2 29,400

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  7 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  część A (9,3 + 7,7) * 2 * 3,42 m2 116,280

  część B (8,9 + 6,2) * 2 * 4,5 m2 135,900

  minus glazura - 40,8 m2 -40,800

  razem m2 355,746

  62

  KNR 2-02

  0802/04

  Tynki zwykłe kategorii III stropów i podciągów m2 148,4

  63

  KNR K-09

  0103/16

  Zagruntowanie dwukrotne przed nałoSeniem gładzi

  355,7 + 148,4 m2 504,100

  razem m2 504,1

  64

  KNR K-09

  0201/04

  Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm m2 355,7

  65

  KNR K-09

  0202/04

  Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm m2 148,4

  66 Materiał - kratki wentylacyjne szt 3

  8. Roboty malarskie

  Kod CPV: 45442100-8

  67

  KNR K-09

  0302/05

  Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoSy z płyt gipsowo-kartonowych

  strop część C 26,54 m2 26,5

  strop część D 8,15 m2 8,2

  razem m2 34,7

  68

  KNR K-09

  0302/06

  Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoSy z płyt gipsowo-kartonowych m2 34,7

  69

  KNR K-09

  0302/07

  Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoSy z płyt gipsowo-kartonowych m2 34,7

  70

  KNR K-09

  0302/01

  Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoSy gipsowych m2 504,1

  71

  KNR K-09

  0302/02

  Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoSy gipsowych m2 504,1

  72

  KNR K-09

  0302/03

  Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoSy gipsowych m2 504,1

  73

  KNR 4-01

  1212/01

  Malowanie jednokrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie

  3,02 * 3,02 * 2 + 3,45 * 4,0 m2 32,041

  razem m2 32,041

  74

  KNR 4-01

  1209/10

  Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej

  (0,98 * 1,98 + 0,8 * 2,0) * 2 m2 7,081

  razem m2 7,081

  75

  KNR 4-01

  1209/05

  Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni

  do 1,0m2

  0,90 * 0,6 * 1,75 m2 0,945

  razem m2 0,945

  9. Zabudowy lekkie

  Kod CPV: 45421152-4

  76

  Kalkulacja

  indywidualna

  Ścianka parawanowa do wys. 2,2 m z prześwitem od dołu 15 cm z laminatu 0,8 cm z

  drzwiami do W.C.

  1,75 * 2,05 m2 3,588

  razem m2 3,588

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  8 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  77

  Kalkulacja

  indywidualna

  Ścianka przy pisuarze

  0,6 * 2,05 m2 1,230

  razem m2 1,23

  10 Strop podwieszany

  Kod CPV: 45421146-9

  78

  KNR 0-14

  2012/03

  Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym

  podwieszanym z kształtowników CD i UD

  26,54 m2 26,5

  8,15 m2 8,2

  razem m2 34,7

  79

  KNR 2-02

  0613/06

  Izolacja z wełny mineralnej gr. 18 cm

  6,69 * 3,93 m2 26,292

  (2,02 + 0,92 + 0,95 + 0,07) * 2,14 m2 8,474

  (0,85 + 0,9) * (6,69 + 2,14) m2 15,453

  razem m2 50,219

  11. Elewacja

  Kod CPV: 45450000-6

  80

  KNR 0-17

  2608/01

  Przygotowanie starego podłoSa pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez

  oczyszczenie mechaniczne i zmycie

  10 * 3,3 + 4,4 * 3,8 + 6,8 * 5,0 + 2,0 * 3,0 + 2,0 * 2,5 + 9,6 * 4,5 + 0,5 * 0,5 * 2 + 6,8 * 5

  + 8,3 * 4,0 + 9,6 * 3,7 + 0,5 * 0,5 + 1,6 * 3,7 + 4,3 * 3,8 + 8,3 * 0,2 + 8,9 * 0,5 + 1,8 * 0,4

  + 9,6 * 1,0

  m2 280,1

  ościeSa ((1,8 + 1,05 * 2) * 3 + (0,9 + 0,6 * 2) * 2 + 1,45 * 3) * 0,2 m2 4,1

  minus otwory okienne - (1,8 * 1,05 * 3 + 0,90 * 0,60 * 2 + 1,45 * 1,45) m2 -8,9

  minus bramy i drzwi - (0,98 * 1,98 + 3,45 * 4,0 + 3,02 * 3,02 * 2 + 0,9 * 2,0) m2 -35,8

  razem m2 239,5

  81

  KNR 0-17

  2608/03

  Przygotowanie starego podłoSa pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez

  jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17

  m2 239,5

  82

  KNR 0-33

  01/01

  Równanie powierzchni - ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 2 cm przy

  wielowarstwowym ociepleniu

  przyjęto 20% powierzchni 239,5 * 0,20 m2 47,900

  razem m2 47,9

  83

  KNR 0-33

  01/01

  Ręczne przyklejenie płyt styropianowych o grubości 6cm przy wielowarstwowym

  ociepleniu ścian

  (2,15 * 2 + 3,6) * 3,3 + 1,1 * 3,7 + 3,0 * 3,7 + 3,3 * 3,8 m2 53,8

  razem m2 53,8

  84

  KNNR 2

  1901/01

  Docieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekką z przyklejeniem

  styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach i malowanie farbą elewacyjną

  4,4 * 3,8 m2 16,7

  razem m2 16,7

  85

  KNNR 2

  1901/01

  Docieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm metodą lekką z przyklejeniem

  styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach i malowanie farbą elewacyjną

  239,5 - 4,1 m2 235,4

  minus ściana gr. 12cm - 4,4 * 3,8 m2 -16,7

  razem m2 218,7

  86

  KNNR 2

  1902/03

  Docieplenie ościeSy płytami styropianowymi metodą lekką

  ościeSa ((1,8 + 1,05 * 2) * 3 + (0,9 + 0,6 * 2) * 2 + 1,45 * 3) * 0,3 m2 6,1

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  9 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  3,02 * 3 * 2 * 0,25 + (3,45 + 4,0 * 2) * 0,15 + (0,9 + 2,0 * 2) * 0,25 m2 7,5

  razem m2 13,6

  87

  KNR 0-33

  28/01

  Malowanie ościeSy m2 13,6

  88

  KNR 0-33

  23/05

  MontaS listwy naroSnikowej

  (1,8 + 1,05 * 2) * 3 + (0,9 + 0,6 * 2) * 2 + 1,45 * 3 m 20,3

  (3,45 + 4,0 * 2) + 3,02 * 3 * 2 + (0,98 + 1,98 * 2) + (0,9 + 2,0 * 2) m 39,4

  razem m 59,7

  89

  KNNR 2

  1504/01

  Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m

  6,8 * 5 * 2 m2 68,0

  razem m2 68

  90

  Kalkulacja

  indywidualna

  Czas pracy rusztowania m2 68

  91

  KNNR 3

  1001/05

  Ochrona naroSników wypukłych styropianem z dodatkowym wzmocnieniem jedną

  warstwą siatki

  3,3 * 2 + 3,0 + 5,0 * 2 + 3,7 + 1,0 + 3,8 m 28,100

  razem m 28,1

  92

  KNNR 1

  0310/02

  Wykopy w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących

  fundamentów na zewnątrz budynku

  0,3 * 0,4 * (10 + 4,4 + 3,3 + 2,0 + 3,4 + 2,0 + 9,6 + 6,8 + 8,3 + 9,6 + 4,3 + 1,6) m3 7,8

  razem m3 7,8

  93

  KNR 2-02w

  0608/08

  Izolacje pionowe z płyt styropianowych gr. 10 cm na lepiku ścian fundamentowych

  (10 + 4,4 + 3,3 + 2,0 + 3,4 + 2,0 + 9,6 + 6,8 + 8,3 + 9,6 + 4,3 + 1,6) * 0,4 m2 26,1

  razem m2 26,1

  94

  KNNR 1

  0317/01

  Zasypanie wykopów

  7,8 - 26,1 * 0,1 m3 5,190

  razem m3 5,19

  95

  KNR 2-02

  0925/01

  Osłony okien, bram i drzwi folią polietylenową

  okna 1,45 * 1,45 + 0,90 * 0,60 * 2 + 1,80 * 1,05 * 3 m2 8,853

  bramy i drzwi 0,90 * 2,0 + 3,02 * 3,02 * 2 + 3,45 * 4,0 + 0,98 * 1,98 m2 35,781

  razem m2 44,634

  96

  KNR 0-33

  24/01

  Warstwa pośrednia w tynkach zewnętrznych - komin

  (0,6 + 1,1) * 2 * 1,0 m2 3,400

  razem m2 3,4

  97

  KNR 0-33

  24/02

  Tynki elewacyjne wykonywane ręcznie - komin m2 3,4

  12. Obróbki blacharskie

  Kod CPV: 45261000-4

  98

  KNR 4-01

  0535/03

  Rozbiórka rynien przeznaczonych do ponownego zamontowania

  11 + 11,7 + 9,5 m 32,200

  razem m 32,2

  99

  KNR 4-01

  0535/05

  Rozbiórka rur spustowych przeznaczonych do ponownego zamontowania

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  10 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  3,2 * 2 + 2,7 + 4,7 * 2 + 3,6 * 2 m 25,700

  razem m 25,7

  100

  KNR 4-01

  0535/08

  Rozbiórka obróbek z blachy nie nadającej się do uSytku

  32,2 * 0,7 m2 22,540

  5,0 * 0,6 + 3,9 * 0,45 + 6,7 * 0,6 * 2 + 9,6 * 0,6 + 8,8 * 0,6 * 2 + 2,1 * 0,6 * 2 + 5,0 * 0,6 m2 34,635

  razem m2 57,175

  101

  KNR 2-02u2

  0517/03

  MontaS prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych z demontaSu m 32,2

  102

  KNR 2-02u2

  0519/02

  MontaS prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 10cm z demontaSu m 25,7

  103

  KNR 2-02

  0923/04

  Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy

  (0,95 * 2 + 1,5 + 1,85 * 3) * 0,3 m2 2,685

  razem m2 2,685

  104

  KNR 2-02

  0506/02

  Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm

  32,2 * 0,8 m2 25,760

  5,0 * 0,7 + 3,9 * 0,55 + 6,7 * 0,7 * 2 + 9,6 * 0,7 + 8,8 * 0,7 * 2 + 2,1 * 0,7 * 2 + 5,0 * 0,7 m2 40,505

  (0,95 * 2 + 1,5 + 1,85 * 3) * 0,4 m2 3,580

  razem m2 69,845

  13. Instalacja odgromowa

  Kod CPV: 45311100-1

  105

  KNR 4-03

  1139/08

  DemontaS przewodów uziemiających i odgromowych mocowanych na wspornikach na

  ścianie w ciągu pionowym przeznaczonych do ponownego montaSu

  m 22

  106

  KNR 4-03

  1137/04

  DemontaS wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej ze ścian innych niS betonowe szt 66

  107

  KNR 4-03

  1138/03

  DemontaS wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą szt 16

  108

  KNNR 9w

  0601/07

  DemontaS przewodów instalacji odgromowej poziomych przeznaczonych do ponownego

  montaSu

  m 14

  109

  KNR 4-03

  1141/01

  DemontaS osłony odprowadzającego przewodu odgromowego szt 5

  110

  KNR 5-08

  0601/01

  MontaS wsporników dla instalacji napręSanej, ze złączką przelotową napręSającą, na

  ścianie ceglanej

  szt 5

  111

  KNR 5-08

  0601/11

  MontaS wsporników dla instalacji napręSanej, przelotowych pośredniczących szt 82

  112

  KNR 5-08

  0606/03

  MontaS instalacji odgromowej z demontaSu na ścianie m 22

  113

  KNR 5-08

  0606/01

  MontaS przewodów instalacji odgromowej z demontaSu na dachu m 14

  114

  KNR 4-03

  1205/03

  Badania i pomiary instalacji odgromowej - za pierwszy pomiar lub badanie pomiar 1

  115

  KNR 4-03

  1205/04

  Badania i pomiary instalacji odgromowej - dodatek za kaSdy następny pomiar lub badanie pomiar 4

  14. Opaska wokół budynku

  Kod CPV: 45233200-1

  116

  KNNR 6

  0101/07

  Koryta o głębokości 10cm wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV

  0,5 * (11,1 + 4,5 + 2,2 + 2,1 + 4,5 + 1,4 + 10 + 5,6 + 1,1 + 6,4) m2 24,5

  razem m2 24,5

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  11 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  117

  KNNR 6

  0404/05

  ObrzeSa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z

  wypełnieniem spoin zaprawą cementową

  11,1 + 4,5 + 2,2 + 2,1 + 4,5 + 1,4 + 0,5 * 2 + 10 + 0,5 * 2 + 5,6 + 1,1 + 0,5 * 2 + 6,4 m 51,900

  razem m 51,9

  118

  KNNR 6

  0105/02

  Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm

  0,5 * (11,1 + 4,5 + 2,2 + 2,1 + 4,5 + 1,4 + 10 + 5,6 + 1,1 + 6,4) m2 24,450

  razem m2 24,45

  119

  KNNR 6

  0105/01

  Wypełnienie opaski grysem 20-30mm

  0,5 * (11,1 + 4,5 + 2,2 + 2,1 + 4,5 + 1,4 + 10 + 5,6 + 1,1 + 6,4) m2 24,450

  razem m2 24,45

  15. Nawierzchnia przed wjazdem i wejściem

  Kod CPV: 45233200-1

  120

  KNR 4-01

  0212/02

  Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm

  12,5 * 2,0 * 0,20 m3 5,000

  razem m3 5

  121

  KNNR 6

  0101/08

  Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w

  gruncie kategorii III-IV

  12,5 * 8,5 m2 106,250

  1,5 * 1,5 m2 2,250

  razem m2 108,5

  122

  KNNR 6

  0103/01

  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoSa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w

  gruncie kategorii II-IV

  m2 108,5

  123

  KNNR 6

  0104/03

  Wykonanie i zagęszczanie mechaniczne w korycie lub na całej szerokości korony, grubość

  po zagęszczeniu 10cm

  m2 108,5

  124

  KNNR 6

  0112/01

  Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu

  20cm

  m2 108,5

  125

  KNR 0-11

  0325/02

  Wjazdy bramowe z kostki betonowej POLBRUK grubości 80mm na podsypce

  cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

  m2 108,5

  16. Kanalizacja sanitarna

  Kod CPV: 45232460-4

  126

  KNR 2-15

  0224/03

  Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt" kpl 1

  127

  KNR 2-15

  0221/02

  Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym szt 3

  128

  KNR 2-15

  0220/04

  MontaS zlewozmywaków Seliwnych lub stalowych na ścianie szt 1

  129

  KNR 2-15u2

  0307/01

  MontaS syfonów z PP o średnicy 50 mm szt 1

  130

  KNR 2-15

  0223/02

  Brodziki natryskowe z tworzywa sztucznego kpl 1

  131

  Kalkulacja

  indywidualna

  Kabina natryskowa szt 1

  132

  KNR 2-15

  0225/02

  Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym kpl 1

  133

  KNR 2-15

  0213/01

  Syfon nadstropowy o średnicy 50 mm szt 1

  134

  KNR 2-15u2

  0306/01

  MontaS wpustów z PCV o średnicy 50mm szt 1

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  12 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  135

  KNR 2-15

  0208/05

  Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone

  metodą wciskową

  podejście 1

  136

  KNR 2-15

  0208/03

  Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone

  metodą wciskową

  podejście 6

  137

  KNR 2-15w

  0230/05

  Postument porcelanowy do umywalek kpl 3

  138

  KNR 2-15

  0217/02

  Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o średnicy zewnętrznej 110mm, łączone metodą

  wciskową

  szt 2

  139

  KNR 2-15w

  0213/05

  Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110/160 szt 2

  140

  KNR 2-15

  0228/03

  Rurociągi z PCW o średnicy 110mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków m 13

  141

  KNR 2-15

  0228/04

  Rurociągi z PCW o średnicy 160mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków m 4

  142

  KNR 2-15

  0228/01

  Rurociągi z PCW o średnicy 50mm, w gotowych wykopach wewnątrz budynków m 5

  143

  KNR 2-15

  0205/04

  Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową

  6,5 + 1,2 m 7,700

  razem m 7,7

  144

  KNR 2-15

  0205/02

  Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową m 5

  145

  KNR 7-28

  0203/03

  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach

  murowanych o grubości 1 1/2 cegły

  szt 3

  146

  KNR

  4-01w97

  0804/06

  Nacięcie podłoSa betonowego przecinakiem m2 6

  147

  KNR 4-01

  0804/07

  Zerwanie posadzki cementowej m2 6

  148

  KNR 7-28

  0209/05

  Wykucie w ścianach murowanych bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 200cm2 m 2,5

  149

  KNR 4-01

  0803/01

  Uzupełnienie posadzki cementowej m2 6

  150

  KNR 4-01

  0705/04

  Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu

  pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną

  m 2,5

  17. Instalacje wodociągowe

  Kod CPV: 45232460-4

  151

  KNR 2-15w

  0114/06

  Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej

  28mm

  m 5

  152

  KNR 2-15w

  0114/05

  Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej

  22mm

  m 5

  153

  KNR 2-15w

  0114/02

  Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej

  12mm

  m 25

  154

  KNR 2-15w

  0114/03

  Rurociągi miedziane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy zewnętrznej

  15mm

  m 7

  155

  KNR 2-15w

  0140/03

  Wodomierze skrzydełkowe domowe o średnicy nominalnej 25mm kpl 1

  156

  KNR 2-15w

  0137/09

  Baterie natryskowe z mieszaczem szt 1

  157

  KNR 2-15w

  0137/01

  Baterie umywalkowe ścienne z mieszaczem d=15 mm szt 3

  158

  KNR 2-15w

  0137/01

  Baterie zmywakowe ścienne z mieszaczem o średnicy nominalnej 15mm szt 1

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  13 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  159

  KNR 2-15

  0112/03

  MontaS zaworu antyskaSeniowego zwrotnego EA d=25mm PN 16 z moSliwością nadzoru szt 1

  160

  KNR 2-15w

  0133/03

  Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych o średnicy

  nominalnej 25mm

  szt 2

  161

  KNR 2-15w

  0133/01

  Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur miedzianych o średnicy

  nominalnej 15mm

  szt 2

  162

  KNR 2-15w

  0135/01

  Zawory czerpalne mosięSne o średnicy nominalnej 15mm ze złączką do węSa szt 2

  163

  KNR 2-15w

  0124/03

  Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, w

  rurociągach miedzianych - podejście o średnicy nominalnej 25mm

  kpl 1

  164

  KNR 2-15w

  0117/01

  Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych,

  baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm

  szt 10

  165

  KNR 2-15w

  0117/07

  Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych, o

  połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm

  szt 1

  166

  KNR 2-15w

  0126/04

  Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur Seliwnych i stalowych w budynkach

  niemieszkalnych, rurociąg o średnicy do 65mm

  m 42

  167

  KNR 7-28

  0203/02

  Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50mm w ścianach

  murowanych o grubości 1 cegły

  szt 3

  168

  KNR 0-34

  0101/07

  Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 25mm otulinami

  Thermaflex

  m 5

  169

  KNR 0-34

  0101/06

  Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 20mm otulinami

  Thermaflex

  m 5

  170

  KNR 0-34

  0101/06

  Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy 15mm otulinami

  Thermaflex

  m 32

  171

  KNR 7-28

  0209/05

  Wykucie w ścianach murowanych bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 200cm2 m 4

  172

  KNR 4-01

  0102/02

  Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5m, głębokości do 1,5m

  w gruncie kategorii III

  10 * 0,3 * 0,4 m3 1,200

  razem m3 1,2

  173

  KNR 4-01

  0325/01

  Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z

  cegieł

  m 4

  174

  KNR 4-01

  0804/07

  Zerwanie posadzki cementowej m2 14

  175

  KNR 4-01

  0803/01

  Uzupełnienie posadzki cementowej m2 14

  18. Instalacja c.o.

  Kod CPV: 45331100-7

  176

  KNR 2-15w

  0429/04

  Rury przyłączne z miedzi o średnicy nominalnej 15mm do grzejników kpl 2

  177

  KNR 2-15w

  0429/06

  Rury przyłączne z miedzi do aparatów grzewczo-wentylacyjnych kpl 2

  178

  KNR 2-15w

  0418/07

  Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600mm i długości do 1600mm szt 1

  179

  KNR 2-15w

  0418/03

  Grzejniki stalowe jednopłytowe o wysokości 600mm i długości do 1600mm szt 1

  180

  KNR 2-15w

  0432/03

  MontaS aparatów grzewczo-wentylacyjnych typu IKAR-AGW-1 - 1500m3/h szt 2

  181

  KNR 2-15w

  0405/02

  Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy

  zewnętrznej 12,0mm

  m 36

  182

  KNR 2-15w

  0405/05

  Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o średnicy

  zewnętrznej 22,0mm

  m 30

  183

  KNR 0-31

  0208/01

  MontaS zaworów grzejnikowych przyłączeniowych typu RLV-KD prostych o średnicy 15

  mm

  kpl 4

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  14 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Przedmiar robót

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

  184

  KNR 0-31

  0208/01

  MontaS głowicy termostatycznej o średnicy 15 mm kpl 2

  185

  KNR 2-15w

  0406/02

  Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w

  budynkach niemieszkalnych

  m 66

  186

  KNR 0-31

  0215/02

  MontaS kotła gazowego dwufunkcyjnego o mocy 23 kW PRO VUW 240-3 Vaillant z

  wkładem kominowym ze stali nierdzewnej

  kpl 1

  187

  KNR 0-34

  0101/06

  Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 15mm

  otulinami Thermaflex FRZ

  m 32

  188

  KNR 0-34

  0101/06

  Izolacja jednowarstwowa grubości 13mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 22mm

  otulinami Thermaflex FRZ

  m 28

  189

  KNR 1

  0309/09

  Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o średnicy 15mm szt 2

  190

  KNR 7-28

  0209/05

  Wykucie w ścianach murowanych bruzd pionowych lub skośnych o przekroju do 200cm2 m 4

  191

  KNR 1

  0307/04

  Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji szt 6

  192

  KNR 4-01

  0325/01

  Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/4 cegły w ścianach z

  cegieł

  m 4

  19. Instalacja gazowa

  Kod CPV: 45333000-0

  193

  KNR 2-15

  0304/01

  Rurociągi instalacji gazowych o średnicy 25 mm o połączeniach spawanych, na ścianach

  w budynkach niemieszkalnych

  m 3,5

  194

  KNR 2-15w

  0312/03

  Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 25mm szt 1

  195

  KNR 2-15

  0305/02

  Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach

  niemieszkalnych

  m 3,5

  196

  KNR 2-15w

  0312/03

  MontaS filtra gazowego o śr. 25mm szt 1

  20. Instalacja wentylacyjna

  Kod CPV: 45331000-6

  197

  KNR 2-17w

  0149/02

  Podstawy dachowe stalowe kołowe o średnicy 200mm, typ B/II w układach kanałowych szt 2

  198

  KNR 2-17w

  0152/02

  Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwaździste o średnicy 200mm szt 2

  199

  KNR 2-17w

  0156/02

  Nawietrzaki podokienne, typ A, o wielkościach (gr.muru w cegłach) do: 2 szt 3

  200

  KNR 2-17w

  0145/01

  Wyrzutnie dachowe o średnicy 200mm, kołowe, typ D szt 1

  201

  KNR 2-17w

  0116/03

  Przewody wentylacyjne o średnicy 160mm z blachy stalowej kołowe, typ B/II (z udziałem

  kształtek do 35%)

  m2 3

  202

  KNR 2-17w

  0138/01

  Kratki wentylacyjne, typ A lub N, do przewodów stalowych i aluminiowych, o obwodzie

  do 800mm

  szt 1

  203

  KNR 2-17w

  0138/01

  Kratki wentylacyjne 20 x 10 cm szt 1

  204

  KNR 4-01

  0208/03

  Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Swirowego o

  grubości 30cm

  szt 3

  205

  KNR 4-01

  0333/09

  Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1cegły na zaprawie cementowo-wapiennej szt 3

  206

  KNR

  4-01w97

  0311/01

  Wykonanie przewodów kominowych w ścianach o przekroju 1/2x1/2 cegły m 3

  207

  KNR 4-01

  0206/04

  Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,2m2 przy głębokości ponad 10cmw stropach

  i ścianach

  szt 3

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  15 z 16 2007-09-20 07:32

  Przedmiar robót

  Obiekt Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP

  Rymań

  Kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

  45320000-6 - Roboty izolacyjne

  45262522-6 - Roboty murarskie

  45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

  45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

  45410000-4 - Tynkowanie

  45442100-8 - Roboty malarskie

  45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych

  45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

  45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

  45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

  45311100-1 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

  45232460-4 - Roboty sanitarne

  45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

  45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

  45331000-6 - Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

  Lokalizacja Rymań ul. Leśna, dz. nr 190

  Inwestor Ochotnicza StraS PoSarna w Rymaniu

  czerwiec 2007r.

  Rodos KS file:///C:/Documents%20and%20Settings/Szef/Ustawienia%20lokalne...

  16 z 16 2007-09-20 07:32

  .,

  Tabela elementów

  Docieplenie i zmiany elewacji, przebudowa ze zmianami funkcjonalnymi, remont budynku Remizy OSP Rymań - Rymań ul. Leśna, dz.

  nr 190

  Nr Kod CPV Opis robót

  1. 45100000-8 Roboty rozbiórkowe

  2. 45320000-6 Izolacja ścian fundamentowych - część D

  3. 45262522-6 Roboty murowe

  4. 45260000-7 Dach

  5. 45421000-4 Stolarka

  6. 45430000-0 Roboty posadzkarskie

  7. 45410000-4 Roboty tynkarskie i okładziny ścian

  8. 45442100-8 Roboty malarskie

  9. 45421152-4 Zabudowy lekkie

  10 45421146-9 Strop podwieszany

  11. 45450000-6 Elewacja

  12. 45261000-4 Obróbki blacharskie

  13. 45311100-1 Instalacja odgromowa

  14. 45233200-1 Opaska wokół budynku

  15. 45233200-1 Nawierzchnia przed wjazdem i wejściem

  16. 45232460-4 Kanalizacja sanitarna

  17. 45232460-4 Instalacje wodociągowe

  18. 45331100-7 Instalacja c.o.

  19. 45333000-0 Instalacja gazowa

  20. 45331000-6 Instalacja wentylacyjna