Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 74/2019 w sprawie zmiany Regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy Rymań.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 72/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 71/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 69/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 68/2019 w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem, dzierżawę lokali będących własnością Gminy Rymań.

493 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 67/2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

4.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 65/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 64/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 63/2019 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 62/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

7.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 61/2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rymań.

520 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 60/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: UDZIELENIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 5 300 000,00 ZŁ NA SPŁATĘ WCZEŚNIEJ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 59/2019 w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 58/2019 w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

666 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 57/2019 w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rymań

836 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 56/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

4.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 54/2019 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową.

667 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 53/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Mickiewicza w Rymaniu.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 52/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

800 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 50/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

3.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 49/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 47/2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Rymań w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

718 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 46/2019 w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

567 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 45/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

6.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 44/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

828 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

3.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

764 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2019 roku.

622 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

578 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

584 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2019 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

472 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie: rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych stanowiących należność Gminy Rymań.

1.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów i wychowanków do szkół na terenie Gminy Rymań w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/202.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wynikającym z decyzji z dnia 09.05.2016 r., znak sprawy BD 6220.01.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu w formie elektronicznej.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

2.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej prowadzącej na cmentarz i zjazd z drogi powiatowej w miejscowości Gorawino.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu, prowadzonej przez Gminę Rymań.

575 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

821 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

5.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową.

591 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rymań.

461 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

4.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rymań.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

3.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy + załącznik nr 1

599 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. "KONKURS - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2019".

320 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

705 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących mienie komunalne Gminy Rymań.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rymań.

379 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie powierzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Rymań.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Rymań.

212 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

391 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem jest Gmina Rymań.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony 3 lata

527 KBPobierzPodgląd pliku