Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Uchwały obowiązujące w 2020 r.

UCHWAŁA NR XII/112/20 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej, położonej na terenie Gminy Rymań.

737 KBPobierz

UCHWAŁA NR XII/111/20 z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

196 KBPobierz

UCHWAŁA NR XII/110/20 z dnia 13 lutego 2020 r. uchylająca uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

192 KBPobierz

UCHWAŁA NR X/97/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1.0 MBPobierz

UCHWAŁA NR X/96/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

356 KBPobierz

UCHWAŁA NR IX/83/19 z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.

167 KBPobierz

UCHWAŁA NR IV/30/19 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

201 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIX/118/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

193 KBPobierz

UCHWAŁA NR XV/95/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

191 KBPobierz

UCHWAŁA NR XV/94/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rymań.

204 KBPobierz