Przejdź do treści

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Akty prawa powszechnego:

 

Rozporządzenie_Ministra_Środowiska_z_11_stycznia_2013r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

Rozporządzenie_Ministra_Środowiska_z_17 czerwca 2016r.

w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

 

 

Rozporządzenie_Ministra_Środowiska_z_25_maja_2012r.

w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów

 

 

Rozporządzenie_Ministra_Środowiska_z_29_maja_2012r.

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 

 

 

 

Ustawa_ z 14 grudnia  2012r. o  odpadach

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

Rozporządzenie_Ministra_Środowiska_z_14_marca_2012

w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych