Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

24 sesja Rady Gminy - 08.07.2021

Uchwała Nr XXIV/190/21 w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Rymań w 2021r .

210 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/191/21 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu.

318 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXIV/191/21 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków funkcjonowania ww. zespołu.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/192/21 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rymań na rok szkolny 2021/2022.

214 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/193/21 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymań od 1 września 2021 roku.

128 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/194/21 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rymań.

210 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/195/21 w sprawie zmian budżetu na 2021r.

527 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/196/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego we wsi Bukowo.

209 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/197/21 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

202 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/198/21 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Rymań, położonych w miejscowości Rymań.

214 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/199/21 w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

201 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/200/21 w sprawie udzielenia wójtowi gminy wotum zaufania.

198 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/201/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2020 rok.

114 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr XXIV/202/21 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

118 KBPobierzPodgląd pliku