Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

25 sesja Rady Gminy - 28.10.2021

Uchwała XXV/203/21 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rymań na lata 2022 – 2024.

377 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała XXV/204/21 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu.

350 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała XXV/205/21 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022r.

249 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała XXV/206/21 zmieniająca uchwałę akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu.

126 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała XXV/207/21 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2021-2028.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała XXV/208/21 w sprawie zmian budżetu na 2021r.

611 KBPobierzPodgląd pliku