Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

32 sesja Rady Gminy - 03.11.2022

Uchwała Nr XXXII/266/22 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

299 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/267/22 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

278 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/268/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

273 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/269/22 w sprawie opłaty targowej.

281 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/270/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

794 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/271/22 w sprawie zmian budżetu na 2022 r.

758 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/272/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/273/22 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu.

394 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/274/22 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

279 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/275/22 w sprawie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej przy zwrocie rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

255 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXXII/276/22 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rymań za I półrocze.

262 KBPobierzPodgląd pliku