Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zarządzenia 2016

Zarządzenie Nr 45/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 44/2016 w sprawie: określenia wartości samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford Transit, numer rejestracyjny ZKL 343KC.

183 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2016 w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków z terenu gminy Rymań.

190 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 41/2016 w sprawie ustalenia Gminnego Planu Ochrony Zabytków Gminy Rymań na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych.

190 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 40/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży.

675 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rymań.

405 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2016 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2016 w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej.

268 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2016 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

2.5 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2016 w sprawie: konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

2.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 33/2016 w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2016 w sprawie przekazania majątku Gminy Rymań dla Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi Gorawino.

248 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas określony do 3 lat.

0.9 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

2.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2016 uchylające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rymań.

199 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu Panu mgr Henrykowi Gromkowi.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2016 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

24 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2016 w sprawie sposobu postępowania pracowników urzędu gminy Rymań wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2016 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Rymań

423 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2016 Wójta Gminy Rymań z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej i wyznaczenia jej przewodniczącego.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej i wyznaczenia jej przewodniczącego.

12.3 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

705 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

377 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2016 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa cmentarza, budowa miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260, 261/2 i 628/1 obręb Rymań.

415 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rymań.

383 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 9/2016 w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rymań.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 8/2016 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 7/2016 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „KONKURS - upowszechniania kultury fizycznej 2016”.

306 KBPobierzPodgląd pliku

WYNIKI otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej (dotyczy Zarządzenie Nr 5/2016).

785 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 5/2016 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

98 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 4/2016 w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Rymań.

245 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 2/2016 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

43 KBPobierzPodgląd pliku