Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

Zarządzenia 2015

Zarządzenie Nr 41/2015 w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rymań w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2015 w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

124 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 38/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

3.4 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2015 w sprawie ustalenia stawek za wynajem autobusu szkolnego „GIMBUS”.

263 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

89 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

31 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2015 w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

86 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2015 w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.

116 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2015 w sprawie składu imiennego i ustalenia wysokości wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

88 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 29/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

263 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum, do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2015 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

1.3 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2015 w sprawie przeprowadzenia skontrum zdawczo – odbiorczego zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej im. Profesora Władysława Panasa w Rymaniu oraz powołania komisji skontrowej.

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 21/2015 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rymań w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.

137 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2015 w sprawie przyjęcia standardów współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi.

334 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2015 w sprawie procedury przyznania patronatu Wójta Gminy Rymań.

487 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 17/2015 w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Rymań ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

142 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2015 w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2015 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

71 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2015 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokai obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

90 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2015 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 09/2015 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015r., zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Rymań jest organem prowadzącym.

326 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 08/2015 w sprawie składu imiennego i ustalenia wysokości wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

84 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 07/2015 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

296 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 06/2015 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. „KONKURS – UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 2015”.

99 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 05/2015 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2015 rok.

2.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 04/2015 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Wyniki otwartego konkursu – "UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2015”.

28 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 01/2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

306 KBPobierzPodgląd pliku