Przejdź do treści

Koronawirus - informacje

Ostrzeżenia meteorologiczne

Ochrona danych osobowych

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Akty normatywne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak To Załatwić?

Informacja publiczna - ponowne wykorzystywanie

Informacje

INFORMACJA

   Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 roku- Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 133) najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników , Rada Gminy powinna dokonać wyboru nowych ławników.

 

W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Koszalinie , Rada Gminy Rymań wybiera 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu.


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony , prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.      

    Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radom Gmin:

1) prezesi właściwych sądów,

2) stowarzyszenia inne organizacje społeczne i zawodowe , zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

3) co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru – druk listy obywateli do pobrania .

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia - druk karty  zgłoszenia kandydata na ławnika  do pobrania - dołącza się następujące dokumenty::

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punkcie 1-4 powinny być opatrzone aktualną datą, nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą, nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać Radzie Gminy Rymań w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.

Zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych oraz te które wpłyną po upływie określonego terminu pozostaną bez dalszego biegu.  Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnik (art.162 §7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie ( art. 162 § 8 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych).

Stosowne dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Biurze Rady

Gminy Rymań od poniedziałku do piątku w godz. 715-1515.
                                                                                                                        

Przewodniczący
Rady Gminy Rymań
Mirosław Ekiert

Załączniki

Lista osób zgłaszających kandydata.

81 KBPobierz

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.

49 KBPobierz

Prawo o ustroju sądów powszechnych.

0.9 MBPobierz