Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

Informacje i Uchwały


UWAGA !!!

Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Rymań: Pomorski BS Oddział w Rymaniu
83 8581 1043 0600 0358 2000 0002
 lub w drodze inkasa (u sołtysów poszczególnych sołectw- tylko opłaty bieżące).

Uchwały obowiązujące w 2017 roku:

UCHWAŁA NR XV/95/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

191 KBPobierz

UCHWAŁA NR XV/94/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rymań.

204 KBPobierz

UCHWAŁA NR XV/93/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

227 KBPobierz

UCHWAŁA NR XXVI/153/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

208 KBPobierz

UCHWAŁA NR XV/92/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rymań.

272 KBPobierz

Uchwała nr XI/66/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

193 KBPobierz

Uchwała nr XI/67/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

175 KBPobierz

Uchwała nr XI/69/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

190 KBPobierz

Uchwała nr XI/68/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

429 KBPobierz

Uchwala nr XI/70/15 Rady Gminy Rymań z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

97 KBPobierz