Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

35 sesja Rady Gminy - 24.01.2023

Uchwała Nr XXXV/282/23 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy oraz określenia zasad zwrotu wydatków w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym: zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywianie dzieci „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

274 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/283/23 w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie Gminy Rymań.

254 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/284/23 w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

260 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/285/23 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

256 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/286/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Kinowo.

266 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/287/23 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rzesznikowo.

270 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/288/23 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

271 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/289/23 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

272 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/290/23 w sprawie zmian budżetu na 2023 r.

695 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/291/23 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2023 - 2030.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXV/292/23 zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.

269 KBPobierzPodgląd pliku