Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

26 sesja Rady Gminy - 29.06.2017

Uchwała Nr XXVI/152/17 w sprawie wydzierżawienia na okres powyżej 3 lat składników mienia komunalnego na terenie Gminy Rymań.

168 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/153/17 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

98 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/154/17 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań.

91 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/155/17 w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadające Gminie Rymań i jednostkom organizacyjnym których kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00 zł.

88 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/156/17 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2017-2026.

7.5 MBPobierz

Uchwała Nr XXVI/157/17 w sprawie zmian budżetu na 2017 rok.

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr XXVI/158/17 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXI/129/16 z dnia 21.12.2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rymań na 2017 rok.

90 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/159/17 w sprawie emisji obligacji Gminy Rymań oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

1.8 MBPobierz

Uchwała Nr XXVI/160/17 w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości na rzecz Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino.

173 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/161/17 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2016 rok.

87 KBPobierz

Uchwała Nr XXVI/162/17 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

88 KBPobierz