Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 42/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

3.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 41/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

764 KBPobierz

Zarządzenie Nr 40/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.3 MBPobierz

Zarządzenie Nr 39/2019 w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2019 roku.

622 KBPobierz

Zarządzenie Nr 38/2019 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

578 KBPobierz

Zarządzenie Nr 37/2019 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

584 KBPobierz

Zarządzenie Nr 35/2019 w sprawie: rozłożenia na raty należności cywilnoprawnych stanowiących należność Gminy Rymań.

1.5 MBPobierz

Zarządzenie Nr 33/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz uczniów i wychowanków do szkół na terenie Gminy Rymań w roku szkolnym 2019/2020 i 2020/202.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 32/2019 w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie wynikającym z decyzji z dnia 09.05.2016 r., znak sprawy BD 6220.01.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

1.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 31/2019 w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu w formie elektronicznej.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 30/2019 w sprawie głoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

1.4 MBPobierz

Zarządzenie Nr 29/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

2.8 MBPobierz

Zarządzenie Nr 28/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

2.7 MBPobierz

Zarządzenie Nr 25/2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej prowadzącej na cmentarz i zjazd z drogi powiatowej w miejscowości Gorawino.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 23/2019 w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej i. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu, prowadzonej przez Gminę Rymań.

575 KBPobierz

Zarządzenie Nr 22/2019 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

821 KBPobierz

Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

5.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie ogłoszenia oferty na realizację zadania publicznego w Gminie Rymań, złożonej przez organizację pozarządową.

591 KBPobierz

Zarządzenie Nr 19/2019 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rymań.

461 KBPobierz

Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

4.3 MBPobierz

Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rymań.

1.0 MBPobierz

Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

3.2 MBPobierz

Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy + załącznik nr 1

599 KBPobierz

Zarządzenie Nr 12/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. "KONKURS - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2019".

320 KBPobierz

Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.

705 KBPobierz

Zarządzenie Nr 10/2019 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, stanowiących mienie komunalne Gminy Rymań.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 9/2019 w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rymań.

379 KBPobierz

Zarządzenie Nr 8/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

1.1 MBPobierz

Zarządzenie Nr 7/2019 w sprawie powierzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Rymań.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 6/2019 w sprawie: powołania Zastępcy Wójta Gminy Rymań.

212 KBPobierz

Zarządzenie Nr 5/2019 w sprawie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.

391 KBPobierz

Zarządzenie Nr 4/2019 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2019 rok.

1.6 MBPobierz

Zarządzenie Nr 3/2019 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2019/2020 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych szkole podstawowej i klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla których organem jest Gmina Rymań.

0.9 MBPobierz

Zarządzenie Nr 2/2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony 3 lata

527 KBPobierz