Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

34 sesja Rady Gminy - 26.03.2018

Uchwała Nr XXXIV/190/18 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla bezdomnych.

178 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/191/18 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Rymań środków stanowiących fundusz sołecki.

89 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/192/18 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rymań w 2018 roku.

115 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/193/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

93 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/194/18 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rymań.

95 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/195/18 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rymań dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

447 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/196/18 w sprawie podziału Gminy Rymań na okręgi wyborcze , ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

267 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/197/18 w sprawie podziału Gminy Rymań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

267 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/198/18 w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

91 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/199/18 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2018-2026.

675 KBPobierz

Uchwała Nr XXXIV/200/18 w sprawie zmian budżetu na 2018 r.

455 KBPobierz