Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zarządzenia 2020

Zarządzenie Nr 78/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 77/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 76/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 74/2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 73/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

3.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 72/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 71/2020 w sprawie: inwentaryzacji rocznej.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 69/2020 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rymań.

462 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 68/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 67/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 66/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

5.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 65/2020 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rymań w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

8.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 64/2020 w sprawie organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Rymań.

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 63/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 62/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rymań oraz opróżnianie koszy ulicznych i pojemników z odpadami z czyszczenia ulic i placów, ich transport i zagospodarowanie.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

630 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 60/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 59/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do zbycia w formie darowizny.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 58/2020 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową.

633 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 57/2020 w sprawie zasad i trybu planowania w budżecie Gminy Rymań dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury, jej przekazywania oraz rozliczania.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 56/2020 w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rymań dla samorządowych instytucji kultury.

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 55/2020 w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

534 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 54/2020 w sprawie Rejestru Kultury Gminy Rymań oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem.

6.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 53/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

6.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 52/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup pojemników dla mieszkańców Gminy Rymań do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 51/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 48/2020 w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

439 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 47/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 46/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 45/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 44/A/2020 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Rymań.

659 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 44/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

2.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 43/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2020 w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

563 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2020 Wójta Gminy Rymań z dnia 09.06.2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki oraz powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych.

623 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2020 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową.

570 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 33/2020 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Rymaniu.

395 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo oraz przebudowa drogi gminnej na działkach 244 i 226 obręb Rymań, Gmina Rymań.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2020 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska przez Panią ………………………. w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pod adresem …….. Gorawino.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

2.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28A/2020 w sprawie uchylenia zarządzenia nr 2/2020 Wójta Gminy Rymań z dnia 07 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

430 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2020 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu, przeprowadzonej przez Gminę Rymań.

668 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27A/2020 w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dotyczących projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Rymań" współ. przez UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu.

7.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie przyjętych przez Urząd Gminy w Rymaniu zasad ewidencji księgowej dla projektu grantowego pn. : 1) „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskie Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

835 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Rymań.

567 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

5.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo oraz przebudowa drogi gminnej na działkach 244 i 226 obręb Rymań, Gmina Rymań.

7.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Rymań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

488 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2020 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Rymań.

813 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2020 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

433 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

3.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa bazy infrastrukturalnej na cele społeczne. Budowa budynku remizy strażackiej wraz z niezbędną infrastrukturę techniczną w m. Starnin Gmina Rymań.

7.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2020 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. "Konkurs - upowszechnianie kultury fizycznej 2020".

676 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2020 w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymaniu oraz powołania komisji skontrowej.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2020 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

530 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2020 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rymań.

847 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2020 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rymań.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2020 w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej oraz określenie trybu jej pracy.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2020 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2020 rok.

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2020 w sprawie: rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych stanowiących należności Gminy Rymań.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2020 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

825 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2020 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych.

14.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2020 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2020 w sprawie: powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rymaniu.

433 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 1/2020 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu

451 KBPobierzPodgląd pliku