Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

19 sesja Rady Gminy - 27.10.2016

Uchwała Nr XIX/113/16 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

107 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/114/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2016- 2026.

3.2 MBPobierz

Uchwała Nr XIX/115/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

670 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/116/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

96 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/117/16 w sprawie opłaty targowej.

97 KBPobierz

Uchwała Nr XIX/118/16 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

93 KBPobierz