Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zarządzenia 2021

Zarządzenie Nr 64/2021w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Rymań" współ. przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

6.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 63/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2022 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych.

14.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 62 /2021w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 61/2021 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Gminy Rymań.

714 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 60/2021 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Rymaniu.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 59/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania pozostałych środków trwałych stanowiących własność Gminy Rymań.

378 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 58/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rymań.

402 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Rymań.

505 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie określenia zasad na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego uczestnikom projektu pn.”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” po zakończeniu trwałości projektu

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

772 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 52/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór, transport i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych w koszach ulicznych i pojemnikach z czyszczenia ulic i placów powstałych na terenie Gminy Rymań.

5.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 51/2021 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

4.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 50/2021 w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia realizacji określonych w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

390 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 49/2021sprawie zasad przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rymaniu.

302 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie inwentaryzacji rocznej.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 43/2021 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu w przejazdach samochodem osobowym, motocyklem i motorowerem niebędącym własnością pracodawcy w podróżach służbowych.

622 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zagospodarowanie terenu wokół stawu na miejsce integracji w Drozdowie.

423 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 .

566 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową w dniu 28.09.2021 r.

580 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2021 uchylające zarządzenie w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych w Gminie Rymań.

316 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rymań.

769 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 26/2021 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu.

466 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 25/2021 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową w dniu 31.05.2021 r.

572 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 24/2021 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu, przeprowadzonej przez Gminę Rymań.

467 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie zasad przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie zasad wynagradzania dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rymań.

448 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadani publicznego pn. „Realizacja działań w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, organizacji zawodów sportowych, utrzymania i poprawy infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino”.

674 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu za 2020 rok.

6.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rymań.

388 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rymań.

499 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Rymań dla samorządowych instytucji kultury.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2021 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. "KONKURS - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2021".

594 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2021 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2021 rok.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie: powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz utworzenie Gminnego Biura Spisowego w Rymaniu

5.8 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie:zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie: ustalenie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiące mienie komunalne Gminy Rymań.

2.3 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2021 - Uchwała Nr XXIII/137/17 Rady Gminy Rymań w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej szkoły podstawowej, prowadzonej przez Gminę Rymań.

181 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem jest Gmina Rymań.

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2021 rok.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2021 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych.

18.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w Rymaniu.

357 KBPobierzPodgląd pliku