Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

29 sesja Rady Gminy - 21.11.2017

Uchwała Nr XXIX/171/17 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu.

94 KBPobierz

Uchwała Nr XXIX/172/17 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

103 KBPobierz

Uchwała Nr XXIX/173/17 w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

169 KBPobierz

Uchwała Nr XXIX/174/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

663 KBPobierz

Uchwała Nr XXIX/175/17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

94 KBPobierz

Uchwała Nr XXIX/176/17 w sprawie opłaty targowej.

95 KBPobierz

Uchwała Nr XXIX/177/17 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

169 KBPobierz

Uchwała Nr XXIX/178/17 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

2.2 MBPobierz

Uchwała Nr XXIX/179/17 w sprawie zmian budżetu na 2017 r.

348 KBPobierz