Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Informacje i Uchwały

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Rymań w 2017 i 2018r. jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  EKO FIUK Sp.k. z siedzibą w Chojnicy, gm. Mirosławiec.

 

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu  Gminy Rymań zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania jest  Zakład Zagospodarowania Odpadów, Mirowo 14 (Gmina  Rymań), który tworzą min. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, sortownia,  kompostownia odpadów.

Wykaz punktów na terenie Gminy Rymań, w których wystawione są pojemniki na zużyte baterie:

- Sklep Przemysłowy KAMA , ul. Koszalińska 30A.

Sklep jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –  17:00, w soboty w godz. 9:00 – 14:00          

- TIP -TOP Sklep Wielobranżowy, ul. Szkolna 1.

Sklep jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 –  17:00, w soboty w godz. 9:00 – 14:00

- Zespół Szkół Publicznych w Rymaniu, ul. Szkolna 2

- Społeczna Szkoła Podstawowa w Gorawinie

- Szkoła Podstawowa filia w Drozdowie

- Szkoła Podstawowa filia w Dębicy

- Szkoła Podstawowa filia w Starninie

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  będzie odbierany ze wskazanych  miejscowości w ramach „mobilnego” punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  raz na kwartał.

Podmiotem odbierającym elektroodpady pochodzące z terenu Gminy Rymań jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe  EKO FIUK Sp.k. z siedzibą w Chojnicy, gm. Mirosławiec.

Tekstylia będą odbierane ze wskazanych  miejscowości w ramach „mobilnego” punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  raz na kwartał.

 

W ramach „mobilnej” zbiórki odpadów, dwa razy w roku będą odbierane  następujące frakcje:

- Odpady wielkogabarytowe typu: meble kuchenne, pokojowe, dywany, wykładziny itp.;

- Odpady budowlano-remontowe stanowiące odpady komunalne, pochodzące z drobnych prac remontowych przeprowadzanych samodzielnie w gospodarstwie domowym.

Usunięcie odpadów typowo budowlanych odbywa się na zasadzie indywidualnego zgłoszenia, oraz na koszt właściciela nieruchomości w porozumieniu z Przedsiębiorcą;

- Baterie i akumulatory;

- Zużyte opony

 

Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać  do specjalistycznego pojemnika znajdującego się w Aptece Lawendowej w Rymaniu, ul. Koszalińska 16a.

 

Szczegółowe informacje o terminach zbiórek odpadów problemowych będą dostępne na stronie Urzędu Gminy Rymań www.ryman.pl , u sołtysów, w prasie lokalnej - Puls Rymania.

 

W przypadku konieczności dodatkowego wywozu odpadów komunalnych, należy zgłosić taką potrzebę pracownikowi  Urzędu Gminy w Rymaniu (tel. 943534821).

 

Częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji odpadów jest określona w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań oraz uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 

Odpady, które zostały posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku, będą traktowane jako zmieszane. Konsekwencją tego będzie naliczenie, w drodze decyzji administracyjnej wyższej opłaty - tak jak za odpady zmieszane.


UWAGA !!!

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Rymań: Pomorski BS Oddział w Rymaniu
83 8581 1043 0600 0358 2000 0002
 lub w drodze inkasa (u sołtysów poszczególnych sołectw- tylko opłaty bieżące).

Uchwały obowiązujące w 2017 roku:

UCHWAŁA NR XV/95/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

191 KBPobierz

UCHWAŁA NR XV/94/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rymań.

204 KBPobierz

UCHWAŁA NR XV/93/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

227 KBPobierz

UCHWAŁA NR XXVI/153/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

208 KBPobierz

UCHWAŁA NR XV/92/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

272 KBPobierz

Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

193 KBPobierz

Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

175 KBPobierz

Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

190 KBPobierz

Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

429 KBPobierz

Uchwala nr XI/70/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

97 KBPobierz