Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne, zagrożenia i schrony

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Uchwały obowiązujące w 2021 r.

UCHWAŁA NR XX/165/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

678 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XII/111/20 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

196 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XX/164/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

1.4 MBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVIII/153/20 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

288 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XVIII/154/20 z dnia 12 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

859 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR IV/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

201 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XIX/118/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

193 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XV/95/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

191 KBPobierzPodgląd pliku

UCHWAŁA NR XV/94/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rymań.

204 KBPobierzPodgląd pliku