Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

9 sesja Rady Gminy - 19.11.2019

Uchwała Nr IX/76/19 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

95 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/77/19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Leszczyn.

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/78/19 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań, położonej w miejscowości Rymań.

179 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/79/19 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań położonej w Skrzydłowie.

175 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/80/19 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rymań na okres dłuższy niż trzy lata.

173 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/81/19 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

173 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/82/19 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

178 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/83/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

187 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/84/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

92 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/85/19 w sprawie opłaty targowej.

96 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/86/19 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

664 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/87/19 w sprawie zmian budżetu na 2019 r.

525 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/88/19 akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rymaniu.

194 KBPobierzPodgląd pliku

Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr IX.88.19

3.0 MBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/89/19 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

180 KBPobierzPodgląd pliku

Uchwała Nr IX/90/19 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

94 KBPobierzPodgląd pliku