Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Rejestr Instytucji Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Akcyza

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2019 ROKU

Wójt Gminy Rymań, uprzejmie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2247), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym w drodze dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego

LIMITY, OBOWIĄZUJĄCE W 2019 ROKU, STANOWIĆ BĘDĄ SUMĘ:

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

             W przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła do wniosku poza fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument, o którym mowa powyżej wydawany jest na wniosek producenta rolnego.

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZENIOWE SZTUK BYDŁA NA DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE.

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich

Współczynnik przeliczenia sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe

Buhaje powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,36

Buhaje powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,9

Buhaje powyżej 18 miesiąca

1,4

Cielęta do 6 miesiąca

0,15

Jałówki powyżej 6 miesiąca do 1 roku

0,3

Jałówki powyżej 1 roku do 18 miesiąca

0,8

Krowy

1

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2019 roku została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. /Dz. U. poz. 2313/ i stanowi 1,00 zł na 1 litr oleju

Termin składnia wniosków:
a) od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
b) od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym, uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zakrzewione lub zadrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę /zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków.

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego w składanym wniosku podaje numer z tego rejestru.

Wójt Gminy Rymań wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2019 r. poprzez wypłacenie zwrotu podatku w gotówce lub przelewem, na rachunek bankowy producenta rolnego podany we wniosku, w terminie:

a) od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. - w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

b) od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r. - w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, należy złożyć w Urzędzie Gminy Rymań - pokój nr 16 czynny od poniedziałku do piątku od 07:15 do 15:15 Telefon kontaktowy 94 35 34 812 lub 94 35 83 127 w. 12.

Wymagane dokumenty do złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego:

1. Wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc założenia wniosku.

3. Oświadczenie producenta rolnego do wniosku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE. W celu przyznania pomocy publicznej w rolnictwie w formie POMOC SA> 39937 (2014/X).

4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

5. Zaświadczenie wydane przez AR i MR o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

6. Oświadczenie producenta rolnego wymagane zgodnie z treścią zawartą w art. 3a. pkt. 1-2 Ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku  akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Załączniki

Wniosek producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

871 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie producenta rolnego do wniosku zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z uwzględnieniem stawki minimalnej określonej w Dyrektywie 2003/96/WE. W celu przyznania pomocy publicznej w rolnictwie w formie POMOC SA> 39937 (2014/X)

47 KBPobierzPodgląd pliku

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

47 KBPobierzPodgląd pliku

Oświadczenie producenta rolnego wymagane zgodnie z treścią zawartą w art. 3a. pkt. 1-2 Ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

13.5 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym.

647 KBPobierzPodgląd pliku