Przejdź do treści

Ostrzeżenia meteorologiczne oraz zagrożenia

ZGROMADZENIA

Ochrona danych osobowych

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wybory i Spisy

Urząd Gminy

Organizacja Działania Samorządu

Prawo Lokalne

Ogłoszenia, Obwieszczenia i Zawiadomienia

Zamówienia Publiczne

Nieruchomości

Oświadczenia Majątkowe

Instytucje Kultury

Akty normatywne

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Planowanie przestrzenne

Ochrona Środowiska

Dzialalność lobbingowa

Poradnik Petenta - Jak załatwić sprawę urzędową

Udostępnienie danych

Obsługa Biuletynu

ZARZĄDZENIA WÓJTA W 2014 ROKU

Zarządzenie Nr 47/2014 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 46/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja obozu językowego i wycieczek dla uczestników projektu pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA, realizowanego przez Gminę Rymań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

130 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 45/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa artykułów elektronicznych, komputerowych, plecaków i toreb przeznaczonych na nagrody dla uczestników konkursów oraz materiałów biurowych na potrzeby wykonania Projektu pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA - realizowanego przez Gminę Rymań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

134 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 44/2014 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży dla ekspertów wchodzących w skład Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w 2014 roku.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 43/2014 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

29 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 42/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rymań

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 41/2014 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

1.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 40/2014 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

87 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 39/2014 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

3.8 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 37/2014 w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Rymań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

26 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 36/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Uruchomienie infokiosku internetowego wraz z remontem istniejącej nawierzchni i zagospodarowaniem placu postojowego w miejscowości Rymań.

124 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 35/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 34/2014 w sprawie przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego.

139 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 32/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Rymań z dnia 26.03.2009 r.

170 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 31/2014 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

34 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 30/2014 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 28/2014 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.

25 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 27/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Rymań w roku szkolnym 2014/2015.

47 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 26/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

1.6 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 25/2014 w sprawie upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymaniu..

66 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 24/2014 w sprawie upoważnienia dla dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu.

65 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 23/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

1.0 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 22/2014 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów.

72 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 20/2014 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

30 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 19/2014 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

1.7 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 18/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sali wiejskiej i utworzenie placu zabaw w miejscowości Dębica – zagospodarowanie terenu.

46 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 16/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pomocy i akcesoriów dydaktycznych, urządzeń elektronicznych, specjalistycznych programów komputerowych, materiałów do zajęć dydaktycznych oraz wyrobów biurowych na potrzeby wykonania Projektu pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA.

151 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 15/2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego i opłat z tytułu bezumownego użytkowania gruntów stanowiących własność Gminy Rymań.

152 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 13/2014 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego pn. "KONKURS - UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ 2014".

29 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 12/2014 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

1.2 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania.

97 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie wyłączenia drogi z użytkowania.

101 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 08/2014 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014r., zatrudnionych w szkołach, dla których Gmina Rymań jest organem prowadzącym.

38 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 07/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku w zakresie wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej.

48 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 06/2014 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

33 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 05/2014 w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rymań.

113 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 04/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup samochodów lekkich dla OSP działających na terenie Gminy Rymań.

115 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 03/2014 w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu na 2014 rok.

1.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 02/2014 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Organizacja obozów językowych i wycieczek dla uczestników projektu pn.: AKTYWNOŚĆ ROZWIJA, realizowanego przez Gminę Rymań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

122 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie Nr 01/2014 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Rymań na 2014 rok oraz zatwierdzenia planu finansowego zadań zleconych.

6.0 MBPobierzPodgląd pliku