Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

15 sesja Rady Gminy - 27.06.2016

Uchwała Nr XV/91/16 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla Gminy Rymań.

2.9 MBPobierz

Uchwała Nr XV/92/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

320 KBPobierz

Uchwała Nr XV/93/16 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

362 KBPobierz

Uchwała Nr XV/94/16 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rymań.

183 KBPobierz

Uchwała Nr XV/95/16 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

177 KBPobierz

Uchwała Nr XV/96/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymań na lata 2016-2026.

3.5 MBPobierz

Uchwała Nr XV/97/16 w sprawie zmian budżetu na 2016 rok.

463 KBPobierz

Uchwała Nr XV/98/16 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kołobrzeskiego na realizację zadania publicznego.

92 KBPobierz

Uchwała Nr XV/99/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Jarkowie.

171 KBPobierz

Uchwała Nr XV/100/16 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymań w trybie bezprzetargowym. - UCHYLONA rozstrzygnięciem Wojewody

173 KBPobierz

Rozstrzygnięcie nadzorcze - uchylenie uchwał Nr XV/100/16.

822 KBPobierz

Uchwała Nr XV/101/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rymań za 2015 rok.

90 KBPobierz

Uchwała Nr XV/102/16 w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

89 KBPobierz