Przejdź do treści

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

11 sesja Rady Gminy - 26.11.2015

Uchwała Nr XI/57/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gorawino.

172 KBPobierz

Uchwała Nr XI/58/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rymań.

168 KBPobierz

Uchwała Nr XI/59/15 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Dębicy.

167 KBPobierz

Uchwała Nr XI/60/15 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

105 KBPobierz

Uchwała Nr XI/61/15 w sprawie zmian budżetu na 2015 r.

362 KBPobierz

Uchwała Nr XI/62/15 w sprawie poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego w drodze inkasa.

96 KBPobierz

Uchwała Nr XI/63/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

180 KBPobierz

Uchwała Nr XI/64/15 w sprawie opłaty targowej.

97 KBPobierz

Uchwała Nr XI/65/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rymań.

733 KBPobierz

Uchwała Nr XI/66/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

193 KBPobierz

Uchwała Nr XI/67/15 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

175 KBPobierz

Uchwała Nr XI/68/15 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

429 KBPobierz

Uchwała Nr XI/69/15 zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

190 KBPobierz

Uchwała Nr XI/70/15 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

97 KBPobierz

Uchwała Nr XI/71/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań pn. „Drozdowo”.

751 KBPobierz

Uchwała Nr XI/72/15 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rymań pn. „Kamień Rymański”.

0.9 MBPobierz

Uchwała Nr XI/73/15 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

807 KBPobierz

Uchwała Nr XI/74/15 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających gminie Rymań, jak również jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

116 KBPobierz