Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zarządzenia 2017

Zarządzenie Nr 40/2017 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

603 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2017 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

2.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2017 w sprawie: konsultacji współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018.

307 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2017 w sprawie wprowadzenia regulaminu dożywiania uczniów i wychowanków do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie Gminy Rymań.

875 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi gminnej na działkach 244 i 226 obręb Rymań, Gmina Rymań.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rymań w roku szkolnym 2014/2015

33 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 20/2017

22 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2017w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

12.0 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

583 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2017 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2017 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

41 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2017 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2017 w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania.

353 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2017 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 20/2007 Wójta Gminy Rymań z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z Hali Sportowej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu.

187 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2017 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok.

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2017 w sprawie zmiany zarządzenia nr 7/2017 Wójta Gminy Rymań z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „KONKURS – UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 2017”

346 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2017 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 r., zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Rymań jest organem prowadzącym.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „KONKURS – UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 2017”

312 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2017 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2017 w sprawie zmiany składu osobowego oraz określenia podmiotów, które reprezentują poszczególni członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciw Działania Przemocy w Rodzinie w Rymaniu.

351 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.

568 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 1/2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

424 KBPobierzPodgląd pliku