Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

28 sesja Rady Gminy - 28.03.2022

Uchwała Nr XXVIII/229/22 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Drozdowo.

269 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/230/22 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Dębica.

261 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/231/22 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rzesznikowo.

270 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/232/22 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.

652 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/233/22 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Dębica nr 15.

263 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/234/22 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

257 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/235/22 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2022 roku.

382 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/236/22 w sprawie rozpatrzenia petycji.

269 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/237/22 w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022-2025.

481 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/238/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymań.

280 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXVIII/238/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymań.

169 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/239/22 w sprawie zmian budżetu na 2022 r.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/240/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2022 - 2030.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/241/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rymań.

260 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXVIII/242/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.

260 KBPobierzPodgląd pliku